Page 9 -
P. 9

_1II:':]Il11                                              .. Joan Puig i Cordon,
                                                           Oiputat al Congrés
La ministra de Sanitat demana
tranquir.litat davant de la grip aviaria                               •a

Elena Salgado, ministra de Sanitat, va lIangar un missatge de         Dos de novembre,
tranquil ·litat i seguretat davant d 'una possible pandemia de la grip
aviaria després que es detectés un nou brot a Romania i que es        Congrés deis Diput ats ,
confirmés la per illositat del de Turquia. Salgado va assegurar que
Sanitat esta preparada per fer front al virus que afecta les aus i      prenent Iloc a I'hemicicle
només en casos añlats a persones .
Per la seva banda, Marina Geli, cose llera de Salut de la Genera litat    Artur Mas (CiU), Manuela
de Catalunya, ya dir que ho hi ha risc que la pandernia de la grip
aviaria estigui a prop . Pero els paises de la UE amaran les granges     De Madre (PSC) i Josep
avícoles en zones de risc per evitar el contagi a través de les aus
miqratóries. cel obert                            L1uís Carod -Rovira (ERC)    I
                                       en representació del
Diputats i senadors demanen el                        Parlament de Cata lunya
sobresei m ent i I'arxivament del cas del                   per presentar el Projecte
diari Egunkaria                                de Reforma de l'Estatut

Un total de 37 diputats i 24 senadors del PNB, ERC, CiU, IU-ICV,       de Catalunya.
CC i el grup mixt van subscri ure un manifest en que sol·liciten que
s 'arxivi el cas contra el diari basc Egunkaria perqu é consideren      Són la una del migdia,
que "no hi ha una base solida per mantenir oberta la causa ".
També consideren que el sobrese'lment i I'arxiu del cas seria "una      amb tota la so lemnitat de I'ocasió, el President de la
gran ajuda per la pacificac ió del País Basc.Durant I'acte, al qual va
asistir I'exdirector del diari c1ausurat i actua l director del diari Berri, C ámara dóna inici a la sessió , donant la paraula als
Martxe lo Ota mend i, els parlamentaris van assenyalar que "no ha hi
cap mena d 'evldencia que justifiqui I'adopció de decis ions jud icials    ponents, Mas , Manuela de Madre i Carod per aquest ordre .
tan dures", com les que es van aplicar contra Egunkar ia i deu deis
seus treballadors . Tam bé diu el manifest que "la clausura d' un       Més d 'onze hores de sess ió, tots són on toca ser, c1ars,
miti á de com unicac ió fa trontollarun deis pilars fonamentals de la
democracia: la lIibertat d'expressió i informació. cel obert .        con tundents, i sense contemplacions . Tots els grups

La lIei de protecció del consumidor                      excepte el PP estan a l'alcada, donen suport a la presa
prohibira arrodonir preus a I'al~a i fara
cobrar per temps real                             en consideració del projecte. Crec que és d'agrair i, a la

El Conse ll de Ministres va aprovar a primers de setembre           vegada, a tenir en compte pel futuro
I'avantprojecte de Ilei que ha de millorar la protecció deis
co nsumidors. Aquesta lIei prohibra els arrodoniments de preus        El PP s'ha quedat sol, aillat, Que deuen sentir els seus
a l'alca i estab lira el pagament per temps reals en tots els
serveis , aqilltara el procés de donar-se de baixa deis contractes      diputats i diputades catalans davant la seva actitud
d'electr icitat, aigua, gas i te lefonia i també evitara clausu les
abusives en la compra d 'habitatges. cel obert                de catalanofobia, de despreci al propi Parlament de

Barcelona va acollir l'Assemblea de les                    Catalunya?
Nacions Sense Estat
                                       El discurs de Rajoy esta pie d'odi, d'incomprensió,
Barcelona va ser la seu de la VI Assemblea de les Nac ions
Europees Sense Estat del 30 de setembre al 2 d 'oc tubre . L'acte ,      fruit d'una visió arcaica d 'Espanya, són les mate ixes
organitzat pel Centre Internacional Escarré per a les Minories
Etniques i Nacionals (CIEMEN), va aco llir diversos representants       parau les, les mateixes actituds que es van produir durant
d'organitzacions polítiques , cíviques i culturals de Co rseqa,
Sardenya , Bretanya , Friül, Sud-Tirol, Galícia, el País Basc i        la tramitació deis estatuts del 1932 i 1979. Tant estere
Cata lunya. La VI edició de I'assemb lea, que se celebra cada dos
anys, va tenir com a eix del debat el fenomen de la immigració.        que Cata lunya ha demostrat vers Espanya i tant poc que
cel obert .
                                       Espanya ens ha retornat.

                                       La proposta d 'Estatut que Cata lunya per amplia major ia ha

                                       recolzat és una oportunitat per Espanya. Si aquest Estatut

                                       fracassa el prob lema s'aqreulara, per tant ens cal més que

                                       mai, mantenir I'unitat d'acció del quatripartit. Aquesta es la

                                       c1au de l'exit de la proposta.

                                       Hem d 'aconseguir que el PSOE no deixi de padalar, no

                                       podem permetre que el tr áiler de la incomprensió, de la

                                       intolerancia que representa el PP acabi atropellant als

                                       dernocrates espanyols i, per contacte, ens acab i esclafant.

                                       Hem recuperat la il·lusió de la gent , es possible guanyar,

                                       cal que ens ho creiem . Ningú pot trair la decisió presa pe l

                                       Parlament. Si algun deis partits que van aprovar l'Estatut

                                       es fa enrera, caldra que ho exp liqui, i assumeixi el cost

                                       d'aquesta traici ó a la ciutadania.

                                       El dos de novembre representa un abans i un després, res

                                       tornara a ésser igual. Si s'aprova sera un pas més en el

                                       camí cap a la sobirania, una etapa més que ens aproximara

                                       a tenir veu propia en el context de les nacions lIiures dins

                                       una Europa de progrés. Si pel contrari , ens el retallen o ens

                                       el rebaixen, a Espanya se li agreuja el prob lema.

                                       Passi el que passi, acabarem guanyant si tenim ciar el que

                                       vo lem . No podem depreciar aquests moments historlcs.

                                       Tenim una oportunitat que cal aprofitar, no decebem al

                                       país, els catalans i catalanes no s'ho mereixen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14