Page 5 -
P. 5

2Á eel ober OCTUJIB R E DE 2004 Pàg. 5

Digui, digui              "Alguns llocs només promocionen un hotel i una platja que                                 Madrid
                    poden ser fantàstics, però és que darrere d'això no hi ha                              añada i tornada
                    res.

                    jament passa el mateix. La nova tenir ciar que el canvi no es pot estudi diu que la gent que ve aquí

                    planta hotelera té molt bones fer d'avui per demà. A Lloret no amb la companyia Ryanair valora

                    prestacions i els hôtels antics hi ha crisi, a Lloret hi ha demanda positivament la seva estada en

                    no poden competir amb aquests i molt gran. Ara és una bona un 83%."

                    serveis i per això han de recòrrer oportunitat per canviar el model     -A Barcelona tornen a deba-

                    als preus baixos. Actualment, per perqué l'entom ha canviat. La tre la possibilitat d'instaurar

                    poder ser competitius cal tenir gent s'organitza les vacances pel una ecotaxa. Com ho veuria

                    cura en els serveis que es donen seu compte i es mou més. Tôt vostè això a la Costa Brava?

                    i en l'entom i per això cal un gran aixô s'ha de preveure i s'ha de "No és la solució. L'ecotaxa no és

                    esforç, com ja s'ha fet en molts potenciar la informado i la comer- ni eco ni taxa perqué quan es va        Com ja vaig escriure en l'ante-
                                                                              rior article he tingut l'oportunitat
                    casos. Els hotelers que han fet un cialització."              aplicar es va fer malament. S'hau-   de visitar com a membre del
                                                                              Conseil d'Europa i l'UEO, una
                    esforç i han millorat els establi-  -Que pensa quan sent que       ria de mirar com es financien els    visita plena de trobades amb el
                                                          pobles turistics, que tenen déficit   departament d'Estat America,
                    ments no han notât la davallada la consellera Montserrat Tura        perqué han de donar serveis i no    i tôt un munt de fundacions i
                    turìstica; els que no han fet l'es- vincular el turisme de Lloret      tenen els recursos adéquats. I     gabinets teôricament experts
                    forç es queden fora del mercat." amb el turisme de borratxera?                           amb estratègia militar i llulta
                                                                              antiterrorista.
FRANCESC LÓPEZ, Gèrent           -Fins ara només hem ofert    "Son unes declaracions desafor- pel qué fa a la resta, cal buscar
del patronat de Turisme de la     sol i platja, reaiment podem     tunados perqué per un fet puntual formules imaginatives per pre-         També vàrem realitzar una
                    oferir alcuna altra cosa?       no es pot dir aixô. A Lloret hi ha servar millorar i promocionar els     sessiô de treball amb visita
                    "Per començar podem oferir un     moites zones de sol i platja i hi recursos."                 inclosa al Pentàgon, i on es pot
                                                                              comprovar l'immensitat d'un
Costa Brava. Té 53 anys i tot entorn tranquil des del punt de        ha molía gent. La concentrado       -Llavors no en seria parti-    edifici, ja récupérât de l'atemp-
                                       de gent facilita que passin fets   dari?                  tat del 11-S i on segurament
i treballar en el turisme viu a vista sanitari i de seguretat, cosa     aïllats com el d'aquest estiu. Els  "No perqué hi ha altres formules i   els llargs passadissos guarden
                                       mateixos emissors de turisme     la primera és que l'Estat redistri-   els secrets més inconfessables
Aiguaviva. Ha estudiat Màr- que no tots els nostres compe-          sovint provoquen que passin      bueixi millor el dîners que recapta   i des d'on cada dia, tots plegats
                                       aquestes coses perqué comer-     i els faci anar cap als municipis    perdem una mica d'intimitat.
queting Estratègic a Esade. tidors poden donar. Nosaltres          cialitzen l'oferta basant-se amb   turistics."
                                       l'alcohol. Els nostres empresa-                         El que esta molt dar és que
És l'exresponsable de Turisme tenim una oferta que d'altres no        ris han de ser conscients del       -Alguns diuen que l'ecotaxa,    els americans van a la seva,
                                       problema. Durant les vacances     que suposa haver de pagar un      i els hi costa molt accepta la
del Ripollès i sei considera un tenen."                   a Lloret i a qualsevol altre Hoc   euro per dia, resta competitivi-    més minima autocritica, poden
                                       pot ser que algú begui més del    tat. Vostè també ho pensa?       tenir molts experts i dedicar
expert en un sector cada cop      -Quina?                compte i provoqui aldarulls perô   "No. Qui massifica?, qui fa us del   milions de dolars a la prevenciô
                                       aixô és un fenomen sociologie     territori?, qui omple les carrete-   i a la seguretat, el que esta clar
més difícil.              "Tenim un pais al darrere amb     que va més enllà del turisme de    res i les platges els caps de set-   que avui el mon és més inse-
                                                          mana?, Tot això ho fa la gent del    gur que abans que la guerra
                    una oferta ludica, cultural, gas-                                          d'Iraq.

