Page 11 -
P. 11

r I , >- PoI Ginesta                     >- Marc Pérez,

                                   periodista

Laporta molesta                        El "Campechano"

No deixa de ser sospitós I'enrenou que sistematicarnent    EII és el rei. No només de casa seva sinó també de toth om
envolta la gestió de Joan Laporta al capdavant del       Bé, de tots els espanyols i espanyoles, per ser més co ncrets .
FC Barcelona. Un president que ha sanejat el club       El mona rca és un hom e de poqu es paraules, de frases curtes
eco n ómica i esportivament i que li ha retornat la      i gens co mpromeses -si no és que Ii escriuen-; també és alt,
catego ria que altres havien ensorrat resulta que és notícia distingible en la distancia, amb una envergadu ra considerable,
perq ué s'abaixa els pantalons a I'aeroport o perqué té    que quan parla a dreta i esquerra gira tot el cos , i que sempre
un cunyat suposadament fatxa que no pas perqué hagi      es manté a una certa distancia de la seva esposa, la reina.
guanyat una lIiga. En un país on la majoria de la gent,    Pero, qué representa el rei? Res: no pot opinar, ni intervenir, ni
per act iva o per passaiva, va abracar el franquisme,     decidir - a no ser que s'inco mpleixi la Constitució o es vulguin
que ja en democ racia ha Ilepat el cul d 'un franquista    proposar Estatuts agosarats, és ciar, perqué aleshores es posa
de pro com Juan Anto nio Samaranch per "regalar" a      la gorra militar i co menca a repartir-oEl rei s'ha de cenyir a viure.
Barcelona uns Jocs Olímpics en lIoc de jutiar-lo com a     I com viu? Home, viu a cos de rei: I'any 200 3 es van destinar 7,2
cómplice de la dictadu ra, és, com a mínim, farisaic que    milions d 'euros al manteniment monarqulc, una xifra que com diu
ara alguns es mostrin escandalitzats per la presencia     I'amic Antonio tot picant-se l'espatlla esquerra amb la ma dreta
a la junta del Barca d'Alejandro Echevarria. És evident    i co rbant -se lIeugerament , "crac , crac, ho paguem tot s plegats".
que aquesta presencia compo rta una contradicció       També diuen els mitjans del reqim que aquest rei és deis més
amb el projecte renovador i catalanista que encapcala     prop ers, deis més amables, deis més accessibles.. . que bé i que
Laporta, pero ni I'invalida ni I'hipoteca. Tots aquests que  co nte nts que este m, sob retot quan aquí es cor re a criticar els
ara aixequen el dit, s'esq uincen les vestidures i donen   reis d 'altres paises que tenen afers extramatrimonials, i en canvi
llir;;ons de democracia, no badaven boca quan durant     fem ulls grossos a les co rredisses de flassades del d'aquí; i que
més de 25 anys han presidit el Barca franquistes sense    ningú no es posi les mans al cap , que, co m escriu Matt hew Tree
reciclar, especuladors sense escrúpo ls i qanqsters de    al lIibre "Contra la monarquia", els noms de Marta Gayá o Barbara
baixa estopa . El que molesta de Laporta no només és     Rey han do nat més d 'un maldecap a la Casa Reial. El rei també
el seu extt rotund, que segrega moltes enveges, sinó     és un treballador nat: a I'hivern esquí, a I'estiu regates, farceix
també que aquest exit I'ha assolit sense renunciar a     I'any de viatges (oficiala i extraoficials) i, de tant en tant , recita
fer un projecte desacomplexadament catalanista, on      discursos -que óbviarnent no s' ha Ilegit previament i amb un to
professionalitat i identitat no són contradicto ris sinó   mon6ton que semb la que el fill també ha adq uirit- que li escriuen
comp lementaris. Elprob lema no és que Laporta s'aba ixi   un equip de savis estad istes que són capaces de col·locar-li
els pantalons a I'aeroport, sinó que triomfa en un país    dues vegades "multilate ralismo" perqué s'eq uivoqui, o fins i tot
amb una classe dirigent acostumada a abaixar-se'ls      Ii fan dir que el castella mai no va ser una lIengua d'i mpos ició.
sempre i a tot arreu. Laporta els ha deixat en evidéncia   Caram, que bé que tenim rei. Un rei "campechano", que du
i faran tot el que puguin per ensorrar-Io.          co rona con stituc ional i democ r ática tot i haver estat apo ltronat i
                               restaurat a dit pel Caudillo. En definitiva, com canten els Brams,
                               "el que realment m 'acollona , el que em té aclaparat, és que sigui
                               la co rona I'únic que brilla al teu cap" , i Els Pets hi afegeixen: "tan
                               avorrit d 'estar envoltat, per una co lla de lIepons, suant infal·libilitat ,
                               co m un cacic o un dictado r.. . si és cert que som iguals davant
                               la lIei, per qué co llons jo mai pod ré ser rei". Tinc ganes que arribi
                               Nadal per veure un episod i de Mr. Bean i el disc urs del rei, dos
                               classlcs del dia de fer caga r el tió.

                               11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16