Page 9 -
P. 9

Exp erientia et Solutiones

Important empresa promotora, consolidada i de gran prestigi amb més de 50 anys
             d'antiguitat ubicada a La Selva requereix:

ARQUITECTE TECNIC                           (Aef: érrAi 1)

Funcions:                               • ldiomes: Oatala i Castella, partatsi escrltsccrrectatnent.
• Responsable de I'oficina Técnica, elaborar la documentació     • Es valorara l'experler cía Va coneíxetnent de sisternes de

 técnica d'obra,                            qualitat i metli ambient ISO 9000 i '14ÓOO, aixi com ser t écnic
• RealitzanasqUesde-qestió i control de l'execuci ó d'o bres.      en prevenció de-riscos laborals,
• Calcular els costos de ptojéCtes d'obra i fer el 'ssquirnent    • Residir a La Selva, preferlolement a Llore! de Mar.

 d'execucl ó d 'o bra.                        S'ofere ix:
                                   • incQrporació immediata, contracte fix I retribució negociable en
Req uisits:
• Arquitecte tscrño, No és impresoindible I'experlencia, pero es    funcip deis valors aportats,.

 valorará                              • Ligo de treball a Lioret de Mar.
• Edat; 25 ~ 35 anys amb carnet dEJ'condoir 81,
• Dominar AUTQCAD i Programes de gestió i control d'obra ,
• Persona resolL[tiva,amp'iniciativai cepac ítat de Iideratge,

ADMINISTRATIVA COMPTABLE                       (Re!: CTT-AOCO 3)

Funcions:                               • Dbhíinar programes Officé (Word, Excel, Access, Outlb6k),
• Registrar lacornptabílltat de I'empresai réalitzar tasquesadmi-    corr ótabñtat (CONTAPLUS, CONTA3...) i gestió denomines.

 nistratives, Confecció de cartas, eirculars, documentació. étc,   • Rers.ona ordenada, estructurada I amb capacitat de trebal l,

• Fer ge"t ions, trarnlts docurnentals i legals relaclonats arnb   • Idiomes: Gatala i Castélla, parlats i escnts correctament,
 l'activitat de l'empresa.
                                   • Es veíoraral'experlénclaentasques cornptablesi adrnlnistratives
• Gestionarel sistema de qualítat i medi ambient ISO9000 i ISO     relacionades amb el sector de la construccíó . aixr com
 14000.                                experlencíaen l'aplicaciódeSlstemes de Qualitat i MeOi Ambient
                                    ISO 91)0 1 - ISO 14001.
• Gestiohar l'arxlu comptable i administrañu de I'empresa.
                                   • Hesidir a La Selva, preferiolernertta Lloret de Mar.
• Persona resolutiva i amb ioiclañva.
Req uisíts:                              S' of er eix:
• Fotma óió en FP Administratiuo Diplomatura en Ges.li6        • lncorporació immediata, oontractefix i I1ltribució negociable en

 d ' Empreses .                            funció deis valgn> aportats.

• EiJa,t: 25 - 35 anys . Es valorara tehir Carné! de condulr 81 .   • l.loc de treball a.Lloret.de Mar

Interessats/des enviar CV am b fotografia recent a:
CTTeam, S.L: marta.alois@ctteam.es
CTTeam, S.L.: Travessera de Gracia, 56, A.tc. 3a, 08006 Barcelona

                                  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14