Page 5 -
P. 5

Lloret participa en un programa                       L ~ Joan Ferrer i Bernat,
europeu sobre turisme i sostenibilitat                               periodista

Lloret de Mar és una de les cinc ciutats europ ees que pa rticipa          a
en un progr am a anome nat SUVOT, que se centra en el tur ism e
sos tenible. Els municipis implicats són des tinac ions tur ístiques
madu res, és a dir, q ue viuen basicament deis visita nts i que fa
temps que s' hi de diquen. L'objectiu de la iniciativa és ce rcar
I'equilibri entre I'activitat econ óm ica, basada en el tu rism e, i el
respe cte pe r a I'entorn .
El programa es va desenvolupant en trobades per iódiques que
s'ub iquen a diferents pu nts d 'Europa, a les que hi assisteixen
represe ntants de les cinc ciutats. La última es va fer a Suecia
i ha co mptat amb mem bres de l'Agenda 2 1 i el regidor Ignasi
Riera, que ha exp licat que Lloret es troba en una situació "bona"
en relació a les 'activitats que fome nten la sos te nibilitat.
A més de Lloret , els altres des tins implicats són Gra nada (Es-
pa nya), Blackpool (Ang laterra), Rímini (ítalla) i l'illa de Rodes
(Grecia). Ara queden tres reunions pende nts , de les quals la úl-
tima es dura a term e a Lloret. celobert.

El "turisme de borratxera" a la xarxa                    Ho tenim ciar

La campanya contra el que s'ha anomenat "turisme de borra-         Tots sabem q ue els trarñíts de les adm inistracio ns pú bliques
txe ra" a la Costa Brava ha topat amb un esc ull nou : les ofertes     són més lents del que caldria desitjar. En els ca sos qu e in-
a Internet. Sexe, drogues, alco hol i diversió nocturna, com a       tervé més d 'una adm inistració la cos a es compli ca molt més
principals atra ctius del litoral. Alx ó es con creta, pe r exemple,    i si, co m passa en el desdobl am ent de la naci on al 11 , n 'hl
a localitats com Lloret de Mar, on algun po rta l d 'inte rnet la ven -   ha quatre, qual sevol previsió de resolució , és imp ensable .
co m un IIoc on es pot fer sexe a la platja, on es pot beure al-      Després d' anys de dia leg i negociacions, entre els ajunta-
co hol gratu"ltam ent en molts esta bliments , i on es f ácil aconse-    me nts de Tordera, Blanes, el mini steri de Foment i la Gene-
guir droga i consumir- ne impunement al mig de l ca rreroTam bé       ralitat, el més calent és a I'aigüera. Fa uns tem ps , la majoria
s'ofereixen festes noctu rnes amb baralles incloses. Fíns i tot ,      d'opinions tend ien cap a una mat eixa solució. Ara, les
diuen, a Internet. que es po t gaudir fac ilment d 'enfro nta men ts    d iferencies entre Blanes i Tord era han aug men ta t de manera
amb la Policia Local.                            notable, i per ta nt, sera difícil veure la lIum . Si per eliminar la
La con selleria d'lnterior treball a per comptabilitza r i identificar   cruilla de can Bart olí, una obra molt més senzilla que el des -
els responsables d 'aq uestes ofertes, tot i que adverteix que no      doblament i qu e toth om reclam ava de manera unanrne, es
és f ácil perque molts cops es vehiculen a trav és de fórums ano -     va trigar anys i panys, ara pot ser haurem d 'esperar diverses
nims . La co nse llera Mo ntse rrat Tura ha reco negut qu e aquests     dec ades, El proble ma és que ca da ca p hi ha més co txe s
tipus de vacanc es no nom és es concrete n en la costa catala-       i, aq uests, pod en arriba r amb més fac ilitat a la co nnex ió
na, sin ó també en la de IIevant. Segons Tura, I'única manera        Maresm e-Selva. En aq uest cas , pe ro, a més de les quatre
d'actuar és am b la co l·laboració de les autoritats de diversos      institucions ja esm entades, n'hi ha d'altres que també estan
pa ises i ja s'esta en co ntac te amb l'Europol, la po licia europea.    pendents de la decisió. Parlo de Lloret i Tossa . Sempre s'ha
Tamb é s'ha anunc iat, per ta l d 'inte ntar pa liar aq uesta practi-    relacionat el desdoblament de la nacional 11 amb la millora de
ca , que la Generalitat perseguiré. penalment els organitzadors       les comunicacions a la Costa Brava sud. De moment sem -
d 'aquest tipus de viatges, per exemp le, quan algun deis seus       bla que sera un vial d 'un carril per cada sentit de circulació
c1ients sigui detingut per un acte delictiu. celobert.           més un altre carri l pe ls avancarnents. Malgrat el pacte entre
                                      els alca ldes i el co nse ller de política territorial i ob res públi-
                                      que s, el pla d' infrastruc tures de Catalunya continua parlant
                                      d 'a uto pista i en les previsions del Mini steri de Foment pe r
                                      desdoblar la nac ional , també es con templa I'autopista. Ente-
                                      neu alguna cosa? Jo , no . Ca l que algú posi ordre i Iideratge
                                      i s'agafi aquest pro jec te amb el carácter de m áxima prio ritat.
                                      Si al territori no hi ha consens, poca cosa farem a Barcelona
                                      i menys, a Madrid. •

                                             PHOTO KIS llORET

                                        ~ CENTRO FU".

                                              el. Torrent ó, 8 • Te!. 972 36 9453

                                                 17310 LLORET DE MAR (Girona)
                                                 E- m a il " f oto -k ls@ ter r a .e s

                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10