Page 10 -
P. 10

en_Uf1_Y8_-s_~h_~-_co_rl_~t_fl.i..l.l....,."h"i"s-_io'1.f..i...C...a. Qlel}t"_ I""' i. c.-fosióW ~.,, dpe crlutr ltures diverses. Miguel Poveda, cantaor.

=:lid Cúllar a Llore de Mar

,-CoDa

~ Amb motiu d'aquest ager-
  manam ent es va inaugurar
  el Passeig de Cúlla r nom    El lloretenc Ivan Tibau, capltá de la selecció catalana d'hoquei i
  que se Ii ha donat a la     capita del Viva Hábitat Blanes, va encetar la Festa Major d'hivern, Sant
  ronda del Turó d'e n Buc .    Roma, amb un pregó curt, concís i entretingut. Entre altres coses, va
  L'alcalde de Lloret de Mar,   dir que I'esport hauria de ser menys competitiu i fomentar més el treball
  Xavie r Crespo, va comen-    en equipo
  tar que aquest nom és un     L'alcalde, Xavier Crespo, en nom del poble de L1oret, el va obsequiar
  encert perqu é retorca els    amb la Dona Marinera, un deis símbols d'aquest poble.
  gairebé 50 anys de relació
  amb Cúll ar.

  Van ass ist ir a I'acte ve'ins
  de la població anda lusa i
  ve'ins de t.loret i els alca l·
  des deis dos municipis.

  Al lIarg de tot el di a es    El dijous dia divu it, diada de Sant Roma, es'va celebrar a les 12 del
  van fer actes per celebrar    migdia una missa solemne en honor al sant a I'església parroquial. El
  aquest agermanament que     Cor Alba de Prima va cantar el goigs del sant i després es va venerar
  no es va of icialitzar fins al  la relíquia.
  vespre en el pie. De bo n
  matí, es va fer una botifar-
  rada de germanor, després
  una missa roc iera i ball s
  tradicionals d' Andal us ia i a
  la tarda una vlsita cult ural
  pel poble.

  Descoberta i companyonia     El sextet de corda selvatá Da Niente es va encarregar de fer el
  en la visita a Tossa de Mar   concert de Sant Elm a I'Hotel Guitart Monterrey la nit del 5 de novem-
                  ·bre. Van interpretar peces de Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi, Béla
                  Bartók i Ferenc Frakas.

  Lloret de Mar s'agermana
  amb el poble de Cúllar del
  qual provenen la majoria
  d'andalusos que fa gairebé
  cinquanta anys van deixar
  el seu poble natal per esta-
  blir-s' hi.

                  Imatges de I'actuació deis alumnes de l' Academia Garvin.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15