Page 5 -
P. 5

L' Ajuntament de                               Accessos col-lapsats més aparca-                          Madrid
  Lloret no fa cas                               ments                                     anada i tornada

  de les amenaces                               Lloret de Mar compta amb 40 .000 públic el passa t 10 de novembre,

  deis tour-opera-                               vehicles de mitjana a I'estiu, que en el ma rc de la Setmana de la

                                         collapssn les carrete res d'en- Mobilitat Sostenible i Segura.

  dors brltánlcs                                trada i sortida del municipi cap a Segons el regidor de governació
                                         Blanes, Vidre res i Tossa . Aquest de I'ajuntament, Ignasi Riera,

  Les amenaces de dos grans        Queixes pel             embús constant i la falta d'apar-   I'estudi ha de servir de punt de     El mes de novembre repre-
  tou r-operadors brit ánlcs, Thomas   ñnancarnent deis           caments en el case urba són els    partida per a generar un debat     senta l'lnlci de la tramitació
  Cook i Thomson, de reduir la                         problemes que més preocupen      erutada i després incorporar les    deis pressupostos de I'estat
  seva oferta en un 10% a la Costa    municipis turís-           els veíns, segons un estud i de    suqqerencíes més destacades       pel 2005, primares negociaci-
  Brava , per obliga r el secto r a                      mobil itat, elabo rat per la UAB.   dins el nou pla general d'u rba-    ons prevíes entre PSOE i ERC ,
  baixar preus , sembla que no      tics                                    nisme .                 que permeten evitar la presen-
  tenen I'efecte esperat. Almenys                         La diagnosi , feta entre els                        tació de I'esmena a la totalitat
  aixó es despren de la reacció de    L'alcalde de Lloret de Mar, Xavie r mesos d'abril i d'octubre, ha servit   Com hem assenyalat abans ,      en el darrer moment, per cert
  l'Ajuntament de Lloret de Mar,     Crespo (CiU), ha reclamat a l'es-  per resum ir les problernátiques   el cons istori lloretenc va orqa-    la ignorancia va provocar les
  que assegu ra que aquests canvis    tat que millori la distribució deis més destacades de mobilítat, tal   nitzar la Setmana de la Mobilitat    crítiques cap al riostre grup
  no es notaran perqu é actual-      recursos públics per als municipis  i com les perceben els mate ixos   Sostenible i Segura entre el 8     parlamentari pe r part d'aquells
  ment la major part deis turistes    turístics. Xavier Crespo considera  ciutadans. El col -lapse viari amb  i el 14 de novembre, igual que     que no han pogut aportar res
  planegen les seves vacances a      que els diners que es recapten    la població veína de Blanes      moltes poblacions catalanes,      als pressupostos.
  través d'internet, enlloc d'utilitzar  amb impostos s'han de revertir                       amb I'objectiu de reduir I'ús del
  empreses intermedi áries. Segons    a les mateixes destinacions     és, sens dubte, una de les més    vehicle privat i fomentar els des-     El més divert it o sorprenent
  dad es fetes públiques durant la    turístiques en forma d'accions                       placarnents en transport públic, a   de tot plegat són els arguments
  fira internacional de turisme de    promocionals , i ha asse nyalat   importants. Com a soluc i ó, els   peu o en bicicleta. A la pract ica,   que utilitzen els nostres crítics,
  Londres , la meitat deis turistes    que I'administració gestiona dora  lloretencs proposen prolongar     els canvis més destacats d'aque-    els del PP que el PSOE esta
  anglesos contracten el mitja de     han de ser els ajuntaments.     I'autopista C-32 o bé const ruir   lIa setmana van ser la prohibició    supeditat als nostres vots i CiU
  transport i I'allotjament a la xarxa , Tot i que elreclam no és nou ,    una ronda de circ umva lació entre  d'estacionar vehicles en el pas-    que és ERC qui esta supeditat
  i 7 de cada 10 consulten Internet    l'alcalde de Lloret ha demanat    els dues poblac ions . Pel que fa   seig marítim, la gratu'ltat de tots   al partlt de Zapatero. La veritat
  per decidir el destí de les seves    aquestes millores ara que el     als aparcaments , reclamen que    els apa rcaments mun icipals i     segurament és que cap de tots
  vacances.                sector turísti c passa un moment   se'n construei xin més de subter-   I'ampliació de certes iIIes de via-   dos te raó, I'acord ha permes
                      "delicat" i 'cal donar "suport des  ranis , com, per exemple, en el    nants. A més , es van organitzar    veure una manera diferent
    Per tot aix ó, la regidora de    de tots els punts de vista". Xavier passeig marítimo           rutes a peu amb alumnes de       d'entendre la política de la
  turisme del consistori, Ana Maria    Crespo va fer aquestes declara-                      Lloret perqu é aprenguessin a      negociació, segurament I'acord
  Gallart, afirma que els canvis que   cions en el decurs d'una jornada    Segons dades incloses en      moure 's amb seguretat pel carrer    podría ésser millor, el que no
  puguin aplicar els tour-operadors    sobre el mode l de sol i platja ,  el treball , a t.loret hi ha més de  i fins tot van poder posar multes    se'ns pot demanar que en
  no afectaran el nomb re de visi-    orga nitzada per l'Associació    6.000 motocicletes i ciclomotors,   no sancionadores als vehicles      menys d'un any aconseguim el
  tants provine nts del Regne Unit,    Cata lana d'Agencies de Viatge a   xifra que representa el 32% del    que no respectaven les normes      que no s'ha aconseguit en els
  que assegura que han augmentat     principis de novembre a Lloret de  pare de vehicles del municipi i    de mobilitat.. el cel obert _      darrers 23 anys .
  un 16% de quota a tot Catalunya.    Mar. el cel obert _         que supera de lIarg la mitjana
  Per Gallart, les empreses tur ísti-                     cata lana .              perqué les persones compa r-        Aques ta tramit ació deis pres-
  ques lntermedíaries han "perdut                                                              supostos m'ha perrnes obten ir
  el Iideratge" en el seu sector i                        La diagnosi es va presentar en   teixin vehicle privat i s'esta lviin  una nova experiencia en la vida
  ara s'han d'adaptar a les noves                                          desplagaments. Dins la pagina      parlamentaria a Madrid, com a
  demandes del merca l. el cel                                            web municipal (www .llorel.org) , hi  portaveu i ponent a la com issió
  ob ert _                                                      ha un espai que func iona com un    de pres supostos ; negociar el
                                                            tauler d'anuncis, on les perso nes
                                                            que fan un mateix desplagament
                                                            amb el seu cotxe es poden posar
                                                            d'acord per utílitzar un sol vehi-
                                                            c1e. L'objectiu del programa és
                                                            reduir el consum enerq étlc deis

