Page 15 -
P. 15

I ober                 O C T U B R E D E 2004 Pag. 15

No val a badar                                                                            Agenda

                           Angela Rabassa i Niell (Blanes                                          VII CONCURS
                           1948) va aprendre a cosir de                                           FOROGRÀFIC
                           ben joveneta. Després de ser                                          DE MUNTANYA I
                           aprenenta es va convertir en
                           modista i mes tard en mestra                                             NATURA
                           i dissenyadora. Fa anys que                                           de Lloret de Mar
                           té un taller on confecciona els
                           seus propis dissenys de núvia                                            TROFEU
                           o de testa, sobretot. Sota el                                          MONTBARBAT
                           taller té la botiga on ven roba
                           de tota mena a mètres, des de     L'alcalde Xavier Crespo saluda a Josep Ferrer pioner de l'Associació      Data limit de
                           rus per fer tova lióles a robes     d'Amies de la Sardana mentre fà la recepció del fons documentai.    presentado d'obres:
                           sofisticades passant per la                                           13 de novembre de
                           roba de Ilencols. També podem   El dia 11 de setembre, a la plaça mossèn Pere Torrent, i després del
                           trobar-hi els compléments mes   tradicional concurs de colles sardanistes, es va fer l'acte public de          2004
                           adients al vestit que hem triat. cessió del fons documental de l'associació Amies de la Sardana de
                           Des de fa 15 anys té rAcademia  Lloret de Mar. En aquest acte, el Sr. Xavier Crespo, alcalde de Lloret,        Centre
                           Martí de disseny, patronatge,   va agrair el gest géneros d'aquesta entitat, i va entregar a la coordina-   excursionista de
                           tall i confecció de Blanes.    dora de l'associació, Sra. Herminia Prats, l'inventari del fons que s'ha
  -Per qué vas anar a aprendre a cosir, i quants anys fa que t'hi           élaborât des del servei d'arxiu municipal. Aquesta cessió, aporta una       Lloret de Mar
dediques?                                       documentació molt intéressant que permet conèixer molt mes a fons la     secció de fotografia
                                            historia del moviment sardanístic de Lloret entre els anys 1955 - 2000:
La meva germana gran cosia i en vaig aprendre amb ella. Ais set anys          els orígens de l'entitat, les dificultats que hi havia per programar activi-    informació:
ja brodava. Molts, des de joveneta. Durant uns anys que l'ofici va estar        tats sardanístiques durant el franquisme, la consolidado de l'Aplec de     Paco 606 18 02 50
a punt de desaparéixer, perqué no hi havia feina com a conseqüéncia          la Sardana a Lloret, la relació amb diferents compositors, l'evolució grá-   foto@celloret.com
de la proliferació de botigues de confecció, vaig deixar de cosir com a        fica deis cartells i programes dedicats a la difusió de la Sardana, Pesclat  www.celloret.com/
ofici, no pas com a hobby i vaig posar una floristería.                del moviment sardanístic durant la transido democrática,... Son, sens
                                            dubte, nous documents que els investigadors: historiadors, filólegs,        montbarbat
  -Com és que va estar a punt de perdre's l'ofici de modista a            sociólegs... poden analitzar i estudiar amb detall, per tal que tots els
Blanes?                                        ciutadans puguem conèixer, una mica mes, la influencia i l'evolució del
Primer hi havia molt poques botigues de confecció a Blanes. Les que          món sardanístic en el nostre municipi. el cel obert •
hi havia eren de roba a metres, de roba per anar a treballar i d'eines
perqué les modistes poguessin fer la feina. Pero en pocs anys, es van          Comisiô 11M
posar moites botigues de confecció i les modistes es van quedar sense
feina. La gent s'estimava mes anar a una botiga, emprovar-se la peca i           Joan Puig, diputat                             HOMENATGE
si els agradava i els anava bé, ja estava. Era mes cómode i mes rápid          per E R C al congrès i                            SALVADOR
que no pas primer haver de triar la roba, després el model o al revés,         membre de la polèmica
prendre mides i anar fent emproves fins que el vestit era fet.             comisiô 11 M, ens farà                               DALÍ
                                            arribar el dia a dia dels
  -Penses que és un ofici amb futur?                          treballs de la comisiô                           SALA D'EXPOSICIONS
Al contrari del que es pensa, és un ofici amb molt de futur, pero amb         Sala de plens divendres                             DE l'AJUNTAME NT
problèmes per afrontar-lo. El gran problema és que la figura de l'apre-
nenta ha desaparegut, aquest és un problema que teñen tots els oficis,             22 d'octubre                             DEL 4 DE SETEMBRE
no només el de modista. Hi ha molta feina en el món de la modistería            a les 9 del vespre                              A L 31 D ' O C T U B R E
perqué les dones d'una certa edat no es conformen amb qualsevol
cosa. Tampoc no tothom té un eos proporcionat i hi ha dones que teñen                            Sala d'Exposicions              EXPOSICIÓ DE
problèmes per trobar roba que els escaigui. Llavors el millor és anar a la                          de r Antic Sindicat
modista i fer el vestit a mida. El problema és trobar gent que en sápiga                                                          Joan
o gent que en vulgui aprendre per dedicar-s'hi.                                         C/Sant Pere 36                       Sala
                                                                  De dilluns                       Gascons
  -Quin tipus de confecció feu al taller?
Fem vestits de núvia i de festa, encara que a la botiga en tinc de fets                              a diumenge,            Mostra de pintures de la
fora d'aquí, pero sempre necessiten retocs                                           de 10h a 13h i de             nova sèrie "VIDA"
                                                               16ha19h fins el 31
  -Per qué et vas decantar per aquest sector?                                                            Al Bar-Restaurant MAS
Perqué, tant els vestits de núvia com els de festa, et permeten ser mes                               d'octubre               c/ Sant Pere, 50
creatiu, jugar amb la fantasia i només en fas un, cada vestit és diferent.
A mes, la moda no és tan efímera com l'altra. També perqué quan vaig          Trobada europea de cantaires                         L'import integre de les
decidir tornar a dedicar-me a cosir, vaig adonar-me que a Blanes no hi
havia botigues ni tallers de confecció de vestits de núvia ni de festa.                                               obres venudes és a bene-

