Page 11 -
P. 11

Valga'm déu                                                             ~ Joan Puig i Cordon,
                                                                       Diputat al Congrés

La CE demana a l'Estat espanyol que                                 Madrid,
posi fi a I'excempció de I'IVA que apli-                               anada i torna a
ca a l'Església Catolica
                                                   Un bon títol per un mal es-
A l'Estat espanyol, l'Església cat ólica esta exempta de pagar
I'IVA sobre els béns que se li subministren i que estan expressa-                  tatut, CiU va insistir fins al  I
ment relacionats amb I'activitat religiosa, com els altars, les es-                 final deixar la porta oberta
pelmes o els bancs . Per aix ó la Comissió Europea (CE) ha enviat                  a la retirada de l'Estatut si
a l'Estat espanyol l'últim avis, abans de la denúncia al Tribunal de                 aquest era rebaixat a
Justicia de la UE, perqu é posi fi a aquesta exempció i s'adapti
al dret comunitario Segons I'executiu de la UE, l'Estat espanyol                   Madrid, CiU va apressar
hauria de modificar "determinats compromisos fiscals que va                     a la resta de forces políti-
contraure arran de I'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Creu
sobre afers eco n órnics" del 3 de gener de 1979. En aquest sen-                   ques a Catalunya a posar
tit, el govern espanyol manté que aquest acord ob liga a aplicar
una exempció de I'IVA en determinades entregues, pero la CE                     un IIistó ben alt, CiU va
contínua pensant que aquesta mesura "no esta autoritzada ",
Brussel·les ha assenyalat a l'Estat espanyol I'obligació de rno-                   declarar fins hores abans
díficar aquesta exempció, pero li ha indicat que pot oferir "una
altra mena de co ncessions financeres a l'Església". celobert .                   del pacte de la vergonya

Benestar rectifica i Ii retorna la pensió                              que no acceptaria un estatut rebaixat.
a un tetraplegic
                                                   Ara, CiU diu que I'acord Mas-ZP és un gran acord, set ho-
El departamen t de Benestar Social ha rectificat i Ángel Serra, te-
trapleqic de naixement, tornara a a cob rar 433 euros mensuals.                   res de reunió per carregar-se la unitat d'acció deis partits
L'any passat va veure que la seva pensió es reduía a 210 euros
al-legant que els seus pares, de 80 anys, ja cobraven una altra                   que van aprovar l'Estatut el 30 de setembre al Parlament

fpensió i els ingressos de la unitat familiar superaven els mínims                  de Catalunya, per una fotoqrafia i per un afany de tornar al

qu~ marca la lIei. més, aquesta mesura tenia car ácter retroac-                   poder CiU s'ha carregat un procés democr átici unitari, i que
tíu I com que havia acumulat un deute de gairebé 5.000 euros
se n'hi descomptarien 80 al mes fins I'any 2010. Ángel Serra                     n'ha aconseguit a canvi.?
veia la seva pensió reduida a 131 ,48 euros mensuals, amb la
qual cosa va engegar una campanya de denúncia i una recollida                    Valia la pena arribar fins aquí pel que ha passat? Un estatut
de firmes que acompanyaven un recurs que ha estat acceptat.
celobert .                                              beneñ per Bono, Ibarra, Guerra, i Piqué pot ésser bo per a

                                                 11 Catalunya? Ho ha dit el propi President del Govern, aquest

                                                   estatut és per tota la vida. Podem vendre tota una generació

                                                   per aquest acord? Ho dic sincerament, ens hem equivocat,

                                                   alguns més que altres, pero per una foto i altres prebendes

                                                   no es pot donar suport a I'acord Mas- Zapatero.

                                                   Aquest acord no té res que veureamb l'Estatut aprovat el 30

                                                   de setembre amb més del 90% de la representació del Par-

                                                   lament, aquests que avui donen suport aquest pacte, que

                                                   pensaven aquell dia?, se'n fotien deis catalans i catalanes?,

                                                   que els diran ara?

                                                   I dia que passa i article que s'escriu, es percep el dolent

                                                   de I'acord, el finangament, esta ciar que, sera més cate per

                                                   tots, és a dir, seguirem patint I'espoli fiscal més gran que es

                                                   produeix a Europa cap a una comunitat nacional.

                                                   Dic comunitat nacional, no sigui que per dir que som una

                                                   nació ens apliquin la lIei antiterrorista, o la de "maleantes"

                                                   recuperada, vist el panorama post acord Mas - Zapatero i

                                                   les primeresconseqüencies, calera estar amatent a les pro-

                                                   peres actuacions del "talante",

                                                   I el que dic no és gens exagerat després del vergonyós

                                                   acord entre el PP i el PSOE. Al País Valencia, que representa

                                                   un deis més grans atacs a la unitat de la lIengua catalana i

                                                   a la comunitat científica; sens dubte han optat per silenciar

                                                   una realitat nacional com la nostra i segons el PSOE, val tot,

                                                   trair, mentir i enganyar.

                                                   Pero malgrat tot, no guanyaran, no ens silenciaran, més avi-

                                                   at tot al contrari, sortirem enfortits més que mai, seguirem

                                                   lIuitant per I'única nació en que creiem, ara ja no resta temps

                                                   per un altre estatut, el proper pas, més aviat que tard, ha

                                                   d'ésser un estat en el context de les nacions d'Europa.

                                                   Ara s'ha fet públic un informe deis serveis secrets britanlcs

                                                   que afirma que Escocia és viable com a país independent

                                                   gracies a les reserves de petroli del mar del Nord, Catalunya

                                                   també te reserves de petroli, les nostres reserves són l'es-

                                                   poli fiscal que patim any darrereany els catalans í cataíanes,

                                                   més d'un bilió anual de les antigues pessetes, per alx ó ens

                                                   amaguen les balances fiscals, el nostre petroli.•
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16