Page 10 -
P. 10

Cronica L'espai XXS obre les portes,

            pero no plau a tothom

El Casal de l'Obrera era un teatre amateur en tots els sentits: tenia                    La polémica
unes dimensions reduides, era molt conegut i acollia obres fetes
a mida. Donada la seva antiguitat, necessitava una remodelació,                       Cinc dies després de la seva inauguració, I'espai XXSva despertar
que I'entitat, per raons obvies, no podia assumir econ ómlcarnent.                      les prirneres crítiques. El cineclub Adler de Uoret s'ha queixat del
Fa poc temps es va convertir, per casualitats de la vida, en I'única                     tracte que ha rebut de part de I'ajuntament I concretament de la
sala de Uoret apta per fer-hi teatre Ua que la Casa de Cultura havia                     regidoria de cultura. El rnotiu, donat per I'entitat, és que creia que
desaparegut -seu del teatre municipal- i quedava Iluny el projecte                      podria reempendre I'activitat com a cineclub en el nou espai, ja
definitiu que s'ha de construir a Can Xardó).                                que se n'havia quedat sense amb I'enderroc de la casa de cultura.
Per tot plegat,I'ajuntament va decidir invertir90.000 euros en el Ca-                    Pero no ha estat així, perqu é el projector de 35 mm que utilitzava
sal de l'Obrera per convertir-lo en un teatre provisional. Les obres                     el cineclub, de propietat municipal, no té cabuda física en el nou
han permes transformar la sala de dalt a baix: s'ha posat al dia la                     teatre provisional. En el seu Iloc, i per no renunciar a projectar pelí-
instal-lacióeléctrica i les sortides d'ernerqencia, s'han col-locat apa-                   cules o altres documents audio-visuals, I'ajuntament hi ha col·locat
rells d'aireacondicionat i calefacció, també un sistema de projecció                     un projector de OVO i ha convidat el cineclub a programar-hi films.
audio-visual i s'ha creat el vestíbul. Aixo fa que I'escenari sigui petit                  L'entitat s'ha negat en rotund a utilitzar el OVO, que és un format
(4'5 metres per 7 metres) i que el pati de butaques, que s'ha re-                      domestíc, ja que argumenta que no pot substituir el format de ci-
novat, s'hagi reduit a les 119 localitats. El resultat és un espai, que                   nema i que les pel·lícules disponibles en un i altre no tenen res a
s' ha batejat com a XXSper les seves dimensions, idoni per les arts                     veure.
esceniques de petit format. En aquest sentit, la regidora de cultura,                    Vista la negativa del cineclub Adler, l'ajuntament ha decidit progra-
Laura Bertran, ha explicat que I'objectiu és convertir I'equipament                     ma una tanda de pel-fcules, cosa que ha enfurismat més I'entitat.
en un teatre alternatiu "de referencia" en el territori gironí.                       Per tot plegat, el president del cine club, Joan Moret, s'ha queixat
Oesprés de fer les obres i obtenir un equipament nou, es va inau-                      de manca de comunicació i assegura que no se'ls té ell compte
gurar I'espai XXSo el remodelat teatre del Casal de I'Obrerael pas-                     des del consistori. De pas, Moret ha reivindicat una sala a t.loret per
sat 19 de generoMoltíssima gent es va acostar al local per veure,                      projectar-hi pel·lícules.
encuriosida, el resultat. Tant els representants municipals, com els                     Oavant de tot plegat, la regidorade cultura, Laura Bertran, ha expli-
del Casal de l'Obrera i el públic assistent van expressar la seva                      cat que ha intentat trobar un espai adient per al cineclub, pero que
satisfacció amb el que contemplaven els seus ulls. Pocs dies des-                      no ha estat possible. També ha volgut deixar ciar que I'important
prés es va presentar la programació estable que dóna contingut i                       és projectar pel-lcules a Uoret, siguiquin sigui el forrnat, perqu éels
sentlt a I'espai.                                              vens disposin d'aquesta oferta cultural. Bertran s'ha cornprornes
                                                       a tenir en compte les demandes del cineclub Adler en el futur i
                                                       definitiu teatre municipal. Rosa Giralt, periodista .

Els continguts

Ourant la primera temporada, I'espaiXXS de Uoret acoírá representa-
cions de teatre, cinemai música. Unaprogramació estable, adrecada
tant a granscom a petits, és a dir, de contingutvariat i per a totes les
edats. En un total de tres mesos, el teatre acolirá un total de setze
espectacles, amb preusque arriben com a rraxrn als 15 euros.
El tret de sortida I'ha donat un actor Iloretenc de prestigi com Fer-
mí Reixach, que els dies 27 i 28 de gener va representar I'intens
rnonóleq "Oiari d'un boig". Altres propostes que vindran a conti-
nuació són el retorn de la divertidíssima "L1oret rnon arnour", un
recital d'ópera, espectacles infantils i I'exhibició de pel·lícules tan di-
ferentscorn "El hundimiento", "Elmilagro de Candeal" o "El secreto
de Vera Orake" . Segons els seus responsables, el primer trimestre
és una aposta per una programació de qualitat, on es pretenen
potenciar els artistes locals i de la comarca. Els dlrectors artístics
són dos coneixedorsdel món del teatre i de I'entorn Iloretenc, Pere
Box i Oolors Gordils.

                                                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15