  -Fas els dissenys deis vestits de núvia?                      Prop de 700 cantaires de diver- Lloret, en qué unes 700 veus de        fici de la Fundado Sant
Depén. Hi ha núvies que teñen molt ciar el que volen, m'ho expliquen,
ho dibuixo i comença el procès. N'hi ha que no en teñen ni idea i           sos páisos europeus es trabaran    diferents nacionalitats cantaran    Roma, per a la restaurado
llavors jo faig el disseny, tenint en compte el seu eos i el seu gust o        a Lloret de Mar per participar en   plegades una canco catalana, el      del temple parroquial.
els ensenyo figurins i de tres vestits en fem un, per exemple. I n'hi ha        el Primer Festival Coral Cántate   cel obert •
d'altres que teñen alguna idea, pero no gaire clara, llavors ho fem entre       Barcelona, organitzat per l'entitat
totes dues.
                                            Music & Friends i l'agéncia de viat-
  -Fas servir el mateix métode amb els vestits de festa?
Sí, faig el mateix.                                  ges Blanda. La idea és que coráis

  -El primer cap de setmana d'octubre vas participar a la fira Tot          catalanes, austríaques, italianes i
Nuvis, Saló Un i un que es va celebrar a Lloret de Mar, com va
anar?                                         alemanyes, entre altres, ofereixin  ssSáSSJ Í S S fu 11 e n b I a n c
Personalment em va anar molt bé, estic molt satisfeta d'haver-h¡            concerts conjunts tant a la ciutat
participât. Encara que he de dir que no hi havia gaire gent.
                                            comtal com a Lloret, i contribuei-  Santa Bàrbara 13 1r 2a 1 7 3 0 0 Blanes T 629 504 911
  -Tens ¡'Academia Martí des de fa 15 anys, quin tipus de gent hi
ve?                                          xin així a dinamitzar la temporada
Dones, mestresses de casa amb filis, sobretot. Dones que descobrei-
xen que amb un tros de roba per quatre cèntims fan uns pantalons, un          turística. L'esdeveniment tindrá
vestit o qualsevol peça de roba pels nanos. També n'hi ha que vénen
com a terapia contra les dépressions, per distreure's. Pero cap per          lloc del 21 al 24 d'octubre, amb
dedicar-s'hi, per guanyar-s'hi la vida. S'estimen mes anar a netejar,
sense desmerèixer cap feina.                              una primera actuació al barceloní

  -Que s'hi pot aprendre?                               Poblé Espanyol i amb un concert
S'hi pot aprendre disseny, patronatge, tall i confecció de modistería,
sastrería, cotilleria, llenceria... No cal tenir coneixements prévis de        de cloenda al Gran Palace de
costura.

  -Qué els diries al jovent que no té estudis i que no troba feina?
Els diria que l'ofici de cosir és un bon i un bonic ofici. És variât, creatiu,
et dona llibertat d'accíó... Si n'aprenen, els agrada i en saben, té moites
sortides. Pots treballar pel teu compte dissenyant i cosint, o només
cosint pels teus clients, pots treballar per una boutique o per qualsevol
botiga de roba arreglant peces, pots treballar en un taller de confecció
com ara el que tinc jo, pots fer els teus propis dissenys... Hi ha una pila
de coses per fer. Perô moites noies es pensen que anar a cosir només
és fer xandalls, treballs en série o oberlock. Si es pensen aixô no m'es-
tranya que no en vulguin sentir ni parlar. Anna Camps, filóloga •
   10   11   12   13   14   15   16