-Com ha anat aquesta tem- tronòmica que enriqueix el sol i                                                  Seguint amb la crônica
                                                                              parlamentària dir que ja han
porada turística?           la platja. Tenim jardins botànics,                                         entrât en el Congrès els pri-
                                                                              mers pressupostos del PSOE
"No ha anat malament tenint en parcs aquàtics i patrimoni arqui-                                              i de moment queda encara
                                                                              molt lluny la bona disposiciô
compte el context en que ens tectònic i museistic. Tot això ha                                               de corregir la manca d'inver-
                                                                              siô a Catalunya dels darrers
movem. A d'altres zones tun'sti- de formar part de l'estada turistica                                           anys. En aquest sentit no us
                                                                              perdeu un article en profunditat
ques, que també pertanyen a la a casa nostra. Altres llocs només                                              que es publicarà en la revista
                                                                              "el temps" d'octubre, sobre el
zona euro, els ha anat fatal. El promocionen un hotel i una platja.                                            tema que confirma l'augment
                                                                              del desequilibri i l'espoli a
juliol va ser fluix però els mesos L'hotel i la platja poden ser fantàs-                                          Catalunya.

d'agost i setembre han anat bé. tics, però és que darrere d'aquell                                              Per ûltim comentar una
                                                                              darrera noticia que ha tingut
Excepte la davallada del juliol, la hotel no hi ha res."                                                  molt d'impacte en els mitjans
                                                                              periodistics, la creaciô de la
temporada ha anat amb normali-       -Però fins ara, malgrat tenir  Jardins de Mar i Murtra a Blanes i al fons de l'imatge Lloret de Mar.FotoJR primera Penya i en aquest
tat. La crisi turística ha afectat a  un pais al darrere, s'ha promo-                                           cas "Blau-grana del Congrès i
molts paì'sos de la zona euro i el   cionatalguna cosa més que sol                                            del Sénat." Aquesta proposta
mercat alemany ha baixat per la    i platja?                                                      sorgeix concretament en con-
situació econòmica que té. S'ha                                                              verses entre Joan Puigcercôs
de tenir en compte la demanda     "Des del patronat si que ho fem                                           i algun periodista en l'anterior
turística actual: Hi ha un accès    però hi ha les agències de viat-                                           législature, ens ho comenta a
per via rápida de les vacances, hi   ges, els hôtels i els operadors                                           l'inici d'aquesta i ens posem a
ha vols barats i la xifra de negoci  que s'haurien d'implicar més                                            preparar-ho, primer ho parlem
que abans es concentrava només     en aquesta promoció. Des del                                            amb el FC Barcelona que ens
a l'estiu ara s'ha de mirar al llarg  patronat sempre diem quan més                                            obre les portes a tal possibilitat
de l'any. Cai ampliar els périodes   siguem a fer aquestes promoci-                                           i comencem els treballs per
d'obertura perqué tot i que el juliol ons més èxit tindrem."                                               concretar una junta transversal
i a l'agost sera on es concentrará                                                             i oberta al màxim.
més la demanda, sobretot perqué       -La Costa Brava sud no
la gent del país concentra les     resulta poc atractiva respecte                                             I finalment el dia 30, en una
vacances en aquests dos mesos,     a la Costa Brava nord?                                                acte al propi Congrès dels
