Page 2 -
P. 2

.)

  ",

 Mar~ • núm 12+ 1             Editorial     DONACIÓ
                               MARIA ASSUMPCIÓ
 Editor: L1uís Amat            Parar les galtes COMAS I MORÉ
                               04 ABR 2006
 Telefon: 639 082 976
 Fax: 972 350 685             Encara no en tenim prou els cata lans d'anar elaborant successius estatuts
 e-mail: info@elcelobert.com       d 'autonomia que prou sabem que seran rebuts amb ungles i dents Espanya
 CI Girbau , 13, 1er - 17300 Blanes    endins -fa prop d'un segle que és així- que, a més, després, ens lIiurem a
                      aquest servilisme cándid , a aquesta voluntat d 'amansir la fera amb rialletes
 Patrocinadors: Establiments       ibones parau les que ara s'anomena "fer pedaogia" . És lamentabe el mal ús
 anunciants                que es fa d 'aquest noble i vell concepte. El pres ident de la Generalitat va al
                      programa de la María Teresa Campos afer pedagogia, diuen . L:exconseller en
 Col·laboradors: Anna Camps,       cap i actual cap de I'oposició va al programa d'Ana Rosa Quintana també afer
 Rosa Giralt, Laura Juanola, Alba     pedagogia. Quina mena de pedagogia és aquesta? Pedagogia per a marujas.
 Lupiáñez i Mateu, Cristina Fernán-    El presid ent de la Generalitat i el cap de I'oposició van a explicar I'est atut i les
 dez i Recasens, Aitor Roger, Joan    nostres beatíques intencions de no trencar res a tan altes tribunes. Pot ser no
 Ferrer i Bernat, Félix Rabassa i Martí, són les persones més id6nies . Valdria més que hi anés Pepe Rub ianes, que
 Poi Ginesta, Marc Pérez, Juli Val-    amaniria la dissertació sobre el ñnancament amb unes quantes procacitats
 dunciel, Joan Domenech i Moner.     que serien molt del gust de l'audlencia, O aquell cantant que anomenen el
                      Sevilla, que hi aportaria gracejo meridional i escatologia i que deuria fer riure
 Convidats: Joan Puig i Cordon      molt, per una raó d 'empatia, els espectadors. Si es tracta de con trarestar
 i Salvador Cardús            el tremendisme deis mitjans cavernícoles, en aquests programes s'hi hauria
                      d'enviar els represenrtants adequats .
 Consell Iingüístic: Anna Camps      Pero fins i tot en aixo som de bona fe. Fins i tot en aixo ens prenem serio-
                      sament Espanya, aquest país que cada 12 d'octubre treu a passeig per
 Fotos: Elisabeth Gispert, Alicia     l'Avenida de la Castellana la cabra i les bateries antimíssils, en una desfi lada
 Torras, Maria Fernández i Recasens ,   presidida pel rei que Franco va designar. Com xaiets, inflamats per la voluntat
 Laura Juanola, Aitor Roger, Foto kis i  pedag6ica, el president de la Generalitat iel cap de I'oposició se sotmeten a
 Arxiu cel obert.             aquelles matrones rnediatiques perqué els castiguin una mica i es Ilueixin da-
                      vant de l seu públic que disfruta veient com la mestressa f1agel· la el separatista.
 IHustracions: Narcís Balmanya i     Pedagogs i mansois no solament segueixen el precepte evanqeüc de parar la
 Josep Font.               gaita, sinó que quan ja han parat prou les de dalt, paren les de baix . •

 Disseny grafic i continguts: L1uís
 Amat

 Preu: NO TENlM PREU

    DIPOSIT LEGAL: GI-1121-2003

 CAP PART D'AQUESTA PUBLICACIÓ POT SER

oREPRODUIDA DIFOSA PER CAP MITJA SENSE

          PERMís DE L'EDITOR.

                      La Generalitat es dóna un any per decidir
                      si prohibeix fumar en tots els bars petits

    Fotografia de portada

         Autora:
     Assumpció Com as

                      ~\ 2
   1   2   3   4   5   6   7