Page 13 -
P. 13

-1aixó no és molt frustrant?                         tingut en compte per res. u oret té carrers petits , esta encarat al   I
- "Si ha fas deixaria de treballar pero tinc ciar que no m 'ag rada
el projecte que ells tenen pe l poble i, fins i tot en circumst áncies    mar. Nosaltres teníem una visió de fer d 'aq uests ca rrers típics    l'
adverses, s' ha de treballar per mlllorar-lo, Nos altres creiem que      de poble ma rítim, com els que hi ha a prop de la discoteca Sant
el pla general, per dir-ho en una paraula dolca, és un nyap , un       Trap , uns carrers amab les."                       l'I
talla i enganxa."
                                       -Peró el pla gene ral també deu tenir coses bones, com           I
-Per qué?                                   per exemple que salva Sant Quirze.
-"Jo die que el pla general no se I'han lIegi1. La nor mativa de l      - "No tot és do lent , El que passa és que han confós I'es tructura
pla del 1985 en quan a la zona hot elera és igual a la qu e s'ha       de la població amb la conjuntura de co ses petites. La solució
aprovat ara. Quan aixó jo ha dic en un pie, em diuen que no          de Sant Quirze és millar que la que hi havia pero no és tan bon a
ente nc res. Sempre que no em poden rebatre, diuen que no           com el que es podria haver aconsequ it . Nosaltres vam fer un
entenc les coses. I la realitat és que amb la zona hotelera          suggeri men1. Des de la rotonda del Wate r World fins a la rotonda
en el pla general no han fet res. El pla general és un pla de         de Santa Clotilde ten im tot un espai per ordena r co njuntamen1.
maquillatge . Han fet coses concretes pels ciutadans A, d 'ami cs .      En tot aquest árnbit s' hauria pogut repartir ca rreques de man era
La zona hot elera esta sense tocar excep te en alguns casos on        q ue tothom hi surt i guanya nt i ningú perdent. Perqué ordenar
han solucionat la vida als propietaris a través de co nvenis. A les      aixó vol dir fer una entrada po tent a Lloret , La soluci ó de Sant
urbanitzacions passa exac tament igual. A Font de Sant Llorenc ,       Quirze té una mancanca Co m ha vincularan amb el barr i de
hi ha un co nveni flrmat, Pregu nti per que s' han mobilitzat els       "la C ándida"? Aques t barri té un urban isme mo lt primar i i mo lt
ciutad ans de Mont-Uoret."                          bas ic i ells prete nen fer a la part de baix de Sant Quirze un edif ici
                                       singular, entre d 'altres ed ificis. Corn es lIiga aix ó?"
-Per qu é?
-"Perq ue a Mont-L1oret els han donat una solució imposada          - Vostés van vótar en contra del pressup ost d'aquest any,
mentre que a Font de Sant l.lorenc s'h a signat un co nveni a m ida      que és el més alt que mai ha tingut L/oret.
del que val la propietat. Em sembla bé que a les urba nitzac ions es     -"No m 'estra nya que sigui el més alt perqu é hi ha una injecció de
facin coses per reorga nitzar el tipus d 'habitatge . Quan nosaltres     8 ,4 milions d' euros. Al pla general hi ha una memoria económica
qove rnavern vam arribar a acords amb urbanitzacions com Serra        en que es valoren les finances i es reco mana que es controlin
Brava i vam desqu alificar 100 hectarees intentant ser el men ys       les despeses. Fins el 2003 es va generar estalvi, el2004 1'estalvi
lesius amb els parcel.laris. No hi va haver cap daltabaix. La gent      ja va ser negatiu . Ara, I'equi p de govern té 21 milions d 'euros
ho va ente ndre. El senyor alca lde no ha rebut els propietaris de      de la privatitza ció de I'aigua qu e serviran per tapar el forat
Mo nt-L1oret i ningú els ha exp licat la idea del govern. No s' ha      que s'ha generat pe r la des pesa de l'Ajuntament , que no té
intentat fer una negociació en que to tho m cedeixi una mica.         co ntro l. Aquests 2 1 milions só n un cred it, Amb aquests diners
