Page 9 -
P. 9

·.}.'J= ¡T¡r :~:I:8.1=-".J"ITí "

Santa Cris'tina a Lloret de Mar

Almudena Montaño, periodista _

Una excursió agradable i facil de realitzar, tant pels grans com pels més petits, és arri-
bar fins el paratge de Santa Cristina. Situat a poc més de tres quilbmet res del centre de
Lloret de Mar, és un \Ioc molt visltat entre els seus habitants i també entre els turistes que
arriben cada any procedents de diferents parts del món. Si s'arriba en cotxe, es potesta-
cionar el vehicle en una de les places de l'arnpll aparcament que hi ha davant de I'ermita.
Perbtambé és molt interessant realitzar el recorregut caminant des de Blanes o L1oret.
Un cop s'arriba a Santa Cristina es pot visitar la meravellosa platja, de 450 metres de
lIargada i amb la sorra molt fina. La panorarnica que es divisa des de la platja és espec-
tacular i molt gratificant peraquesta epoca de l'any. D'una banda , I'aigua del mar, amb
el seu soro\l relaxant, i per I'altra els penya-segats del voltant són un indret ideal per
passejar i recarrega r I'energia necessaria per passar la tardor .
A I'estiu, la platjadisposa de servei de dutxa, Creu Roja i bar-restaurant, i una brigada de
la neteja s'encarrega de deixar-Ia neta cada dia.
Un altre punt d'lnteres a Santa Cristina és I'ermita, que conserva una col-lecci ód'ex-vots i
vaixells en miniatura . El seu estil constructiu barroc neoclassíc, amb planta de creu lIatina
i tres capelleslaterals, és un atractiu per a moltes parelles que trien aquest temple per
celebrar el seu casament.
Aque st centre de culte és un referent important pels habitants de L1oret, que Ii tenen
una estima molt especial. Mostra d'aixo és que els vetns van ser els que van fínancar
les obres de restauració. També demostren la seva devoció el 24 de juliol, festivitat de
Santa Cristina. Com marca la tradició , aque\l dia centenars de lIoretencs arriben allá per
gaudi r de la diada amb l'Ofici la processó i el tradic ional esmorzar de germanor amb un
bon plat d'estofaL
Tant a I'estiu com durant els mesos de més fred, la platja, I'ermita i els voltants de Santa
Cristina són una bona opcl óper visitar. El seu entorn natural ha servit d'escenari a molts
autors, com Joaqui m Ruyra i Josep Pla, entre d'altres.

                                                                                                                                                                                                   FotosJR

l 'ARR055ERIA DE DADES D'INTERES                                              A G IRON A
    FENAl5         Accé s
               · a peu: des de Blanes s'hi accedeix pel barrí de Mont-                    \
               Ferrant en direcció a Santa Barbara, Pinya de Rosa i                                  TOSSA
               Santa Cristina .                                       ":,.
                                                                <¡,   ,~
                des de u oret de Mar s'hi arriba per Santa Clotilde,                           (.\ _I".'Il> '"

               Santa Marta i Santa Cristina.                   " & RClO.LON¡\ ú vó'l. 'l. ~ L LORET D E MAR
               · amb cotxe: per la carrete ra d'Accés a la Costa Brava
               (entrada pel Gnomo Park)                     / - , FE~ALS
               · amb I'autobús que fa el trajecte Blanes-L1oret i L1oret-
               Blanes .                             /" SANTA C RISTlN /l
               · amb el creuer que a f'estiu fa el trajecte Blanes-L1oret-
               Tossa i s'atura a Santa Cristina.                    I'L\Tl OE SANTA C RISTINA
           • Entrada al recinte: gratu"ita
                                                              J ARD INS DE S ANTA CWTlLDE

                                                              (GI·682. Km. 9.300)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14