Page 14 -
P. 14

ls responsables del forum diuen que els comtes oscihlen entre 3 milions de guanys I 7 de perdues.

Memoria                                                                             Joan Domènech Moner

                                      LA BOMBA DE SANT JOAN

                                      Els llóretenos d'abans ja entendran que no parlo de cap fet bél-lic. De les noves generacíons potser n'hi
                                      haurá algun - u n a mica ¡l-lustrat, aixo sí- que es pensará que aquest títol ve a ser com alió de "la bomba del
                                      Liceu". Dones, no. La bomba era un artefacte en forma d'esfera buida per dintre i amb una obertura a la part
                                      inferior, de paper pintat sobre suport de varetes metal-liques, -com un fanal d'anar esperar els reis, amb
                                      gros- collocat a la part superior d'un pal, que es passejava, a espatlles d'un camálic, pels carrers de Lloret,
                                      per anunciar la festa de sant Joan que tenia lloc al carrer de la Vila davant de la fornícula on s'honorava la
                                      imatge del Baptista, a la facana de Can Milio Bato. La capella data de 1864. De fet, a la casa del davant —qui
                                      sap si per rivalítats-, just a la cantonada, també hi havia una altra capelleta dedicada al mateix sant. Ambdues
                                      mostres de la devoció deis avantpassats encara subsisteixen. Tot un éxit, en el Lloret actual. Expliquen que a
                                      la part exterior de la bomba hi havia pintats determináis tipus populars. A dintre, hi col-locaven una espelma
                                      dreta, que il-luminés bé i permetés veure les siluetes d'aquestes mostres caheaturesques. El recorregut de la
                                      bomba era poc mes o menys que el que encara segueixen les "passades" de Santa Cristina i de Sant Elm, i
                                      al davant o al darrera -ja no ho recordó prou bé- també hi anava una orquestra tocant. Feia festa ! Me n'he
                                      recordat enguany, en veure desfilar amb entusiasme tants remadors de llaguts, amb rems i banderes al dar-
                                      rera deis Obrers de Santa Cristina. La gallarda que aquest estiu, per la Festa Major, el jovent ha organitzat,
                                      ha resultat positiva. Les múltiples reproduccions de les banderes distintives de cada tripulació repartides pels
                                      principáis carrers vilatans i engalant finestres i balcons, impactava i feia preguntar a mes d'un qué passava.
                                      Així, dones, es parlava de la festa i es vivia mes. I es creava, tal vegada, una rivalitat - s a n a , és ciar- com
                                      la deis sienesos quan corren a la plaga del Palio a animar els genets que representen cada entitat o cada
                                      barrL.Qui no ens diu que d'aquí a un temps, esperarem els llaguts a la platja fent voleiar un mocador del
                                      color de l'equip preferit, tot donant ánims ais vogadors ?

                                        La festa de Sant Joan també estava vinculada al món deis pescadors i mariners. M'han explícat que orna-
                                      mentaven el carrer amb penjarelles de cordes i nusos tipies i el vespre hi havia ball i coques i el sorteig d'un
                                      xai per ajudar a pagar la festa. Ara que tots els barris de la població celebren la Festa Major i es trenquen el
                                      cap buscant iniciatives i actuacions que causin el seu impacte, és trist que els barris vells han perdut prota-
                                      gonisme i han quedat en l'oblít aquelles coses que ja teníem i que gaudien d'una ingenua frescor. Al carrer
                                      de la Vila hi viu menys gent que abans i quan tanquen les botigues tot queda trist. No trobaríem un revulsiu
                                      ? No podríem -almenys un día- tornar a celebrar una festa major del barri de la Vila ? La festa es va perdre
                                      amb el temps - i amb ella la bomba que havia d'haver estat una auténtica pega de museu- sobretot quan els
                                      llóretenos, per una mala entesa sensació del ridícol, van creure que la seva festa, vista pels turistes, podia
                                      fer riure...Com si nosaltres, quan anem a l'estranger, no en vegéssim de coses estranyes i que seguim amb
                                      respecte i, sovint, amb admirado. Aqüestes testes és allá on vibra, precisament, l'esperit i la personalitat d'un
                                      poblé, on endevinem el seu taranná, les seves arrels.

                                        Deixeu-me somniar que un dia es recupera la festa, que, el vespre de Sant Joan s'acota una part del carrer
                                      de la Vila, a l'algada de les capelles del sant, que la policía és prou discreta i eficag per mantenir a ratlla
                                      els turistes desmanegats que poden interferir-hi, que tornem a instal-lar un cadafale al carrer i els músics hi
                                      tornen a interpretar bailables - a p a que no n'estaria de bé una audició de balls vuitcentístes per una cobla,
                                      recordant els vells temps-, que el polifacétic pintor Josep Maria Barba, enginyós com sempre, ressucita una
                                      bomba i ens hi pinta personatges de la galería histórica lloretenca, que abans i ara dona per a molt...Somiar
                                      costa poc, és ciar. Pero no deixa de ser dívertit... J. Doménech •

