Page 6 -
P. 6

I•

                                                 I 1' 11

                                                    ''''-. : -: . ..

                                                  •J

                                                         -- .._ - .,;,.. ...-_._--

30 de setembre: L'alcalde Xavier Crespo lliura la reproducció                   L'alcalde i el president del Casinet acompanyen Conxita Tress er-
del monument de la Dona Ma rinera al president del Club Ma-                    ras en el moment de tallar el pastís del Cinquantenari . Fou un
rina Casinet, Joan Domenech, pels cinquanta anys de I'entitat.                   emotiu record per al seu marit, I' ant ic conserge, després lloqat er,
Domimech Ii havia ofert previament la medalla commemorativa                    del bar del Casinet, recentment traspassat, Pepito Rus calleda i

de l'etemerlde. cel oberl                                     8atlle. cel oberl

La segona edició del "Saló un i un" de Lloret de Mar va ser tot un                 Pel que fa als expositors, n'hi havia una cinquantena, la majoria
éxít , amb la visita d'unes 6.000 persones i la professionalització                de L1oret, i els que van tenir més demanda van ser els de res ta u-
de la iniciativa.                                         ració , que eren també els més nombrosos. Igual que en la prime-
La nova ubicació, la carpa del Grand Palace, i un major espai                   ra edició, l'Un i un presumeix de posar a I'abast deis nuvis tot all ó
per a estands, ofertes i metres de passarel·la, van potenciar I'es-                que necessiten per a dissenyar el seu casament a m ida, lncl ós
deveniment de manera destacada. Evidentment, les desfilades                    un servei de Iimusines. Donada la bona acollida, I'ajuntament
de moda nupcial, que es feien dues vegades al dia , van centrar                  avanc;:a que I'any que ve tornara a organitzar el saló nupcial, am b
I'atenció del públic assistent al saló.
                                                  un repte important: millorar I'exit assolit fins ara . cel oberl •

L'Associació Entorn la Malaltia de l' Alzheimer va organitzar la se-                El passat 11 de novembre I'activitat frenética del Casal de la Gent
gona Festa de la Solidaritat, consistent en un sopar i un seguit de                Gran no s'atura, i menys per Festa Major. El sopar de l' ávla, servit
jocs i regals. L'assistencia massiva va gaudir d'una vetllada espe-                a unes 600 persones, va ser el primer acte propi de les festes,
cial i ben éfica al restaurant El Trull el passat 11 de novembre. •
                                                  després de l pregó. Hi van assistir autoritats i ve"íns de L1?ret . •
                                                6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11