Page 8 -
P. 8

Ultimatum a les urbanitzacions

L'Ajuntament de Uoret ha Ilangat un uítirnaturn a les onze urban it-       El casino, una mica més aprop
zacions que encara no han adeq uat el seu perímetre com a mesu -
ra de prevenc ió d'incendis forestals. El consistori alerta que si no       L'ajuntament de Lloret s' ha mos trat molt satisfet pe l fet que s'hag i
ho netegen immediatament, encarreqara la tasca a una empresa i          modificat la lIei i es permeti í'existencla d'un qua rt casino a Cata -
després carreqar á els costos a les juntes de conservació.            lunya. El consistori considera que és el pas més important, "un
Des de fa mesos, I'ajuntament esta reclamant a les urbanltza-           tr árnit fonamental", per ter realitat I'equipament a la vila.
cions q ue netegin la seva franja perimetra l de vetegació. De les        Cal recordar que Lloret de Mar ha aco llit el cas ino durant més
qu aranta urbanitzac ions existe ns, algunes no esta n obligades         de 25 anys, el qua l es va tras llada r I'any passat a la ciutat de
a fer la tasca perqué són mo lt aprop del nucli urba. L'actuació         Tarragona. Tant abans co m després, s' han fet molts pe r evitar la
afecta els sec to rs habi tats qu e só n dins el bosc . De tot es les ur-     pe rdua definitiva d' una oferta d iferenc ial co m aquesta, que han
banitzacions avisades, onze d'elles no han fet cas. Després de          obtingut una resposta favorable des de la Generalitat.
diver sos intents , l'aiuntament els ha obert expedients d 'execució       L'alcalde de L1oret , Xavier Crespo, han indicat que'el proper pas ,
subsidiaria i ara els dóna una última oportunitat.                després de I'increment de nombre de casinos, és que la quarta
A més, el consistorí té concedida una subvenció de 209 .000            IIicencia es vincu li a la vila.
euros de la Generalitat, que podria pe rdre si no justifica la neteja       L'actual equipament, el que aba ns era el cas ino, no ha tanca t
de tot es les urba nitzacions.                          mai les portes . Funcion a a mig gas, com a seu o delegació de l
L'objectiu de la mesura és disposar de les franges netes aban s          cas ino de Peralada. Am b el trarnit que s' ha aprovat ara, es co n-
de I'es tiu, que és q uan hi ha un risc elevat d' incendis forestals .      sidera que s'ha fet el pr imer pas perqué el cas ino torni a ser un
En aquest sentit, els perímetres, si són nets de vetegació , ser-         equipament independent.
veixen de tallafocs i impedeixen que I'incendi entri a dins del
sec tor habitat que envo lte n. celobert .

                                         Interés em presarial

                    Josep Teixidor, regidor d'Obra Pública   Un eleme nt molt import ant és qu e I'empresariat ja ha most rar
                                         inter és en ges tionar el futur i q uart casino de Catalunya. Fonts
115 punts negres en la via pública                        de l govern ca ta la han anunciat, i després ho han con firma t fonts
                                         de I'ajunt ament , que hi ha en co ncre t cinc empreses interessa-
l.loret de Mar conté 115 punts negres en la via pública. Són           des . Per tant , s'entén que si, de moment, n'hi ha aquestes, en el
barreres arq uitecto niqoes, que no permeten el pas de pe rso -          futur seran més i es podr á triar la millor oferta, la que representi
nes amb cad ires de rodes o de co txets. Aqu est més d'un cen -          més t rets diferenc ials. El q ue es valorara més sera la invers ió i
tenar de punts conflictius és objecte d 'un pla d 'ac cessibilitat ,       I'interés turístic ocelobert .
el-labo rat per l'Ajun tament, a través de les aportacions fete s per
persones q ue tenen pro blemes de mob ilitat. El regidor d 'obres         D'Hercules a Superman...
i serve is, Josep Teixidor, ha assegurat que el pla és "am biciós"
perqu é, entre altres motius, s'extén arreu de L1oret.              L'Antic Sindicat acull fins al dia 151'exposició itinerant "O'Hércules
El pla no té per objectiu eliminar totes les barreres arquitect ónl-       a Superman", organitzada pel Museu d 'Arqueologia de Catalun-
ques de l mu nicip i, sinó els punts que es troben en els recorre-        ya, el Co nse ll Cata l á de l Llibre i Cava ll Fort i amb el patrocini
guts principals, és a dir, els qu e connecten el case antic amb          de la CA M . L'exposic ió té I'objecte d 'apropar-nos als mit es de l
el pass eig marítim i els qu e co nnecte n el ce ntre amb els barris.       passat i de la nostr a contemporane'ltat i de co nnec tar el món de
Per tant, el seu objectiu és "fer accessible" Lloret de Mar, una         la m itologia amb l'habit de la lectura en els infant s. celobert .
tasca que, des de fa pocs anys, ja s'ha comencat a executa r en
indrets molt concrets.
El projecte esta pressupostat en més de 400 .000 euros, una xifra
que ben aviat comptara amb subvencions d 'adm inistracions i enti-

tats . La previsió do nada per I'ajuntament, desp rés d'haver aprovat

el pla d 'accessibilitat, és executar-Io en uns tres o quatre anys.
El regidor Josep Teixidor ass enya la q ue la supressió de barre res
arqu rtec tóniques té "dues vessan ts "; la social, pe rqu é els veins
es puguin desplace r amb seg uretat i comoditat, i la turistica,
per poder convertir Lloret en una "ciutat turística accessible" .
En aquest sent it, Teixidor ha donat una dada que subratlla la
import ancia de l pla: a Europa es calc ula que hi ha uns 50 milions
de pe rsones amb prob lemes de mobil itat. celobert .

                                        8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13