Page 12 -
P. 12

Presidencia no sap qui va decidir que es fes un estudi que ha costat 26.000 , per canviar l'escut de la Generalitat.

Amb accent                                                                            CAT

Especies linguistiques protegides                     "Defensem la ¡lengua perqué la líengua és vida i

                                     en defensar la ¡lengua ens hi va ¡'anima. Però no

La llengua deis proverbis, els                      ens passa a nosaltres sois. Això els passa a tots Multen 9 negocis

refranys, les frases fetes i les Anar a la vela             els pobles de ¡a terra. En això, dones, som ben bé              per incompfír la
locucions está en perill d'ex-                      com tothom" (Josep Ma Terricabras).

tinció sí els parlants no en fem                                                            Ilei del cátala

gens de cas.           Beure alcohol en excès, estar

Una frase feta és una cons- embriac. Ex: Tal com parlava,                                               Nou empreses, de les quals una
                                                                            és Correus, han estât multades
trucció lingüística propia d'una sensé coherèneia, ja es veia       Se celebren els L'agenda Efe

llengua determinada que no que anava a la vela. Sinônims:                                               amb 43.0006 en total per no
                                                                            complir la Ilei de Política Lin-
té una traducció literal en una estar ebri, anar begut, anar gat,     800 un-fs dm la castellaniza els                       güística. Enric Aloy, responsable
                                                                            de l'àrea de consum, va explicar
altra llengua, pero sovint té una anar borratxo, dur-ne mes al                          topónims               que la sanció és l'últim recurs i
                                                                            només s'hi arriba quan l'empresa
frase feta paral-lela en la llen- cap que als peus, anar amb un                                            demostra una falta total de volun-
                                                                            tat d'aplicar les correccions opor-
gua en qüestió. L'estructura i la punt de blau, anar torrat, anar     actes del parc de                              tunes. Abans d'iniciar el procès
                                     la Ciutadella                                sancionador es contacta amb
semántica de la construcció ens calent d'orelles, anar trompa,                          La nova direcció de l'agència    l'empresa i, pel cap baix, es fan
                                     L'11 de setembre a les dotze de     de noticies Efe ha récupérât un   dues audièneies i la tramitació es
ve donada per la tradició, i en dur una turca, dur una man-        migdia els Mossos d'Esquadra      costum que es creia oblidat i    pot resoldre en qualsevol moment
                                     van hissar la bandera d'Organyà     superat. D'unes setmanes ençà,    si es produeix l'adaptació a la Ilei.
aquest sentit és una expressió tellina, dur una mona, anar        al passeig deis TiNers del parc     podem tornar a observar noticies   Aquest no ha estât el cas de Cor-
                                     de la Ciutadella. Es va triar      datades a Gerona, Lérida o Vich,   reus, ni de les altres vuit empre-
fossilitzada. Pero les tradicions pilloc...                aquesta bandera perqué aquest      per exemple. El fet no ha passât   ses que, segons Pere Esteve,
                                     any fa 800 anys de les Homilies     desapercebut a ningú i menys     conseller de Comerç, Turisme i
lingüístiques, com les socials, Si navegueu amb un vaixeil a       d'Organyà, el primer text literari   als periodistes que treballen a   Consum, han actuat amb "contu-
també es perden, encara que                        en llengua catalana,          la delegació de Barcelona. Ells   màcia", el cel obert •
certes árees de la geografía   vela per poder aprofitar el vent,    el cel obert •             escriuen la noticia en castellà,
i les generacions mes grans    s'han d'anar fent bordades, és                         pero la datació sempre en cátala.
                 a dir, jugant amb la vela ara a     Vilaweb fa una             Les noticies que es consideren
les poden conservar. Per ais bâbord, ara a estribord i aixi        enquesta per triar           d'interès nacional tornen a Madrid
lexicógrafs i els parlants que s'avança fent ziga-zagues.                             i alla és on pateixen el canvi de
les difonen son especies pro-                                           datació.
tegides. Pero els ajuts institu- Potser per aquest moviment
cionals per promoure'n l'ús son  se li diu anar a la vela a anar                         El canvi de criteri ha estât una
                 borratxo per les "esses" que                          sorpresa, sobretot perqué el nou
paper mullat si l'ensenyament o es fan quan has begut mes del
els mitjans de comunicació no compte i no pots controlar gaire
en fan la difusió que per deure
moral amb la historia del país  bé la direcciô de les passes.
els pertocaria.          Anna Camps filôloga •

Els Premis Nacionals de Cultura                      la millor pellicula           president, Álex Grijelmo, és el   Ikea no edita el
advoquen per la unitat de la                                           pare del llibre d'estil d'EI País
llengua                                  catalana                i allá defensa el contrari. Pero   seu catàleg en
                                                         el llibre d'estil de l'agència Efe,
EMILI TEIXIDOR          El 27 de setembre es va fer el     El portal de noticies Vilaweb va    Manual de Español Urgente,      català
                 lliurament dels Premis Naci-      obrir una votació, que es tancava    recomana castellanizar els topo-
                                     el 26 de setembre, per tal que els   nims. El que no s'entén és per    La Plataforma per la Llengua
PA NEGRE             onals de Cultura al Teatre       seus visitants triessin la millor pel- qué Grijelmo abraca el Manual de   denuncia que el centre comercial
                 Nacional. Les reivindicacions      licula catalana a partir de l'any    Español Urgente i no pas el que   Ikea no ha éditât el seu catàleg
                                     1975. En aquest période s'han      va fer ell. el cel obert •      en català tot i tenir tres botigues
                 van marcar bona part de l'acte     produit unes 300 pel-licules cata-                      als Països Catalans. L'edita en 24
                                     lanes o en versió catalana, de les   El govern vol            idiomes a Europa, entre els quais
                 i la unitat de la llengua en va     quais se'n va fer una selecció per   canviar l'ajut            hi ha l'islandès i el flamenc. La
                                     a la votació. La pellicula guanya-   al doblatge en            paltaforma recorda que Ikea ha
                 ser la principal. Es van atorgar    dora es projectarà en la sessió     cátala perqué            augmentât força la retolació i la
                                     inaugural del cinquè Cicle de                        publicitat en català al centre, però
                 11 premis dotais amb 3.000 € .     Cinema Cátala de Sabadell que                        malgrat tot segueix incomplint la
                                     se celebrará del 19 d'octubre al                       legislado actual, el cel obert •
                 Entre els guardonats hi va haver    23 de novembre, el cel obert •