                                                            turismes, pero sobretot pretén trarnit de més de 2000 esm e-

                      Queixes per I'ex-                             "fomentar les relacions huma-      nes en dos dies intensos, en
                                                            nes", segons ha explicat el regi-    sessions de més de quinze

                      CeS de zel poli-                              dor de governació del consistori ,   hores et perme t adquirir una
                                                            Ignasi Riera .             impagable experiencia deIs

                      cial                                    La voluntat de I'Ajuntamen t és mecan ismes parlamentaris.

  Irreg U laritats            Les agencies de viatges de          Ignasi Riera, regidor.    que la iniciativa, que ja es duu a     Un altre deis temes vius,
  urbanístiques i             Catalunya s'han queixa t de I'ex-                     terme a d'altres municipis, sigui    és , sens dubte, la Cornlssl ó
  sorol ls                ces de zel amb que actuen els    Compartir cotxe            realment útil i serveixi no només    d'investigació de 1'11-M, Quan
                      mossos d'esquadra en els con-                                           escr ic aquestes ratlles este m a
                      trols i sancions que apliquen als  L'Ajuntament de l.lo ret de Ma r   per a desplacarnents curts , sinó    pocs dies de la cornpareixenca
                      autocars estrangers. En aquest    ha posat en marxa una iniciativa   també per a prog ramar vacances.    de I'expresident del Govern
                                                            el cel obert _             espanyol José Mª Aznar, pre-