L'ordenació que propasa I'Ájuntam eñt és molt te órica. No s' ha       el pressup ost fa el que no pot fer arnb -!!esta lvi. Com pot ser
trepitjat el territori per veure com es faran les coses. I ara, els      qu e d'u nes inversions previstes per aq uest any de 13 m ilions
parce l.laris de Mo nt- L1oret se senten agredits, pero els de Serra     d 'euros, només 92 .000 euros provinguin de I'estalvi? Si no fas
Brava també, perqu é volen ordenar una part on ara s'estan fent        pels diners de I'aigua, aquest any no hi hauria hagu t pressupost
cases. Valen ordenar zones que s'estan asfaltant i on s'esta         d 'inversions . A rnés , el pressupost d 'inversion s no va a parar a
creant un valor afeqit. S'estan ge nerant plusvalues en una zona       I'aigua sinó a d 'altres ob res."
on el govern vol suspendre íüc éncies."
                                       -L'edifici de la plaga Pere Torrent és la principal inversió
- Vostés també criticaven la proposta del pla general pel           d'aquest any.
nucli antic.                                 - "Quan es comencar a afer? Portem un any sense fer servir la
                                       cas a de cu ltura. Quan es va tancar hi hauria hagut d' haver una
-"Si les matei xes energies que diuen que han pos at a les          alternativa irnmediata perqu é la biblioteca provisional es va abrir
urbanitzacions les poses sin al nuc li antic, hauria estat meravellós.    més tard o Si pensaven corn enca r tan tard les ob res, la casa
El pla general aprovat inicialrnent preveu un nucli antic amb un       de cu ltura podria haver estat en servei fins aquest Nadal. Quin
model d 'urbanització de is anys 60. El govern no s'ha plantejat       és el problema actu al? Qu an van presentar el project e, ja els
fer res al nucli antic . No s'esponja ni es preveu co mprar espai per     vaig dir que no s'havien fet les cates. Em van respondre que jo
ter un jardinet, una plaga o fer més equ ipame nts . No han pe nsat      no entenc res, tal co m fan sempre. Ara passa que han fet les
que la gent necessita qualit at de vida si volern que la gent visq ui     ca tes i han de mostrat que els fonament s són fets d 'una llosa de
al nuc li ant ic i si no volem marg inar-lo. Nosaltres varn com prar     formigó mo numental que fa difícil treballar-hi. Ara sera difícil fer
espa is per esponjar. Des del 2003, que qua n qovernavern varn        el subterrani 1 i el sub terran i 2. El mateix alcalde va reconeíxer
pagar I'expro piació de las Vegas, no s'ha fet res més. L'act ual       que és possible que el pa rquinq no es pugui fer. I potser s'hau ra
gov ern ha adeq uat la placet a. Pero aüa s'hav ien de fer habitatges     de ca nviar el projecte i potser s'haura de to rnar a aprovar el
de protecció oficial perqu é neces sitem que la gent es qu edi
al nucli antic i ting ui esp ai per aparcar i espai per relacionar-
se. La negociació , quan jo vaig de ixar el govern , estava molt
avancada. All á s'havien de fer parqu inqs aprofitant el desnivell
del carrer de sota. ElIs van dir que ha farien diterent , Han aturat
la negociació. 1, mentrestant , el nucli antic es va degradan1. Jo
c rec que al nucli antic no Ii han dedicat ni c inc minuts . En el pla
general, es permet fer un tercer pis per poder pos ar ap arells
d 'aire cond icionat al terrat , Aixo densifica el nucli antic per o ,
a can vi, no es dóna res. L'altre dia Ilegia un artic le de l'Oriol
Bohigas a "El Pais", que defensava que les places i els carrers
són espa is habitats per qent , Aqu í, les places i els carre rs no
poden ser hab itades per gent perqu é comencen a ser fredes i
inhumanes. Cal humanitzar el nucli antic . Jo poso I'exemple del

d ónut, El govern s 'ha fixat en les urb anitzacions pero I'interior del

dónut, el nucli antic, que és l'essencía, la idiosincrasia, no s 'ha

                                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18