Page 4 -
P. 4

.eat

L'aprovació de la Ilei del retorn deis papers segrestats a Salamanca I la creació del do-
mini . cat són dues bones notícies que tene n un denom inad or comú : són dues victóries
de la societat civil cata lana.Sense la tenacitat de la Co missió de la Oignitat NO hi hauria
retorn - parc ial - deis docume nts expo liats per I'exércit franqu ista i sense l'Associació
. cat tampoc tind riem el recone ixament internacional com a nació virtual.L'empenta de
la soc ietat civil ha estat l'autentica protago nistaDesprés s'hi han afegit els po litics,els
governs i tothom qui faci falta, pero I'impuls inicial, la constancia i la press ió I'ha fet la
soc ietat civil que com sempre que ha cregut en una causa i si ha impli.cat fins el final ha
aco nseguit I'objectiu. cel obert

Lloret acull per primera            Bretolades en el poblat             Destitueixen la
vegada I'ordenació               iberic de Montba rbat              inspectora deis jardins
eclesl ásttca d'un diaca                                     de Santa elotilde
                        Els responsab les de les excavacion s
Jordi Callejón , un jove que ha sigut      en el poblat ibéric de Mo ntbarbat,       El govern municipal de Lloret (CiU i
seminarista en la parroquia de l.loret     situat a dalt d 'un tu ró, han denunciat     PP), ha destiturt Maria Antonia Leal,
durant dos anys, es va co nvertir en      que el jaciment pateix breto lades de      co m a inspectora deis Jardlns de Santa
diaca el passat 23 d'octubre. El bisbe     manera reiterada. Consisteixen, segons      Clotilde, tasca que, d' una manera o
de Girona va oficiar la cerírn ónía, la qual  exp liquen, en perso nes que entren a      altra , ha desenvolupat des de I'any
es va co nvertir en el primer nom enam ent   Montbarbat amb vehicles to t terreny,      1997. Tant I'ajuntament co m la mateixa
d 'aquestes caracte rístiques celebrat a    basicarnent motocicletes , que circulen     Leal recone ixen que mantene n un
la vila. L'act e va convocar moltíssimes    dins el jacimen t , passen per sobre de les   profund desacord sob re el projecte
persones, ' entre cape llans de les       restes i destrossen el q ue segles enrere    de remodelació deis jardins, que ha
comarques de Girona, altres car recs de     eren les vivendes del po blat ibérico      acabat amb el cessament de la seva
I'església, veins, familiars i amics de Jordi  Per impedir el pas a la zona , hi ha una     inspec to ra.
Callejón . La cer irn ónla va ser solemne.   ta nca molt senzilla situada a I'entrada,    O'una banda , Maria Ant onia Leal es
Va dura r unes d ues hores i va co nsistir   que, segons els responsables de         mostra alarmada per les ob res que
en una missa i els ritus d 'ordenació      Mont barbat , no és efectiva com a        es volen exec uta r a Santa Clotilde,
corres po nents, duran t els qua ls el diaca  barrera. Per tot plegat , la directora de    pe rqué co nsidera que són agressives.
va jurar els vots d 'obediéncia i celibat,   les excavacions, Maria del Vilar v ila,     En co néixer el projecte, en el q ual no
entre altres.                  ha reclamat respec te per ies restes       va part icipar en la seva elaboració,
El pas de seminarista a diaca significa     arqueo lóqiques. cel obert            va exposar les seves inquietuds als
pujar un esg laó en la jerarquia                                 responsables de I'ajuntament , els qua ls,
eclesi ática, i, per tant , imp lica tenir més La practica de I'skate a             asseg ura, no la van voler esco ltar. Tot
respo nsab ilitats. Un diaca, en aquest     Lloret genera problemes             i la seva destituci ó, Leal asseg ura que
cas Jo rdi Callejó n, pot desenvolupar                              té la "consciencia tranquila" d 'haver
oficis sagramenta ls, co m ara casa ments ,   entre els ve"ins                 aco mp lert la seva ob ligació de gestió
batejos o enterraments, pero no pot                               i manteniment deis jardins. Ara la
ofic iar misses ni co nfessar fidels. La seva  Els joves de L1oret , que habitu alment     seva tasca a I'ajuntament es limita a
tasca s'enté n co m de supo rt imp ortant    practiquen skate , disposen d'una pista     únicament coordinar l'Agenda 21 .
i necessari vers el cape lla o rector d 'una  municipal, especialment habilitada,       Per part de I'ajuntam ent , la regido ra de
parroquia. cel obert .             qu e es va crear I'any passat. En un       cultura , Laura Bertran, ha argumentat
                        princ ipi, el seu ús va ser un éxit. Pero    el cessa ment de Leal perqué "és molt
                        últimament els skates surten del seu       difícil" treballar amb algú que no "creu"
                        recinte i tornen, tal i com passava abans    en el projec te. També reco neix que
                        de l'existéncia de la pista, a dues places    ha molestat al gove rn mun icipal que
                        del centre de L1oret: Doct or Ad ler i Pere   Maria Anton ia Leal demanés una copia
                        Torrent. Aixo molesta els veíns que       del projecte a ERC (opos ició) i que Ii
                        gaude ixen d'aquests dos indrets, on, a     expressés els seus dub tes al respecte,
                        més, la prac tica d 'aqu est espo rt hi esta   igual que als mitjans de co municac ió.
                        prohibida exp ressame nt. La situació      A partir d 'ara, qui gestiona els jardins
                        obliga la policía local a intervenir,      de Santa Clotilde són Anna Fuentes,
                        norm alment a títol iníormatlu, pero       responsable del patrimoní c ultural de
                        nom és en un cas , que per tant no és      L1oret, i Artu r Bossi, responsable de l
                        representat iu, s' ha arribat a sanc ionar    projecte de remode lació i amp liació .
                        un grup de joves re'icindents.          cel obert .
                        Des de I'ajuntam ent, s' han co nstatat
                        aquestes mo lésties i asseg uren q ue cal
                        solucionar la situació . Oui s'ha mostrat
                        do lgut és el regidor d 'es po rts, Joaquim
                        Teixidor, responsable de la creació
                        de la pista d 'skate, la qual es va crear
                        expressa ment a partir de la demanda
                        deis joves que practiquen aquest esport
                        urba , cel obert

                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9