Page 12 -
P. 12

Digui, digui                                     ~ Laura Juano/a,
                                                 periodista

                                           "El govern entén que ell
                                           és l'Ajuntament i que
                                           I'oposició només té un
                                           pape e lorero"

                                           Lucia Echegoyen

                                           La portaveu del principal grup de I'oposició,

                                           Lucía Echegoyen , ha tastat el govern i I'opo-

                                           sici ó, Regidora des del 1983 va ser alcaldes-
                                           sa entre el 2002 i el 2003. Militant del PSC des
                                           de I'any passat és IIicenciada en Psicologia,
                                           postgrau en Govern Electronic i master en Re-
                                           cursos Humans i Habilitats Directives . Li agra -
                                           da jugar a tennis, tot i que diu que no és gaire
                                           bona. La lectura i el jazz són dues de les seves
                                           aficion s..

    -üu« creu que no va bé?                            felic d 'acabar la historia perqué tan bon punt I'equip de govern
                                           veu que un clutad á parla amb I'oposició, el rep . De vegades,
     -"L1oret ha perdut una cosa molt important que és la flu"idesa        quedem amb els ciutadans al mig de la plaga perqué així ens
     de les relacions , la capacitat de poder op inar. Quan les coses       veuen i autornaticarnent els regidors i I'alcalde donen hora al veí.
     van bé, el govern sempre diu que ja ho sab ia i qua n no van         Haver d 'arribar a aquestes estratégies és dur."
     bé la culpa és deis altres. L'equip de govern impédeix que el
     po ble tingui protagonis me i aixo s' ha perdut perqué no hi ha       -Tot aixó que explica deu haver empitjorat les relacions
I opc ió de part icipar. El govern és prepo tent. Sempre esta amb           entre govern i oposició?
     el jo , jo, jo i jo. El poble té idees que podria aportar pero hi      -"Jo crec que no. El govern s'ha esforcat perqué no existeixin
     ha incapacitat per acceptar critiques i suggeriments, ja no de        relacions. Persones que repete ixen a I'Ajuntament com en
    . I'oposició, sinó també deis ciutadans . El govern aquí només és       Josep Valls, amb qui hem conviscut quan nosaltres érem al
     autor itat i s'assembla molt al despostisme , ni que sigui il.lustrat ,   govern, han canviat. En Josep Valls s'ha instaurat en un discurs
     i mo lt poc a la idea del que hauria de ser."                missogen i prepotent. EII desqua lifica no el pensament sinó el
                                           qu e pensa, no desqualifica I'actitud sinó la persona."
    -Tot aixó vosré com a oposició ho deu patir molt.
     -"Ho vivim de prop pero no més . Hi ha problemes de falta de         -1quan vosr é era alcaldessa les coses no eren així?
    comunicació amb els ciutadan s. Per aíx ó els veins vénen a
     I'oposició . Un exemple són les classes d 'anglés ."             -"Quan jo vaig ser alcaldessa vaig refredar les relacions que
                                           s'escalfaven massa i que arribaven a I'insult. Jo crec que les
     -Expliqui's                                 relacions han de ser bones i que la informació és de to thom . Per
     -"Qua n I'equip de govern va fer les ordena nces fiscals, el mes       aixo dic que hem perdu t ."
     de setembre o oct ubre , els vam avisar que s' havien menjat
     l'orderianca de les classes d'anglés. Ens van contestar que         -Voste ha hagut d'anar a la tira de turisme de Madrid,
     feien el que volien i el que els do nava la gana . Un mes després      Fitur, pagant-s'ho de la seva butxaca mentre que el
     tenien a toth om revoltat perqu é no es feien les c1asses d'anglés      regidor d'ERe, com que havia demanat a I'alcalde que
     i no havien avisat a la professora que no la co ntractarien, ni als     l'Ajuntament el convidés i va anar amb el viatge pagat.
     alumnes que no hi hauria c1asse. Qué va passar? Una revolució.        -"Sí pero aix ó esta relacionat amb la no informació . El govern
     Després de dos mesos de descon tentamen t, el govern decideix        mai va informar a l'oposici ó que a Fitur es donaria un dip loma
     que les c1asses d'anglés s'hau rien de fer i pren la decis ió sense     que acred ita l.loret com a vila tur ística esportiva. Ells entenen
     haver esco ltat ningú. Ara qu é passa? Doncs qu e hi haura          qu e l'Ajuntam ent són ells i que I'oposició té un paper de florero.
     c1asses d 'anglé s els mesos de febrer i rnarc i el marc és un        Al govern li mo lesta que I'oposició s' imp liqui, que demani
     mal mes perqué s'acosta Setmana Santa i els alumnes no hi          informació i que vulgui treba llar. Utilitza mo ltes energ ies en
     pod en anar. Enmig de tot aixo, els alumnes van voler parlar amb       fer veure que no existim , en bandejar-nos . Nosaltres vam fer
     I'alcalde. No els va rebre i el regidor d 'Ensenyament no tenia       aportacions al pla general , cap d 'elles ha estat recollida. Vam fer
     temps o no volia rebre'ls. Aixi, els alumn es van acabar venint       aportacions a les orde nances fiscals no les van reco llir tampoc o
     a parlar amb I'oposició. I arribar a I'oposició és una manera        Qualsevol apo rtació que fem és rebutjada sistema ttcarnent."

                                         12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17