                 el portal de noticies Vilaweb,

                 Premi Nacional de Periodisme,

                 que d'aquesta manera aconse-

                 gueix que la premsa electrónica                         inclogui el DVD

                 comenci a tenir reconeixement                                            Un membre de la
                                                                            Real Academia
                 fora deis apartáis específics                          El govern té la intenció de l'any  denuncia el
                                                         2005 canviar la normativa per tal  bilinguisme
                 d'Internet. Un altre premiat és     www.vilaweb.com            que la subvenció que es dona per
                                                         doblar pel-lícules en cátala impli-
                 la revista musical Enderrock,      Benach consi-              qui que se'n faci versió doméstica
                                     dera "innegocia-            (DVD, vídeo, etc.).
Premi Nacional al Foment de l'ús de la Llengua Catalana, per la                          Antoni Mir, secretan general de

seva aposta de fer crítica musical en català. També van ser pre-

miats Isabel Coixet, el de cinema; Joan Colom, el d'arts visuals;

l'alcoiana Sol Picó, el de dansa; Alicia de Larrocha, el de música;

Josep Ma Pou, el de teatre.                                            Política Lingüística, es va reunir El vicedírector de la Real Acade-
                                                         amb els principáis distribuídors mia Española, Gregorio Salvador,
  Els premis de patrimoni cultural han reconegut ex aequo l'expo-    ble" que
sició "Les presons de Franco", comissariada per Manel Risques i
Ricard Vinyes, i l'OVNI (Observatori de Video No Odentificat).      l'Estatut defineixi cinematografíes i els va explicar va dir que "les llengües i són per
                                                               les intencions del govern. Luis entendre's, no per diferenciar-se"
  L'escriptor Emili Teixidor n'ha obtingut el de literatura per ¡a seva
obra Pa nègre, editada per Columna, ambientada a la comarca        Catalunya com a             Hernández de Carlos, president i va advertir que el bilinguisme
d'Osona just després de la Guerra Civil. Aquest llibre ja havia                          de Fedicíne, v a dir que no creu deteriora el castellà. Salvador
aconseguit també els premis Lletra d'Or, Crexells i Maria Àngels
Anglada. el cel obert •                          nació                  que s'incrementi el nombre de diu que "hi ha gent que comença
                                                         doblatges en cátala, "com a molt a parlar malament el castellà en

                                     El President del Parlament de      es milloraran detalls". Mir diu que algunes régions on el parlaven
                                     Catalunya, Ernest Benach, con-     els objectius fináis del govern son molt bé". el cel obert •
                                     sidera "innegociable" que el nou    que el 50% de ¡'oferta audiovi-
                                                                            a la Riera
Antoni Bassas guanya el XXVIII                      Estatut defineixi Catalunya com sual, tant a les sales com a casa,
                                     una nació, pero que el dret a sigui en cátala. El model actual            ••
Premi d'Honor Lluís Garulla                                            funciona, pero s'ha de millorar.
                                     l'autodeterminació és "opcional" i   Falten copies, mes promoció i    rStunù ^Jocrcfci
La Fundació Camila atorga el                       només será possible si ho pacten    falta el traspás doméstic. el cel
premi XXXVIII Premi d'Honor                        els partits. Benach diu que "al                            LlibreriQ
Lluís Camila, abans Jaume I, al                      segle XXI cal dir les coses peí obert •
periodista de Catalunya Ràdio
Antoni Bassas per la seva                         seu nom" i que "Catalunya és
"exemplar contríbució a enfortir
la nostra consciència de comu-                      una nació és una qüestió obvia
nitat nacional i a associar-la
tant amb la tolerancia com amb                      i que tothom té assumida". Va ICV demana la
la fermesa". Bassas ha volgut
donar el premi de 50.000 € a la                      senyera a lesafegir que Catalunya "s'hi juga                 al Raval
Fundació Arrels, al Casal d'lnfants del Raval i a Caritas. A mes, ho
va celebrar amb tot l'equip, "perqué jo només sóc la cara visible     mes amb la reforma de l'Estatut
d'un trebali col-lectiu". el cel obert •
                                     casernesi el nou finangament que amb

                                     la Constitució Europea", el cel

                                     obert •

                                                         El vicepresident d'ICV i portaveu

                                                         , de l'Entesa al Senat ha demanat

                                     celobert@correucQtolQ.com        al govern central que la senyera     PAPERERIA
                                                         onegi a les comissaries i a les

                                                         casernes militars. el cel obert •
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16