Page 3 -
P. 3

Imatge hist óri ca . el President del govern espanyol Rodríguez Zapatero saluda amb eordial itat als nostres parlamentaris Art ur Mas, Mauel a de
M adre i Jo sep -L1uís Carod en el Congrés deis Diput at s de la capital del Regne. Foto: Ju an Manuel Prats © Ediciones Primera Plana S.A. 1 2005

L'Estatut, a Madrid. Josep-Maria Terricabras,

             lEC Cetedréiic de filosofía UdG

El dimecres 2 de novembre vaig poder ser a Madrid com a membre de la comitiva que Omnium Cultural va organitzar
per donar suport al text aprovat pel Parlament de Catalunya. Va ser una jornada intensa, fins i tot emocionant. Els tres
parlamentaris catalans que van defensar el text en el Congreso van estar molt bé. Cadascú amb el seu to i amb els seus
matisos, pero tots tres ho van fer amb gran dignitat. Personalment, em vaig sentir orgu llós de ser representat per ells.

Artur Mas, Manuela de Madre i Josep-L1uís Carod van coincid ir a parlar amb serenitat, sinceritat i solidesa. Tres "esses",
dones. Amb seren itat , tan necessaria en un ambient crispat , tens i parcialment hostil: ells van allargar la rna l van oferir
dialeg. Amb sinceritat, sense amagar gens ni mica que els catalans volem un Estatut potent i ambiciós i que creiem que
ja ha arribat I'hora d'aconseguir-Io. Amb so lidesa, perqu é ho van fer amb els arguments que ens vénen de la historia, de
l'experiencla recent i de la nostra voluntat democrá tica.

El text del Parlament va ser acceptat a tramito Ara c ómencara un lIarg camí de discussions , esmenes i pactes . Confiem
que els nostres negociado rs a Madrid -és a dir, els membres deis quatre partits que recolzen l'Estatut- mantinguin la

serenitat, la sinceritat i la solidesa manifestades dimec res passat. Perqu é ara cal molta capacitat de dialeq, pero també

molta fermesa. _

                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8