cada vegada, la gent fa més      "Depèn del tipus d'establiment. La                                          Diputats i amb la presèneia
vacances i més curtes perqué les    Costa Brava sud concentra bona                                           del président Joan Laporta té
reparteix al llarg de tot l'any.    part de l'oferta de la Costa Brava                                          Hoc l'acte fundacional d'on es
                    i hi ha de tot. De vegades, només                                          nomenat président de la penya
                    es dona a conèixer allò que és                                           el periodista, natural de Leôn,
                                                                              Martin Garcia Vega, i el que
  -La Costa Brava perd pis-     negatiu i no es parla del que és   borratxera i que té connotacions   país i és injust que ells no paguin i  escriu n'es nomenat vice-pre-
tonada?                positiu, dels llocs que s'han refor- molt més profundes. A Lloret, els   als turistes, que generen riquesa,   sident juntament amb diputats
"No. Això va quedar ciar a l'última  mat i que ofereixen molta qualitat.  turistes tenen l'oferta de l'alcohol se'ls faci pagar. Tot aixó s'ha     de tots els partits i periodistes.
reunió del patronat quan vam      També hi ha els que no es posen    al seu abast i, en alguns casos,   d'estudiar molt bé. Per exemple,     Una penya oberta a tothom i
constatar que el turisme angles    les piles, que no renoven els     s'indueix als turistes a consumir   el Montseny. Hi va molta gent      entroncada amb el sentiment
no va de baixa sino que es con-    hôtels i això va en détriment de tot aquest producte."           del país i em semblaría bé que      transversal del barcelonisme.
solida com a client préfèrent a la   el conjunt. Aquests que no tenen                      es cobres si a canvi es gestiones    Joan Puig i Cordon, Diputat
Costa Brava. El que passa és que    gaire interès a millorar emmasca-     -Els majoristes turístics van  millor l'espai i es donessin més     al Congrès •
en sol i platja i preus baixos no   ren la teina i l'esforç que fan tota amenagar l'any passat de no      serveis."
som tan competitius com abans     la resta. A Lloret, per exemple,   tornar més a la Costa Brava
perqué hi ha zones turístiques     aquest esforç, majoritàriament,    Sud. Què passarà a partir         -Un altre problema dels
noves que poden oferir uns preus    hi és."                d'ara?                municipis turístics és que el
millors que els nostres."                                             sector dels serveis abusa dels
                      -Un poble que vol canviar    "Els majoristes que no vindran    preus.
                                       són els que volen sol, platja i

-/ dones?               el model turfstic com Lloret ha preus baixos perqué hem perdut "Aixó és clau. Els majoristes ja

"Hem d'ajustar-nos a una oferta de passar indefectiblement per competitivitat amb els preus. Els ens han advertit que s'han encarit

que doni més qualitat en els ser- una crisi, no?               que no vinguin els hem d'inten- molt els preus de l'oferta comple-

veis i això vol dir arreglar la planta "Per tenir una nova demanda tar suplir amb un segment que mentaria a les zones turístiques i

hotelera a les nécessitais actuáis. cal tenir una nova oferta i una demani un valor afegit. Hi ha ope- aixó passa perqué es té la menta-

Jo sempre poso l'exemple deis imatge de marca. La imatge de radors que volen replantejar-se litat de fer en dos mesos el calaix

cotxes. Abans ja estàvem con- marca es forma al llarg dels anys la manera de treballar a la Costa de tot un any. Aixó va en detri-

tents amb un 600. Ara volem que i amb molts d'inputs. Si a Lloret Brava. La nostra costa és una ment de tot i també de la gent que

el cotxe tingui aire condicionat, tots els establiments van junts és marca coneguda, reconeguda viu a les zones turístiques. Laura.

frens ABS i airbag. Amb l'allot- més fàcil fer el canvi però s'ha de i valorada per la clientela. Un Juanola, periodista •

 Escola de patronatge i modistería                     El cel obert és receptor de columnes d'opinió
                                       no tenim previst l'espai de cartes al director.
    MATRICULA OBERTA CURS 2004-2005
Rambla Joaquim Ruyra, 66 / Tel. 972 33 79 86 Blanes                   celobert@correucatala.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10