Page 12 -
P. 12

El Casino no marxa

)lo- Laura Juana/a,   El casi no de l.loret s'ha salvat pe ls pe ls, El q ue durant els últims tres anys ha estat imposible: canviar
      periodista la legislació per permetre qu e es pugui n establir quatre cas inos a Catalunya, un més qu e actualment,
            al final s'ha aconseguit qr ácies a un acord parlame ntar i pres 24 hores abans que el cas ino tanqu és. El
            co mpromís de l govern de la Generalitat és canviar I'actual decret, que ma rca que nom és hi poden haver
            tres casinos. No obsta nt, co m q ue els tramit s seran lents i poden durar tres o quatre anys , me ntresta nt,
            el cas ino passa a ser una "s uc ursal" del de Peralada. El fet que ara el cas ino sigui una sucursal és I'única
            argúcia legal existe nt pe r mant enir-Io obert, ja que en aq uests mo me nts encara esta en vigo r la norma-
            tiva que només permet qu e n 'h i hag i t res i des de l 6 d 'octubre, quan es va inaug urar el de Tarragona,
            n'hi ha quatre .

            El fet que s'hagi man tingut obert el cas ino ha agafat desprevingut to tho m . Els primers sorpresos han esta t
            la propia empresa que el ge stiona : el grup Peralada. Lempresa ja havia arribat a aco rds amb els treba-
            lladors per tras lladar-Ios a Barcelona i Tarragona i havia ac ordat igu alment indemnitzacions pe ls que no
            s' havien vo lgut traslladar. A hores d'ara, s 'esta negociant que alguns deis treballadors que s' han quedat
            a I'atur pug uin reincorporar-se al cas ino . Al marge d 'a ixo , I'empresa havia previst traslladar totes les ta ules
            de joc i les maquin es esc urab utxaques al nou cas ino de Tarragona, cosa que ha deixat , prov isionalme nt ,
            despullat el de L1oret. Durant aquest mes d'octub re el cas ino funciona sense cap taula de joc i am b no-
            més una trente na de maq uines esc urab utxaques, quan realme nt , el per mís de la Genera litat per met que
            n' hi hag i 130. De manera im minent, es taran obres que traslladaran tota la sala de jocs a la planta baixa
            de l cas ino i un cap acabades, es preve u que hagin arribat les taules noves de joc , que el grup Peralada
            ha hagut de compra r precipitadament. Lobjectiu és que durant els tres o quatre propers anys, fins que no
            s'hagin acabat tot s els tramit s per aprovar el q uart cas ino , el de l.loret sigui més modern , ja que en els úl-
            tim s anys, el grup Peralada, pensant que el cas ino es traslladava a Tarragona, no hi havia fet inversion s.

            Per que ara es po t canviar la Ilei si fins ara aixo era imposible? És la pregu nta del milió . Ja du rant I'ant erior
            govern de la Generalitat, de CiU, es va d ir q ue no era possible ca nviar la lIei, una t ónica que va seg uir
            quan va co rnencar a governar el tripart it. El mes de juny, pero , hi va haver una inflexió . El d iput at de
            CiU Josep Micaló va de manar que el cas ino es pogués quedar a L1oret , en una iniciativa pa rlamentar ia.
            L argument que do nava és que L1oret , per l'esforc que esta fent a I'h ora de ca nviar el model turístic , no es
            podi a permetre perdre un tret diferencial co m aquest. El conseller de Turisme, Josep Huguet , de seg uid a
            va veure posi tiva I'iniciativa de CiU i va do nar-h i suport sempre i q uan hi hagu és unanimit at pa rlame ntar ia.
            El problema va ser ICV, que no veia bé el quart casi no . Tot havia quedat així fins pocs dies abans que
            el casi no hagués de tancar, data fixada inicialment pel 30 de setembre. Aq uella setmana, que coincidia
            amb la setmana més moguda per I'aprovació de l'Est atut , la consellera d 'lnter ior, Mo ntse rrat Tura, va
            decidir reco nc iliar-se amb L1oret , després de la pluja de critiques que havia reb ut des de la població per
            haver-li penjat I'etiqu eta de turisme de bo rratxera. Tura va negociar amb ICV, que va posar algunes con -
            dic ions perqu é el casino es quedés a L1 oret. Entre d 'altres , que a I'hora de convocar el concurs públic
            per deter minar I'em presa que I'h a de ges tionar en el futu r, no es do nés prior itat al gr up Peralada. ICV
            considera que s 'ha de co mpli r la Ilei que impedeix que hi hag i mo nopolis en la gestió deis ca sinos i el
            grup Peralada, en aq uests moments els gestiona tots . Els ecosocialistes van posar una altra cond ició:
            que al marge de l.loret no es pos in més cas inos enlloc . Tura va aceptar les condic ions i al cap de pocs
            dies , el govern va firmar I'autorització perqu é el cas ino de Lloret pug ui ser rnomentaruarnent una depen-
            de nc ia de l de Pera lada .
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17