Page 5 -
P. 5

2 'o                                 ~_.__ flash

                                               Mil dura contra el turis-
                                               me de borratxera

Artur M as, Manuela De Mad re i Carod Rovira afirmen que el projecte compta         L'Ajunt ament de l.loret ha obert vuit
amb consens i respecta la Constitució .                           expedients a tour- operadors , que
Foto : Juan Manuel Prats © Edicíones Primera Plana S.A. / 2005                aquest estiu s'han saltat la normativa
                                               i han organitzat els anomenats pub-
Els parlamentaris catalans expressen                             tours. Cons isteixen en portar qrups de
plena voluntad de negociar i pactar                             tu ristes de bar en bar, on consumeixen
                                               alcoho l a preus molt baixos , i aca baven
Els tres representante de l Parlament catala -Artur Mas (CiU), Manuela de Madre       causant aldaru lls a la via pública. ;
(PSC) i Jo sep Uu ís Carod-Rovira (ERC)- van defensar la presa en co nsideració del     Les sancions s'han ap licat entre juliol i
projecte de nou Estatut pel Congrés basant- se en que cornpleix les cond icions       ago st , de sprés que el consisto ri s'hag i
exigides pel pre sident del Govern , José Luis Rodríguez Zapatero: comptar amb        po sat en contacte amb els princ ipals
un ampli consens a Catalunya i ser respectuós amb la Constitució. Tots tres van       tour-operadors per informar- los al detall
mantenir que Catalunya és una nac ió i van demanar al Congrés que no tingui         de que esta perrnes i que esta prohibit
por a que, en acceptar aquesta definició de Catalunya, Espanya es recon egui         a l.loret en mate ria d 'oci nocturn o
com és , al seu entendre, plurinacional, pluricultura l i plurilingüíst ica . La de legació L'object iu de les trobades és que les
par lamen ta ria va exp ressa r plena voluntat de negociar i de pactar. cel obert •     empreses coneguin les ordenances
                                               mu niclpals , i també les conseq üencies
• Mas: "Si fent-ho   • De Madre: "Som una    .• Carod Rovira: "Si ara         que els cauran si no les acornplelxen .
democraticament es   nació . La nac ió catalana ens tanquen aq uesta           Després de les reunions, realitzades a
neguen a acceptar-Io, no nega la nació      porta, quina altra ens          inic i de temporada , I'ajuntament explica
com suggereixen que  espan yo la,l'enriqueix.  deixaran oberta? Els           que el resultat ha sigut irregu lar, pero
actuem en el fut ur?" Espanya és nació de .    allarguem la rna, no la          que , en gene ral, I'estiu ha anat millor en .
            nac ions ."         r e b u t g in ".             relació als pub-tours.
                                               Segons la regidora de tur isme, Anna
                                               Maria Gallart , algunes empreses han
                                               reacc ionat positivament i aposten per fer
                                               acti vitats alternatives , mentre que altres
                                               es neguen a colaborar. Són aquestes
                                               les que han rebut les sancio ns. Tot i la

                                               má du ra que aplica el consistori, aquest

                                               és un procés lent i co mp licat , segons
                                               exp lica Gallart, després d 'anys i anys de
                                               perm issivita t.
                                               De cara a la nova tem porada, es
                                               repet iran les trobades amb el sector i a
                                               més es realitzaran cursos informatius per
                                               ooneixer rnlllor L1oret , les alternatives a
                                               I'oci noc tu rn, les activitats que s'hi poden
                                               fer i els indrets interessants de la vila. •

Els nois han tingut una noia

Fins el moment de I'infantament , tots igno raven si seria hereu o pub illa i fins i
tot el pare , embadalit pel bé de déu qu e ten ia al davant, segons digué , trig a
una bona estona a adonar-se de les característiques de I'entrecuix del nadó.
Finalment, fou una no ia. Després, els rams de flors s'han anat ensen yorejant deis
passadissos del centre hospitalari. Tothom esc latava de go ig per la vinguda al
món de Senyora Elionor d'Espanya .

Un nom amb musicali tat, d 'aquells que es podran posar sense remordiment als
fiils dé plebeus que neixin als pr óxlms anys , els esto ls deis qu i mai no podran
presu mir de sang blava pero que Iluiran proxim itat al nomenclator reial. Elion or, en
lIengua estatutaria, o Leonor, en Ilenguatge imperial, és un nom amb futuroAra , a
veure qui és el maco que defensa la inamobilitat de la Con stitució , tant necessitada
d' una reforma per adecuar-la als nous temps de l'Eliono r d'Espanya. cel obert

                          s
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10