Tres peus al gat

                                                         El gos d'atura s'afegeix a la Mista

"Lligó de modos 99                                                d'adhesius d'animals

                   a ciutat. Erem pocs els que els amb raó o sensé. Hem incorporât       reivindicatius            Encara que sembla que aquest
                                                                            any, en la cinquena edició del
                   tenîem a casa, perô tots els que els gossos al mercat de consum           Ä S D'Aty          conçurs de gossos d'atura a la
                                                                            Fira de Sant Lloreng, a Bellver
                   gaudiem de la seva companyia i els hem convertit en objectes         El Club del Gos d'Atura Cátala   de Cerdanya, n'hi han participât
                                                          és l'impulsor de la iniciativa   una dotzena entre francesos i
                   pel carrer, anant cap a l'escola, estètics o de prestigi o en ninots     Marcarti territori que reivindica  catalans.
                                                          un espai cultural i patrimonial
                   perquè campaven amb absoluta de peluix sensé futur. Al mercat        propis de Catalunya, així com      El secretan del club, Xavier
                                                          la recuperado de l'ús del      Gasol, diu que aquesta campa-
                   llibertat. Els nens els coneixiem podem trobar gossos de moltis-       gos d'atura per controlar els    nya mostra "una actitud mes
                                                          ramats. El club ha iniciat una   positiva, mes alegre i com-
                   i sabîem perfectament quins eren simes races, de grans, de petits,      campanya de venda d'adhe-      promesa". Així el gos d'atura
                                                          sius i samarretes amb la imatge   s'afegeix a la Mista d'adhesius
                   dôcils i quins no, quins es podien de peluts, de pelats, de c a r s i    d'aquest animal autòcton que    d'animals que reivindiquen.
                                                          somriu mentre orina. Fa 30
                   tocar i quins s'havien d'eludir. de carissims, segons el prestigi      anys que el club treballa per la     Els diners que s'aconse-
                                                          recuperació, la conservado i la   gueixin amb la campanya es
                   En gênerai, la convivència entre social, d'aqui, d'allà i de mes       difusió de l'autèntic gos d'atura  destinaran al Projecte Pardu
                                                          català perquè la raga s'ha anat   que pretén difondre la raga
                   totes dues espècies era pacîfica enllà. Tots a la nostra disposició     creuant fins a confondre's amb   régalant gossos d'atura ais
                                                          d'altres de foranes, genèti-    pastors perqué els ensenyin
                   i si mai hi havia algun incident de que "pagant Sant Pere canta".      cament molt properes, com      a controlar els ramats. El gos
                                                          el pastor bergamasc italià, el   d'atura es fa servir per aturar
                   violència, la culpa era nostra. Si Les protectores d'animals i els      pastor deis Pirìneus francés o   els ramats i impedir que els
                                                          el pastor portugués de Serra de   xais entrin on no han d'entrar.
                   un gos mossegava una cuixa o un col-legis de veterinaris voldrien      Aires. En els darrers anys, la   Va ser la primera raga propia
                                                          participado del gos d'atura en   de l'Estat espanyol reconeguda
                   braç, cap pare anava a demanar que ens hi rumiéssim mes abans        ,els concursos de pastor ha anat   internacionalment l'any 1929
                                                          baixant fins arribar a ser nul-la. en qué es va redactar el primer
                   responsabilitats a l'amo del gos, de comprar un gos. L a venda                          estándard de la raga.

                   sinô que renyaven al fill argu- hauria d'estar controlada i la cria                          Un deis objectius del club
                                                                            és fer paleses les diferencies
                   mentant "alguna cosa li deuries per particulars està prohibida,                         de carácter racial d'aquest gos i
                                                                            definir les caractéristiques par-
                   fer...aixô és una lliçô de modoé' o però ja se sap "feta la Ilei, feta la                    ticulars que el converteixen en
                                                                            una raga única, el cel obert •
                   simplement ho consideraven una trampa". És tan fàcil comprar un
                                                                             el cel obert
                   lliçô mes en l'aprenentatge de les gos com abandonar-lo perquè ni
                                                                             volunto! de serve?
                   lleis del carrer que son part de les les campanyes contra l'abando-

                   lleis de la vida.           nament i els maltractaments ni

De petita, érem pocs els que        Perô amb els anys el mon s'ha  les sancions, de moment, no fan
teníem gossos a casa. Tenies     transformat i nosaltres també. No   cap efecte. El gos avui té totes les
gos si vivies en una masía, a     només han canviat els carrers i    gracies i l'endemà només fa nosa.
pagés; si vivies en un xalet o una  els gossos i la seva funciô social  Avui l'estimem molt i l'endemà el
torre (com es deien en aquella    i els vincles que hi tenim, també   maltractem o l'ignorem. Després
época) en una urbanització o si    ha canviat la nostra relaciô amb   els gossos son agressius, mos-
els de casa eren cacadors. Els    la fatalitat. Pretenem controlar-   seguen a qualsevol criatura inde-
gossos tenien una tasca i per aixó  ho tôt, vèncer les inseguretats i   fensa o estan carregats de fòbies:
eren a les cases. Pocs mes eren    no acceptem que els accidents,    mécanismes de defensa. Però ja
els privilegiáis, al menys al poblé. la fatalitat, la incertesa... formen se sap "la culpa és molt negre
No sé com anaven les coses      part de la vida. Ara la mosse-    i ningû la vol", al capdavall els
                   gada a la cuixa o al braç no séria  animais son ells, no pas nosal-
                   acceptada com una lliçô de les    tres. De moment, amb aquest
                   lleis del carrer o com una lliçô de  comportament irresponsable amb
                   modos del gos cap al nen. Ara     nosaltres i cruel amb els animais
                   directament la culpa séria del gos  només hem aconseguit ocupar
                   o del seu amo i li aniriem a buscar  les pagines de successos.
                   les pessigolles amb mil excuses    Cristina Fanais •
   9   10   11   12   13   14   15   16