Page 13 -
P. 13

Com sera el futur casino?                   RU'

El futur cas ino de Lloret estará fet d'aquí    r
a tres o quatre anys perqué mentrestant
s'ha de canvia r el decret act ual, tram lt Ilarg
i feixug perqué ha d 'anar acompanyat d 'un
concurs púb lic. El govern deixa el casino a
Lloret per donar una oportunitat a la pob la-
ció per canviar el tipus de tur isme que rep.
Per aixo, una de les condicions que hauran
de complir les empreses que vulguin optar
a exp lotar el casino és I'oferta cu ltural que
I'ha d 'acompanyar. El govern valorara que
al marge del projecte del casino, l'oterta de
les empreses vagi acompanyada d 'un ate-
git cu ltural. Es veuria amb mo lt bons ulls
que fos un aud itorí i que anés lIigat a un
festival d'estiu, tipus el que es fa actual-
ment a Peralada. L'objectiu és donar una
pat ina de qua litat a L1oret.

On sera el nou casino?

El nou casino no mantindra l'em placarnent
actua l. Es busquen terrenys més ben si-
tua ts. La Generalitat veu amb bons ulls una
proposta per traslladar-Io al Gran Palace,
que s'enderrocaria. Des de l pun t de vista
de les com unicac ions, la Genera litat entén
que el lIoc seria mo lt bo ja que en un futu r
no llunya, molt a prop de l Gran Palace hi
haura les rondes de L1oret , que fac ilitaran
I'arribada al casino . A més, el lIoc té faci-
litats d'aparcament. Com a punt negat iu,
pero, té el desavantatge que esta allunyat
de l centre . Una altra opció, en aques t cas
ben vista per l'Ajuntam ent i pel grup mu-
nicipal d' ERC, que esta a I'oposició , seria
situar-lo a la Cala Banys, on ja esta pre-
vist fer-hi un amf iteatre amb vistes al mar.
ERC apos ta per un hotel de luxe, pet it i
integrat a la zo na al cos tat del casino i per
I'amfiteatre. Aquesta opció és més céntri-
ca pero tam bé més amagada pels que no
són de L1oret. •

                                  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18