Page 6 -
P. 6

"Lloret, agora socialista"                             Es prorroga la moratoria als
                                          prostíbuls
Am b el nom de "L1oret, ago ra soci alista" , de connotac ions filo-
s ófiques, el PSC ha batejat un seg uit de xerrades , qu e es du ran        L'Ajuntament de l.loret ha prorrogat la moratoria qu e proh ibeix
a terme alllarg d'aquest any 2006, on hi convida tota la ci utada-         I'obertura de prost íbuls nous al municipi durant un any més. El
nía per debatre qüestions d 'interés , d 'actualitat local o genera l.       mo tiu princ ipal, donat pe l co nsistori , és que con stitu eixen un ti-
La po rtaveu del PSC de L1 oret, Lucía Ech egoyen, ha exp licat          pu s d 'ac tivitats que provoquen co nflictes veinals co nsta nts . 1, a
que aquestes reun ion s perseg ueixen la ma teixa finalitat qu e te-        més, ac tualment s'esta revisant el planejament urban ístic i aix ó
nien les aqores en I'antiga cultura grega , és a dir, establir un         pe rmet aturar ca ute larme nt moltes activitats, per tal de reod e-
espai públic on intercanviar idees í discuss ion s. Ehegoyen ha          nar-Ies de cara al futuro
afegit qu e són unes trobades de "Iliure acces'' per a les pe rso-         Un deis sec tors afectats és el deis pros tíbul s, anomenats tam -
nes, on aquestes han d 'establir "dia leq, confro ntac ió , acords o        bé locals de pú blica concurrenc ia. La suspensió d 'obrir nous
desacords".                                    prostíbuls ja es va adoptar un any enrera, i ara s' ha prorro gat.
La idea d' org anitzar les xerrades consta a I'últim program a elec -       L'objectiu és qu e el nou pla general indiqui on es podran ub icar,
toral del grup socialista. La idea és du r-Ies a terme cada dues          pe ro hi ha la possibilitat qu e es prohibeixi definitivament I'ober-
setmanes, a la seu de la secció local de L1oret , situ ad a en el         tur a de més locals d 'aquest tipu s a tot el terme de Lloret de
carrer Roig i Revent ós, o bé en altres espais co m la sala d 'ac -        Mar. celobert •
tes de I'ajuntament. De moment , n'hi ha de progra made s fins
al me s de marc , A part del seu co ntingut , la portaveu del PSC         Comen~a el procés per ordenar
destaca, com a asp ecte important, qu e han de ser "un acte de           la publicitat del carrer
retrobada entre ant ics i nous militan ts", és a dir, entre velles i
noves generacions.                                 A Lloret de Mar s 'han co rnencat a col-locar uns plafons , on s' hi
                                          vo l reun ir físicament tot a la pu blicit at i cartell s qu e hi ha escam-
            Ma rina Geli, conselle ra de Sanitat, acompanyada      pats per la vila. Amb aqu esta me sura , I'ajuntament vo l reordenar
                       d'en Bernat i de Lucia Echegoyen   tot aq uest sector visual per don ar una imatge mé s endre cada.
                                          Els prime rs plafons ja estan ubic ats a la riera, el centre neu ralqic
Els temes qu e es volen pro po sar a les aqores só n diverso s, rete -       de L1oret. En un període de tres mesos, I'ajuntament té pre-
rits a I'actu alitat local , pero d 'altres més generals, co m l' Estatut ,    vist aca bar de co locar tot s els suports inst itucionals. Sera en
la lIei d'educació , el creixement urbanísti c ... Cad a xerrada tindra      aquests espai s on només s' hi podran penjar cartells publi citaris
dues parts: la primera és I'exposició d 'un o diversos ponents i          de q ualsevol tipus, ja siguin d 'empreses públi qu es o privad es .
la segona és el corresponent debat entre els ass istents. Per in-         Un co p co loca ts els plafons , arriba la segon a fase , la més co m -
cen tivar la part lclpaci ó, la sec ció local socialista ha convidat tot      plicada d' execu ta r. Consisteix en treure tot s els carte lls qu e
tipus de carre cs de l partit, entre consellers, senadors, dip utats        co ntam inen visualmen t la via pú blica . Des de I'ajuntament, es
i parlamentari s. A partir d'ara i fins el mes de maro, p er Lloret hi       ca lcula que tota la publi citat estará reordenada durant aquest
pass aran no ms propis del PSC com Marina Geli, Esteve Pujol,           any 2006. celobert •
Montse Palm a, Rafel Bruguera o Marta Mat a. celobert •
                                          La protecció civil es converteix
                                          en un pla

                                          Uoret de Mar ha aprovat un pla baslc de pro tecció c ivil. El pla re-
                                          sum eix amb detall els riscos, el ma terial disponible, el personal
                                          i indica el manu al d 'actuació en ca da cas oAct ualment, q ueda
                                          pend ent de co nc retar els prot ocols d 'actuació en relació am b la

                                          neu , la contaminació marítima i els mo vime nts sísmi cs.

                                          Un cop el pla s'hagi hom ologat, l'aíuntarnent el don ara a conei-
                                          xer a la població i informara les person es que hagin d 'intervenir
                                          en cas de sinistr e. celobert •

                                          Els Special Olympics, ben aprop

                                          l.lo ret de Ma r orqan itza ra, probablement, les Olim píades Espe-
                                          cia ls el prope r mes d 'octubre. De mom ento és només una pos-
                                          sibilitat, pero tot indica que ben aviat es confirmara.
                                          Si tot aix ó va bé, a l.loret es reun iran esportistes am b dismi-
                                          nució psíquica d 'arreu del món . Per tant, sera una co m petició
                                          internac ional, on els part icipants pra cticaran totes les modalitats
                                          esportives existen ts , concreta men t n'hi ha fins a tretze.
                                          Són de ciara cion s que ha fet públiques el regidor d'esports de
                                          I'ajuntament de L1oret , Joaquim Teixidor. celobert .

                                        6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11