Page 7 -
P. 7

• Joan Ferrer i Bernat,
                                                                 periodista

                                      La forc;a de la societat civil

La restauradora ense nya les actes restaurades de la Universitat,
antic nom donat a l'Ajuntament que va exist ir seg les enrera i que
es conserven a I'arxiu del municipio La presentació va centrar
els actes institucionals de 1'11 de setembre, Diada Nacional de

Catalunya. cel obert

                                      Me rcat de la set mana int erc ult ural i solidaria.

Les te rceres j ornades de la Cuina de l' Art s' estan de senv olupant   Aq uest mes d'octubre s'ha celebr at a Blanes la primera
amb un objectiu ciar: arribar mé s enll á de I'escena ri local i do-    fira d'entitats loca ls i a Lloret de Mar, la tercera ed ició
nar a c on éixer la cuina de l.loret de Mar. En aqu esta ocasió, hi    de la setm ana intercultu ral i solida ria. En una epoca en
participen 15 restaurants i 5 hotels de la vila , amb menús que      que les relac ions perso nals semb len no esta r de mod a i
oscil·len entre els 24 i els 60 euros per persona. Les jornades      toth om viu entre les quatre parets de l seu dom icili i només
gastronomiques, creades com un homenatge als pe scadors de         s'obre al món a través de les noves tecn ologíes, s' ha de
Lloret qu e practicaven la tirada a I'art, s'han allargat fins al10 de   destacar la tasca de moltes i mo ltes entitats que treballen en
novembre. cel obert •                           l'arnblt cultural, soc ial, espo rtiu o solidari. El funcionament
                                      d 'aqu este s agrupacion s no seria possible sense unes
  neus garriga bardalet                          persones que amb moltes ganes, i en la majoria d 'ocasion s
                                      sense massa recursos, perden hores de la SENes esto nes
  l e\. • lit. 9i2 35 58 36                       de lIeure o vida familiar per fer una tasca que norm alment
                                      suposa mo ltes més crítiques que alabances. En aques t
   assesso rament                            sentit, també ca l destacar que normalment sem pre es
   professional                             veuen les mateixes ca res en més d 'un lIoc i qu e en po qu es
                                      ocasions , hi ha perso nes que, voluntárlarnent , s' ofereixen
elements                                  a aju dar o a rellevar als que po rten anys i anys tirant de l
per a la                                  ca rro. A Blanes, sempre s'ha dit que els projectes no duren .
dec oració                                 Pot ser, alguns no, pero , i només per posar un exemple,
de disseny                                 aq uests dies s'ha pogut veure una exposició sobre els 40
exclusiu                                  anys de la banda del Col -leqi santa Maria. Una formació
                                      mus ical que des de fa 38 anys també co mpte amb una
                                      cobla i qu e d isposa d 'una escola de música amb desenes
                                      d 'alumnes cada curs oAfo rtun adament, aquest no és un
                                      cas a ñlat, tot i que d'altres iniciatives no hagin passat
                                      de la prese ntació d 'o bjectius. A Lloret de Mar I'o breria
                                      de santa Cristina és un altre model de lIarga vida en la
                                      conserv ácló de I'ermit a, pero també, en la dinamització
                                      cu ltural de la po blació. La processó ma rít ima de l 24 de juliol
                                      i el ball de placa só n dues de les activitats més t radicion als
                                      i reco negudes del muni cipi oCom en el cas de Blanes, a
                                      L1 oret , també hi ha moltes entitats que treballen des de fa
                                      anys en el món cultural, soc ial i esportiu. Ara només cal
                                      que tote s aqu estes activitats pro mo gudes per I'anom enada
                                      soci etat civil puguin co mp tar amb I'ajuda de les autoritat s
                                      co mpe tents per poder d ispos ar deis espais i recur sos
                                      necessaris per tirar endavant i si es poss ible, amp liar, els

                                      seus objectius . •

                                    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12