Page 2 -
P. 2

Novembre • núm 11           Editorial

 Editor: L1uís Amat           Que vol ser...

 Teléfon: 639 08 2 976         No deiem qu e els d ebats esse nc ialistes ,les obs essions ldentitaries i les derives
 Fax: 97 2 350 685           étnique s eren patrimoni del nacionalisme catalájDons aq uests dies podem co m -
 e-mail : info@elcelobert.com      provar que el nacion alism e espanyol de ixa curts fins i tot els apocalíptics precep-
 CI Girb au, 13 , 1er - 17300 Blanes  te s de is inefables autors de l manifest taxidermista,que aq uets dies curiosame nt
                     guarden un escrupulós silenci cómplice. La presentació de l'Estatut a Madrid ha
 Patrocinadors: Establiments      demostrat que Espanya té un problema d e digestió i,sobreto t , de defin ició .Els
 a nun c iant s             espa nyo ls encara d igereixen ma lament la diferencia, ni que sigui dem ocraticam ent
                     expressad a.per ó la ma la digestió els ve d' una men tida funcional que és la de
 Col-laboradors: Anna Cam ps,      confond re I'estat amb una nació monocul tu ral i mon olingüística.
 Rosa Giralt , Laura Ju anola, Alba   L'afirmació de Catalunya com a nació que fa el nou Estatut ha posat en co ntradic-
 Lupiáñez i Mateu , Jo an Oom énech   ció la definició constit uc ional d' Espa nya.per ó la so luci ó al co nflicte no és intentar
 i Moner, Aito r Rog er, Joan Ferrer i reba tejar el q ue és Catalunya,sinó obrir veritableme nt el debat sobre q ué és i que
 Bernat , Félix Rabassa i Martí, Poi  vol ser l'esta t espanyol. •
 Ginesta i Marc Pérez.
                     Ciutadania
 Convidats: Joan Puig i Cordon ,
 Josep Maria Terricabras i Joaquim
 Alb ared a .

 Consel! Iingüístic: Anna Ca mps

 Fotos: Laura Ju anola, Fot o Kiss i
 Arxiu cel ob ert.

 1I·lustracions: Narcís Balmanya

 Disseny de continguts: L1uís Amat

 Disseny grafic: RO STUOIO

 Preu: NO TENlM PREU

 OIPÓSIT LEGAL: GI- 112 1-2003

 CAP PART D'AQUESTA PUBLlCAC/Ó POT SER

oREPRODUIDA D/FOSA PER CAP M/TJA SENSE

          PERMís DE L'ED/TOR.

Fotografia de la portada :        Pregó Festa Major de Sant Roma
Facana del Casino d 'avui...
                     Un d iscurs d ivert it, molt breu i am b certa crítica. Així va ser el pregó de Festa
       Autor:           Majar, q ue en aq uesta ocasió va recaure en el per iodi sta lloretenc Pepe Garriga .
   Assumpció Comas           El co rresponsal de TV3 al Marroc va pa rlar només durant cinc minu ts, pera va
                     tenir tem ps d 'establir analogies entre l.loret i el Marroc , sobre els top lcs qu e hi ha
                     sobre els dos indrets i explica r anéc dotes de la seva vida allá, En acabar el pregó ,
                     va cr iticar, molt pe r sobre, el boom imm obiliari que pateix el barri de Fenals. La
                     presencia de Pepe Garriga va orTlplir la sala de plens de gom a gom , amb un acte
                     qu e va servir per obrir les festes i qu e va tenir Iloc el pa ssat 11 de novembre. •

                      Als nostres lectors

                       A partir d'aqu ést número 11 el cel obert edició de Lloret de Mar sera al
                       carrer el dia 25 de cada mes.

                       Volem seguir oferint als nostres lectors la millor cr ónica deis fets i opinió
                       de la vida quotidiana, mantenint també l'ínter és per la recerca hist órica,

                               2
   1   2   3   4   5   6   7