Page 4 -
P. 4

>- Rosa Giralt,

                           p erio dista

Vila de Lloret

Joaquim Teixidor en el pie                               El co nseller de comerc, Turisme i Consu m Josep Hugu et

El regidor de Lloret d e Mar, Joaquim Teixidor, va rep rese nta r                 a I'espai de Lloret a FITUR acompanyat de l' alcalde
el PP en el p ie mu nicipa l del pas sat 23 de febrer, tot i estar            Xavier Crespo, Ramon Ramos president del pratronat de
ex pulsat d el partit. El motiu és qu e, aleshores, el pa rtit en -            Turism e Costa Brava l dels des tacats exj ugadors de l FC
ca ra no Ii havía co m unicat la decisió, tot i qu e I'exe cu tiva de
Girona va intentar impedir, sense exit , que anes a la sessió                            Barcelo na Mique l Nada l i Enr ic Massip.
c om a po rtaveu popular.
La sessió p lenaria es va ce leb rar una setma na despr és qu e       Reconeixement com a destinació
Teixidor c ritiq ués púb licament les campanyes de l PP co ntra       turística esportiva
Catalunya, cosa que va desferm ar una crisi a nivell intern, que
va acabar am b la seva expu lsió fulminant. Pero , d esp rés de        Desp rés d 'u n any d'audi to ries, l.loret de Mar ha rebut a finals
tot el rebombori, ocorregut en només 24 ho res, ni I'exe cutiva        de gener, co nc reta ment el passat dia 25 , un c ertificat tan irnpor-
d e Barcelon a ni tampoc la de Girona van co municar la seva         tant c om esperat. De ma ns de l conseller de Corn ete, Co ns um i
decisiá de m anera oficial a I'afect at, a Joaquim Teixid or.         Turism e, Jos ep Huguet, el municip i ha rebut I'acreditac ió co m a
Davant d 'aquesta situació, el regido r va decidir assistir al p ie      destinac ió turística especialitzada en I'esport.
com a portaveu de l PP de L1oret, on va ser rebu t amb aplau-         La distinció signifi ca no nom és un rec one ixem ent ofic ial per part
dime nts . Va rep resen ta r la tasc a sense cap tipus d e proble-      d e la Generalitat, sinó la instauració d 'una marca, que subra tlla
ma , tot m ostrar-se una mic a sorpres per la situac ió.           que des d e fa temps a Lloret s'h i duen a terme co m peticio -
En aca bar la sess ió , I'alcald e de la vila, Xavier Crespo (CiU),      ns i practiques esportives de tot tipu s. Con cretam ent, ac redita
soci de go vern deis populars, va explicar que la direcció del        que el muni cipi disp osa d'una gran plant a hote lera, pe rfec ta -
parti t de Giron a s' havia posat en contacte amb ell el mateix        me nt ap ta per acollir esd even imen ts esp ortius de tot tip us, i es
dia pe r intent ar impedir que Teixid or representés el PP en la       reco neix I'organització de mo dalitats co m el volei, I'handbol,
sessió. La resposta donada per Crespo va ser be n senzilla:          I'hoquei, el ciclisme, el futbol i I'atletisme , entre altres .
era un problem a inte rn de partit. El mateix dia I'afectat va re-      Qui va reco llir la distinció va ser I'alcalde de L1oret , Xavier C res-
bre l'avls de correus que havia arribat un burofax de l PP, on ,       po, que va exp lica r que els "esperona a treballar m olt " junta ment
amb tota seguretat, li comunicava la seva ex pu lsió . Jo aqu im       am b el secto r prívat , per "a desestaciona litzar la tem porada ".
Teixidor no el va anar a bu scar. •                      Cresp o assenyala que la practica de I'esp ort és una de les vies,
                                       jun tam ent amb I'apo sta per la cu ltu ra, per com p lem entar I'ofert a
Divisió interna en el PP per                         turística cla ssica d e so l i platja , que perm etra poder "resituar
defensar Joaquim Teixidor                           Lloret com a destí" de visitants.
                                       L'entrega de l certificat va tenir 1I0c a Fitur, la fira internacional
Les critiq ues de l regidor de L1oret , Joaqu im Teixid or, a les       de Turism e de Madrid , co nside rada de les m és importants
campanyes de l PP co ntra Catalunya, han acabat gene rant           d' Europa . Con cretament va ser el primer dia en que va obr ir
enfro ntaments ent re els milita nts de la vila i la direc ció de       les portes el certamen , on el rec one ixement de Lloret c om a
Girona . Una bo na prova va ser I'assamblea que es va con-          destinació esportiva va ce ntrar l'at enc ió d eis mitj ans de c om uni-
voc ar a l.loret el passat 6 de maro. En un p rinc ipi, no hi havia      cació i va rebre el suport exp lícit de sec to rs diversos, com la Ge -
pre vista la presencia de c ap representan t de la cúp ula, pe ro       neralitat , el Patronat de Turism e Costa Brava- Girona, el Gremi
finalment hi va ass istir, per so presa, el delegat de la direcció,
Anto nio Gallego .                              d 'Hos ta leria de L1oret, i de pe rsonalitats destacades c om , per
El ma lestar, ge nerat per les critiq ues de Joaquim Teixid or al
PP, es va fer evident quan Antoni o Gallego li va p regun tar al       exem p le, els exjugador s del Barca Enric Massip i Miqu el An gel
regidor que feia en I'as samblea si estava expul sat. La direc ció      Nada!. L'ed ició de Fitu r 2006 va comptar amb la presencia de
local va respo ndre que I'expulsió de Joaqu im Teixidor no era        170 pais es dife rents i la part icipaci ó de més d e 12 .000 em -
encara ferma i que ell tenia dret a presentar al·legacions c ontra      preses , 60 de les q uals pro ven ien de les comarques gironines.
la decisió del partit. El delegat no es va mostrar d' aco rd i es va     celobert .
enca rar també am b un altre regidor de L1oret , Joan Abaurrea,
act ualment independ ent de l PP, ja que es va d onar de baixa fa            celobert
uns rnesos, per esta r en desacord amb la direcció de Girona.                                                                                                a - -~
La militanci a local també es va enfrontar am b Galleg o , a qui
Ii va retreu re que hi hagi pie de militan ts d' Unió qu e s' ac ab in           Interessats en inserir publicitat ,adreceu-vos
passant a les files populars. Teixidor no es va q uedar enrere               al teléfon 639 08 29 76 o Fax 972 35 06 85
i va assegurar que "em tra cte u com en el temps de Franc o ",
en referencia a la cúpu la del PP i a la seva exp ulsió fulmi nant.                     info@elceloberLcom
L'assam blea va estar, en tot moment , marc ad a per la tensió ,                   C. Girbau , 13 - 17300 BLANES
i també pe l suport d e la m ilitancia de l.loret a Joaqu im Teixí-
dor, tot i que mol ts no estan d 'acord amb les critiq ues fetes    4
al pa rtit. .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9