Page 8 -
P. 8

Carod proposa crear una plataforma catalana que demani el "NO" a la constitució Europea.

u n i u n el saló nupcial                       %£?¿r"

                                    Lloret

Roda de premsa en el marc incomparable dels jardins de Santa      El turisme de negocis i de con-
Clotilde, per tal de fer la presentado del primer "Saló un i un, Saló gressos és una aposta nova de
Nupcial de Lloret de Mar".                       l'Ajuntament de Lloret de Mar per
                                    a poder complementar l'oferta
                                    bàsica de sol i platja, i alhora
                                    allargar l'activitat econòmica
                                    més enllà de la temporada. Amb
                                    aquest objectiu, el municipi ha
                                    acollit una jornada de débat, que va tenir el Hoc el passât 8 d'octubre, on hi van participar experts del sector,
                                    représentants de la Generalität, de la Cambra de Comerç de Girona, del Conseil Comarcal de la Selva i del
                                    consistori lloretenc.

                                     Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament, Anna Maria Gallati, un dels grans actius que té Lloret és
                                    la gran quantitat de places hoteleres que fa que sigui un municipi idoni per acollir tot tipus de reunions i con-
                                    gressos. Tot i aquesta possibilitat futura, Gallart ha volgut deixar ciar, un cop més, que el model de sol i platja
                                    "no està esgotat" i que l'unie que es pretén és complementar aquesta oferta amb un nou tipus de turisme i
                                    arribar a convertir Lloret en un réfèrent per acollir negocis i esdeveniments.

                                     Per poder desenvolupar aquesta fita, el consistori va signar un conveni amb el Girona Convention Bureau,
                                    a través de la Cambra de Comerç, per tal d'obrir línies de treball i promocionar conjuntament el denominai
                                    turisme congressional. el cel obert •

                                    Mes oferta que
                                    mai a la Cuina de
                                    l'Art

Lloret de Mar va tancar amb èxit la primera édició del saló nupcial  Un total de 23 restaurants i hôtels
un i un célébrât els dies 1,2 i 3 d'aquest mes d'octubre. El saló de  de Lloret de Mar participen a les
1500iTi2 installât en una gran carpa de la zona esportiva constava   Il Jornades Gastronomiques de
d'un total de 56 estands de tot tipus d'empreses relacionades amb   la Cuina de l'Art, que s'allarguen
els casaments: hotels, restaurants, agencies de viatge, floristeries, durant tot el mes d'octubre.
fotôgrafs, assegurances,...                      Segons l'entitat organitzadora,
                                    l'associació de bars i restaurants
                                    del municipi, la iniciativa compta
                                    amb més locáis participants que
                                    a la primera edició, els quais ofereixen menus que oscillen entre els 20 i els 50 euros. El denominador cornu
                                    de tots és el peix i el marisc, que segles enrera els pescadors llóretenos pescaven a través de l'anomenada
                                    "tirada a l'art", una tècnica que es considerava ben artística. Amb la voluntat de recuperar aquesta denomi-
                                    nado i la memoria histórica de la vila, s'han tornat a organitzar les jornades després de l'exit de l'any passât.
                                    Un altre objectiu de la iniciativa és intentar allargar durant el mes d'octubre la temporada turística de Lloret
                                    de Mar. el cel obert •

                                    Associació SOS
                                    Lloret

                                    Très mesos després del seu 1r.     Sala d'Exposicions de l'Antic Sìndicat
                                    aniversari, l'Associació ciuta-
El dia de màxima afluencia de public va ser diumenge coincidint    dana S O S Lloret continua pre-
amb les desfilades, moment en que el recinte va concentrar la     sentant-se com l'alternativa al
major afluencia de gent. En total han assistit prop de 3.000 per-   buit informatiu existent sobre les
sones en els dos dies de celebrado del Saló. L'Àrea de Comerç     possibles amenaces al patrimoni
potencia amb aquesta iniciativa la dinamització local i ja està pen-  naturai, paisatgistic i cultural de la
sant a ampliar la superficie per a la segona edició.          població de Lloret de Mar. Aquest
                                    ha passât a ser un dels més clars
                                    exemples de la degradació que
                                    ha sofert durant els ûltims anys la
                                    Costa Brava a causa de la mala
                                    gestió i manca de models turistics
                                    i urbanistics sostenibles per part
                                    de les autoritats pertinents.

                                     Dintre d'aquesta tasca informativa, S O S Lloret exposarà durant dues setmanes a la Sala d'Exposicions de
                                    l'Antic Sindicat de Lloret de Mar una installació que convida a tos els ciutadans d'aquesta població i a qual-
                                    sevol altre intéressât a reflexionar sobre la magnitud de la pèrdua i sobre la nécessitât de models sostenibles
                                    que defineixin, amb uns renovats criteris mediambientals i urbanistics, les directrius que han de definir el crei-
                                    xement dels nuclis urbans i les sèves infraestructures de cara al futur. L'installació, formada per éléments
                                    bastant heterogenis, ens proposa un recorregut en el quai podrem trobar des de reproduccions d'antigues
                                    fotografies, passant per videos i poésies, a fotomuntatges que ens mostraran la destrucció que suposa una
                                    mala gestió o una mala interpretació de les necessitats infraestructurals dels nuclis urbans. SOS Lloret

                                    L'associació de la dona activa de Lloret de Mar va organitzar el passât dijous 21 d'octubre la pre-
                                    sentado del llibre i la conferencia colloqui amb l'autor Vicente Garrido Genovés, que va parlar sobre els
                                    aspectes que considera claus per tal d'entendre i conéixer el cas de la violencia de genere i el maltrae-

Inauguraci del Salò un i un. L'alcalde Xavier Crespo visita els            arrido Genove;   Quan s'instauren ambdós, ho fan de forma prolongada, severa i ama-
stands de la mostra. En la imatge saluda a la senyora Angela                     gada, i afecten de forma important les dones pero també els seus filis.
Rabassa de la firma Nùvies Angela de Blanes.              con el psicópata
                                                ¿tai   Segons l'autor del llibre, aquesta forma de violencia la solen mono-
                                                   politzar subjectes amb una Personalität psicopática i, per tant, d'aquí la
                                                   nécessitât de reconéixer-los, de saber com pensen, com actúen, quines
                                                   son les sèves fonts de Vulnerabilität i, en definitiva, com protegir-se d'una
                                                   relació d'aquestes caractéristiques.

                                                     Així mateix, cal tenir en compte que és la dona qui ha de prendre la
                                                   iniciativa. És Túnica que pot donar coneixement del problema davant els
                                                   servéis i Professionals pertinents per tal de trobar-hi ajuda.

                                                     Finalment, cal valorar la importancia que té aquest coneixement per ais
                                                   pares, professors i els mateixos joves. el cel obert •
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13