                            sentit , el sector considera que                                    parant les preguntes' per tal
                                                                                que ens expliqui el perqu é de
  El cas HarryEl regidor de Lloret d'Obres i la policia auton órnlca no té per
  Urbanisme, Josep Teixidor Char- objectiu la seguretat deis turistes,
                                                                                les decisions que va prendre
  PotterIon, ha decidit combatre amb fer- sinó només un afany recaptatori.                                          aquells fatídics dies. Perqué

  mesa els sorolls i les irregularitats El retret es va posar de manifest La guard ia civil esta investigant                         va mantenir una autoriad'ETA

'" urbanístiques, ja que segons els    durant una jornada feta a Llo ret  un menor de Lloret de Mar com                         sense cap mena de .proves" ,
  expedients oberts, són dues de     de Mar , a principis del mes de   a poss ible autor d'un delicte de                       Perqué no va convocar el gabi-

  les queixes més freqüents deis novembre.                   terrorisme . El jove de 14 anys                        net de crisi que preveu la Ilei?,

  velns de Lloret ,            El pres ident de l'Associació va enviar e-mails a un seguit                            Perqué va pressionarels mit-

  Els velns acusen l'Ajuntament Catalana d'Agenc ies de Viatges , d'empreses per reclamar I'eti-                               [ans de comunicació? , Perqu é

  de fer els ulls grossos davant les Jaume Bolla, va explicar que quetatge deis seus produc tes en                              va ordenar mentir fins al final?

  irregularitats urbaní stiques d'al- han rebut moltes queixes per la catala i els va donar de plac fins                           Perqu é tanta intransigencia i

  gunes urbanitzacions i de no fer política d'inspecció i de sancions 1'1 d'octubre per fer realitat les                           despotisme?

  res amb la contaminació acústica deis mossos d'esquadra cap als seves demandes. Els correus                                Són molles las preguntes

  d'alguns locals .            autocars turistics. En concret, les electronics estaven signats com                        pendents, només de pensar

  Aquesta vegada la regido- agencies que contracten aquests a "Exerc it del Fenix", nom extret                                en una persona com Aznar víc-

  ria d'Obres i Urbanisme, ja ha autocars estrangers denuncien de I'últim llibre de la saga Harry                              tima de la seva propia prepo-

  demostrat que ha estat més que hi ha un abús d'autoritat .          Potter.                                    tencia, la seva propia obsessió ,

  eficient que mai . De les 21      Per poder solucionar aquesta     Tot indica que aquestafirma i la                       haver de contestar preguntes

  denúncies que han rebut durant situació , I'entitat ha exp licat que suposada arnenaca a les empre-                            del grup parlamentari d'ERC,

  I'estiu per contaminació acústica esta negociant amb la Gene- ses va posar en alerta la guardia de declarar a la seu de la guard ia és una satisfacció impagable,

  ja n'han resolt 14. Algunes s'han ralitat una nova normativa que civil, que va investigar el cas i civi l de Blanes , tot i que el cas es         i per tant intentarem demostrar
  desestimat i d'altres s'han resolt respongui millor a les necessitats va decidir escorcollar el domicili tramitava des de Girona. Des de          la seva mentida i la del seu

  tancant el local o obligant als     de les agencies de viatges. Tot i  de l'adol-lescent, Un total de 20   lIavors fins a data d'avui, la familia govern, un govern que va deci-
  propietaris del loca l a prendre    les queixes, I'associació reconeix  agents van dur a terme I'escorcoll  no ha sabut res més sobre el cas ,
  mesures correctores. Quant a les    que els controls policials són    el passat 30 de setembre, i al final de fet, no sap si el menor esta Ior-  dir posar tota la maquinaria de
  denúncies urban ístiques, de les    necessaris per garantir la segure-  es van endur dos ordinadors, un    malment acusat d'algun delicte , i   l'Estat al servei d'una mentida.
  58 que s'han rebut, se n'ha resolt   tat en el transit i en els mateixos pertanyent al menor i altre al seu  tampoc se li han retornat els dos    Joan Puig i Cordon, Diputat
  el 83,75% . el cel obert _       autocars. el cel obert _       qerrna. Després el jove va haver   ordinadors. el cel obert _       al Congrés _
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10