Page 11 -
P. 11

RETAL LS D~ HISTORIA                                                  el eel obert O C T U B R E D E 2004

                                                                                 1

Els fets d'octubre i Companys                       Girona, Palafrugell o Ribes de   Bernât, Josep Fontrodona,
                                      Fresser.              Toribio Ribas, Josep Sala) van
                                      A Blanes, la també coneguda     intentar entrar al consistori

                                      com "revolució federai", no per agafar el poder, sensé que

                                      produi cap mostra de violència se'n dérivés cap consequència

                                      i tothom va treballar amb natu- posterior.

                                      ralitat. Els blanencs, gràcies a

                                      la ràdio, van estar sempre ben   El Govern de la Generalität, eis
                                      informats.             regidors d'esquerra de l'Ajunta-

                                      El dirigent locai d'Esquerra Bru ment de Barcelona i centenars de
                                      Centrich, després d'escoltar la persones més van ser conduïdes
                                      proclama del President, s'insti- al vaixell-presó "Uruguai". L'Esta-
                                      tui com a Comissari de l'ordre tut d'Autonomia v a ser suspès i
                                      public i mobilitzà el sometent s'iniciava una dura repressió amb
                                      d'esquerres. El dia 7 al mati, més de 3.000 detinguts. Lluis
                                      coneguda ja la rendició, tot Companys va ser jutjat a Madrid i
                                      torna a la normalitat. Una de les el Tribunal de Garanties Constitu-
                                      conseqùències més importants cionals el condemnà a una pena
                                      fou el canvi politic dins del de trenta anys de reclusió major
                                      consistori blanenc. El dia 23 pel deliete de rebellió. Aviat s'ini-
                                                                         Companys i el seu govern al

Companys fou empresonat amb els seus consellers per haver         d'octubre, reunit l'Ajuntament cià una campanya pro amnistia baleó del palau de la Generalität
        proclamât l'Estat Català a l'octubre de 1934.        en sessió ordinària i pùblica, deis presos i Companys es trans-
                                                                         el primer de marc de 1936, a l'ar-

A i t o r R o g e r , historiador                     l'alcalde Vicenc Tordera fa     formava en una icona per tots   ribada a Catalunya, després de
                                      constar que "a consequència     eis progressistes republicans. El ser alliberats del penal on eren
Tornem a refrescar la nostra memoria histórica recor-           dels fets revolucionaris ocor-   febrer de 1936 era alliberai i es
dara els fets d'octubre d'ara fa setanta anys i la figura         reguts a la nit del dia 6 (...) el produeix una clara victoria elec-   empresonats pels fets del
del president mártir Lluís Companys i Jover.                                                       6 d'octubre de 1934.

                                      diumenge dia 14, i pelTinent de toral del Front d'Esquerres. Amb
                                      El 70è aniversarila Guardia Civil, Sr. Victoriano la sublevado militar del mes de
                                      Alejandre Mendioroz, van èsser juliol s'iniciava la persecució,
                                      destituì'ts del càrrec de Conse- per part de les noves autoritats El 70é aniversari del que la his-
                                      llers d'aquest Ajuntament els franquistes, dels qui defensa- toriografía ha batejat com eis fets
                                      senyors Bru Centrich, Joaquim ven la legalitat de la Generalität d'Octubre ha passât sense pena
Després de la mort de Francese de morts possibles i respectant el     Domènech, Lluis Ferrer, Agusti republicana. L'agost de 1940, ni gloria. Les forces politiques
Macia, el dia de Nadal de 1933, patrimoni histôrico-monumental
Companys fou escollit com el de la ciutat comtal. Desobeïa aixi      Marti i Francese Puig com Companys és detingut per la catalanes ho han entés així, i ni
                                      a pertanyents o adherits al policía alemanya en una població E R C ha célébrât l'aniversari, des-
millor candidat d'ERC a ocupar la les ordres del General Franco,      Partit d'Esquerra Republicana de la costa atlàntica francesa i és prés que el seu président, Carod-
Presidencia de la Generalität.
                    que en aquells moments era

En el seu diseurs d'acceptaciô                                         conduit a la presó de La Santé Rovira, aconseguís imposar la

del carree va pronunciar unes                                         (París); per passar després a les seva tesi en contra de recordar

paraules que esdevindrien un                                          presons de Fort Há (Bordeus), públicament l'esdeveniment. Els

encertat vaticini. Enmig d'un                                         Madrid i Barcelona. Les paraules fets d'Octubre és un dels episodis

enrevessat context politic, en una                                       que havia pronunciat al ser esco- més controvertís i desconeguts

