Page 9 -
P. 9

el eel oberi

Queixes de la

plantilla del

casino

Els prop de 150 treballadors del
Casino de Lloret de Mar han
denunciat que la direcció no
els ha informat de res durant el
procès de trasllat de l'equipament
cap a la ciutat de Tarragona, que
calculen que es podria fer realitat
el juny del 2005. La plantilla es

futur, i assegura que ni tan sols sap si els propietaris del casino   L'aplec de les Alegries que com cada any va fer honor al seu nom   Una oposició
compten amb els seus assalariats per a treballar a la capital tar-    aplegant bon nombre de lloretencs. Les sardanes no hi podien faltar.
ragonina.                                el cel obert •                            que no oposita
En aquest sentit, els treballadors, que en la seva majoria son i
viuen a Lloret, expliquen que la situació els provoca intranquiltitat  Festa policia                             Potser és que encara no se
i angoixa. Segons diuen, davant d'un trasllat obligat, una bona     municipal                               n'han adonat, però no ho
part de la plantilla voldria marxar a Tarragona i la resta preferiria                                     sembla. Tenim un govern
plegar.                                 Ajutjar per la imatge, sembla com                   municipal amb pie dret a fer
A mes, opinen que les administracions no han lluitat prou per inten-   si l'alcalde Xavier Crespo amb                    i desfer. I no només això,
tar mantenir el casino a Lloret, i afirmen que l'equipament genera    notable satisfaccio aprofités l'àpat                 sino que també s'atreveix a
beneficis économies i que actualment compta amb una clientela      de la festa de la policia municipal                  renyar l'oposició. Amb l'antic
important, el cel obert •                        per presentar al cos el nou James                   govern d'esquerres, l'opo-
                                     Bond que ens ha de donar con-                     sició era clara i contundenti
Exposició a la sala de l'Antic Sindicat de treballs portais a terme per fianca de seguretat i fama més                    discussions argumentades,
membres de l'associació Dona Activa, el cel obert •           enllà dels limits geogràfics de la                  fiscalització dura i felicitaci-
                                     nostra vila.                             ons quan convenia. Tots a
El ja tradicional concurs de pintura rápida organitzat per el Casinet                                     una, quan feia falta, amb el
tingué una importât participació d'artistes, també de fora vila en un    Quan varèm demanar més                       govern. Tots contra aquest, si
diumenge de setembre molt asolallat. el cel obert •           informació, se'ns va aclarir que la                  calia. La força opositora que
                                     imatge corresponia a la recollida                   feia CIU i PP, a banda de fer
 Al hotel Guitart-Monterrey es va celebrar una nova edició de con-    d'un premi, el cel obert •                      oposició, era una força que
 curs Internacional de Dards, molt participât i festejat per guanya-                                      fiscalitzava amb contunden-
 dors i acompanyants. el cel obert •                   Casinet                                cia. I, si calia, donava la mà al
                                                                        govern. Sempre em quedara
                                     En el tradicional sopar de socis                   aquella imatge d'un regidor
                                     del Casinet que any rere any se                    convergent, en Josep Vatts,
                                     celebra i es fa coincidir amb la                    quan acomiadava Josep
                                     presentació d'un lllbre de temática                  Sala entre llàgrimes, gairebé,
                                     lloretenca. Aquest any ha estât                    reconeixent la tasca que
                                     donada a conèixer la biografía                     havia fet davant l'Ajuntament.
                                     de Martina Botet i Rosalts peí seu                  O la imatge del regidor Popu-
                                     autor, Agustí M a Vilà que podem                   lar, Quim Teixidor, renyant
                                     reconèixer a la imatge tôt signant                  el govern quan es deixava
                                     ejemplars. el cel obert •                       escapar el Casino o quan se
                                                                        li havia avançât per parlar del
                                     Una associació                             nou passeig de Mar.
                                     promou
                                     lalletament                               Allò era oposició. No ara.
                                     matern                                 A l'esquerra de la politica
                                                                        municipal hi ha una mena de
                                     El col-lectiu Llet de Mare és una                   desert, un buit, que no obre
                                     associació sense ánim de lucre                     boca. I, quan ho fa, encara es
                                     que es reuneix cada dimarts de                     deixa encaixar les mateixes
                                     les tres a les cinc de la tarda al                   queixes de l'alcalde. I ell fa
                                     CAP de Lloret de Mar.                         una mena d'oposició a l'opo-
                                                                        sició que no oposita. El joc de
                                      Llet de Mare va fer un mani-                    paraules s'ho mereix.
                                     fest en qué reclama augmentar
                                     la baixa maternal a sis mesos                       Pot ser tan enrevessat com
                                     per facilitar l'alletament matern                   la mateixa orientado sense
                                     durant aquest període inicial de                    rumb dels qui ara no gover-
                                     la criatura.                              nen. No només no van saber
                                                                        conservar el govern, sino que
                                      L'associació defensa l'alleta-                   ara ni l'oposició sabrán man-
                                     ment matern assenyalant que                      tenir. Sa dona marinera •
                                     aporta tots els nutrients neces-
                                     saris peí nadó i conté factors de
                                     protecció per prevenir infeccions
                                     i malalties.

                                      El col-lectiu va aprofitar la
                                     celebració de la segona setmana
                                     intercultural i Solidaria de Lloret
                                     de Mar per organitzar la primera
                                     Festa de la Lactancia Materna,
                                     amb l'objectiu de promoure l'alle-
                                     tament matern.

                                       Una quinzena de mares de l'as-
                                     sociació van donar de mamar ais
                                     seus filis al pati de l'església del
                                     municipi. el cel obert •
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14