Segona República on les diferen-                                        llit president no tardarien en ser de la II República; motiu peí qual

cies entre eis partits i l'extrémisme                                     veritat. A continuació reprodu'im cadascú els ha emprat a la seva

cada vegada s'accentuaven mes,                                         les ultimes ratlles del seu testa- conveniencia. E n real'rtat, pero,

va afirmar que "sigui el que sigui                                       ment, escrit ai castell de Montju'íc el 6 d'octubre de 1934, no és

el que ens porti l'esdevenidor,                                        en la vigilia del seu afusellament: més que un intent revolucionan

l'unie que tinc, que és la meva                                        el dia 15 d'octubre de 1940. "A no reeixít, una insurrecció dels

vida, jo estic disposât a sacrificar-                                     tots els que m'han ofés perdono; sectors mes progressistes de la

la per Catalunya, per la República,                                      a tots els que hagi pogut ofendre República espanyola que es van

per la llibertat". La seva figura fou                                     demano perdo. Si he de morir, alçar contra el govern conserva-

sensible als conflictes socials,                                        moriré serenament. No queda dor de Madrid, el punt culminant

com la problemàtica qüestió deis                                        tampoc en mi l'ombra d'un rancor. de l'anomenat bienne negre. La

pagesos rabassaires i la difícil                                        Donaré gràcies a Déu que m'hagi coalició d'esquerres que governà

situació dels treballadors. El dia                                       procurât una mort tan bella pels l'Estat des de la proclamació de la

4 d'octubre de 1934, l'entrada al                                       ideáis. Eli ha volgut aquest desti; i República, el 1931, va rebre una

govern del radical Lerroux de tres                                       li dee encara la gratitud d'aquesta Espanya massa dividida i cris-

ministres de la CEDA (Confede-                                         placidesa i serenitat que m'omple pada com per poder acordar res

ración Española de Derechas      El President Lluis Companys proclama l'Estat Catalä des del balcö del  en pensar en la mort, que veig sense provocar un conflicte.
Autónomas) fou vista per molts                         palau de la Generalität    atansar-se sense temor. La meva

republicans com una provoca-                                          petitesa no podia esperar una
                                                        fi més digna. Per Catalunya i el
do. Creien que la incorporado     assessor del Ministeri de Guerra i i nomenats per a sustituir-los   que representa de Pau, Justicia  El PSC s'apropia del
d'un partit amb membres que      es mostrava partidari d'una acciò  els senyors Josep Buch, Josep    i Amor". Aitor Roger •       president Companys
admiraven eis comportaments      contundent i exemplificant. La   Matas, Rafel Perpinà, Miquel
feixistes que estaven aflorant a    revolta només dura unes hores.   Morân i Pau Buixeda del Partit                             El P S C va voler complementar
la Velia Europa podia fer perillar                     Radical".                                        l'acte d'homenatge a Lluís Com-
les llibertats aconseguides amb      A les comarques gironines                                                panys que va organitzar peí dia
la República i fins el propi Estatut  tan sois poden ser remarcats    A Lloret de Mar uns quants      Els fets d'Octubre de 1934 15 el govern amb una campanya
d'Autonomia. Es va declarar la     els aidarulls ocorreguts a     membres d'Esquerra (Dr.                                 de difusió de la imatge del presi-
vaga general a tot el territori de
                                                           "La repressió dent de la generalitat republicana
l'Estat i el Govern de la Genera-                                       contra Catalunya i d'alguns dels valors que van

lität formalitzà un acord amb les                                                                 orientar la seva actuació política.

esquerres espanyoles descon-                                          va ser imponent. El viceprimer secretan i portaveu
                                                                                  dels socialistes, Miquel leeta, va
tentes i s'aixecà contra el Govern                                          Una més, i no presentar un cartell en qué es
                                                                                  defineix Companys amb el lema
de la República tot confiant amb                                           pas la menys Un president d'esquerres, al
                                                                                  costat dels logotips del P S C i
l'èxit de la convocatoria. Com-                                          sagnant, de les silenciant la seva militància a

panys tenia por del perill potencial                                      moites que regis- ERC. Davant l'apropiació de la
                                                                                 figura de Companys pels socia-
de la CEDA, però no volia que la                                           tra la historia listes, la portaveu d'ERC, Marina
                                                                                 Llansana, va respondre que "si el
seva actuado desemboques en                                            contemporània PSC h¡ vol posar el seu logotip,
                                                                                 ha de ser conséquent", i exigir el
una revolució incontrolada. En                                          de la Catalunya perdó del govern espanyol. Tot i
                                                                                 aixó, Llansana va evitar obrir una
un Intens Parlament realitzat des                                            espanyola 93 altra polémica. Iceta va justificar
                                                                                 la iniciativa per la voluntat de
del baleó del Palau de la Gene-                                                                  contribuir a la recuperado de la
                                                              Jaume Sobrequés, memoria de Companys. el cel
ralität, a quarts de nou del vespre

del dia 6 d'octubre de 1934, va

proclamar "l'Estat Català de la

República Federal Espanyola".

En un Décret datât el mateix dia

6 es declarava l'Estat de Guerra.

El General Batet fou l'encarregat

de solucionar aquesta greu situ-

ació, procurant causar el mínim    L'artilleria de l'ejercit Espanyol va obrir foc de canons contra el

                    Palau de la Generalität fins a la rendiciö del seu President i govern.     historiador obert •
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16