Page 7 -
P. 7

Digui, digui                                                                                                      NOVEMBRE DE 2004

                   "L'illa de Blanes no es tará perqué els socialistes no hi creuen

                   tenen una altra visió del país"

ANTONI VIVES .(COC) nascut a     tot pero aquí s'havia de veure     treballar que nosaltres en diem    sense una visió real i alx ó a     un hotel perqué vinguin els "t our-
Barcelona el 1965 havia militat   el conjunt. Nosaltres mai vam     "push and leave" o sigui empeny    Blanes es veu moltíssim. Jo tinc    operadors"? Fer un spa-balneari
a I'MOT, estat secretari gene -   plantejar I'operació de Blanes     i deixar anar. Les institucions    una consideració personal molt     que d'aqu í a quatre dies s'hagi
ral d'Acci ó Catalana amb Max    com una operació de partit. Era    públiques havien d'aportar visió    gran per Josep Marigó pero és     de reformar perqué esta passat
Cahner i membre de I'executiva    una operació de país. L'illa de    i model i havien d'anar a buscar    evident que la seva capacitat     de moda? Qui ho gestionara tot
d'ERC abans d'acabar a COC.     Blanes se situava a l'arnbít nord   la millor gent perqué fessin I'illa  de generar visions per Blanes     aix ó? Quina és la tradició d'ai-
Va ser secretari del govern     d'un projecte molt més gran que    i la ciutat esportiva sense que    és molt, molt i molt limitada, En   gües termals de Blanes. Que
de la Generalitat en I'anterior   era el projecte de la construcció   aix ó suposés cap c árreqa pel     Ramon Ramos podia ser moltes      m'ho expliquin perqué jo no
legislatura i president del     d'un corredor del coneixement     pressupost públic i aquí, aix ó, era  coses pero tenia capacitat d'apor-   ho sé. El que sí que sé és que
consorci de 1'lIla Isozaki. Ferm   que anava des de Tarragona,      possible de fer amb un element     tar visió. I aíxó no esta tan relaci- Blanes té una tradieió industrial
def ensor del projecte de I'illa   pujava per I'autopista, agafava    ernbiern átlc, Peró per fer aix ó cal onat amb el partit polític com amb   molt important i que avui en dia
de Blanes ara esta con vencut    els campus universitaris, incloTa   visió local, visió de país i capaci-  la visió de qui lidera i en aquest   la nova indústria es diu noves
que no es tara, L'any passat va   el que era centre direccional de    tat d'arriscar. No t'ho donen tot   cas de I'alcalde i president del    tecnologies."
guanyar el premi Octubre d'as-    Cerdanyola, el CIM del Valles     en aquesta vida. Ja entenc que     consorci de l'iIIa de Blanes s'ha
saig Joan Fuster amb I'obra     i acabava a un nou ambit, que     és més fácil fer-hi un jardinet,    d'esperar que lideri."          -Pensa queés un error el fet
"El nacionalisme que ve" , i     és Blanes. I acabava a Blanes     posar-hi quatre flors, quatre fonts                      que aquest any Blanes no hagi
anteriorment havla publicat     perqué creiem que és una zona     i tirar del pressupost públic per fer  -c om veuria que I'illa Isozaki   participat al Mef']ting Point amb
"Catalunya entre la perplexi-    que necessita una certa regene-    quatre pistes de futbol idos pave-                      el projecte de q Ua Isozaki?
tat i el somni ". Actualment     ració perqué ni la industria turís-  1I0ns. Alx ó ho sap fer qualsevol.   s 'acabés reconvertint en un      "No. No és cap error perqué si
és el director de la Fundació    tica ni el procés de desindustrialit- El que no sap fer qualsevol per-    balneari?               volen aturar el projecte no té cap
Trias Fargas i el vicesecr etari   zació, o sigui una substitució d'in-  sona és tenir un compte general    "Ho veuria molt malament. Aix ója   sentit anar al Meeting Point.'
general de COC de Militancia,    dústria per no se sap ben bé qué,   global en qué encaixi tot i ubicar   es va plantejar en el seu moment.
Formació i Par ti cipació .     no acabava ni acaba de rutilar.    Blanes en el mapa nacional."      Nosaltres vam tenir dos projectes     -1 si volen aturar I'II/a Isozaki,
                   La resposta a aquest problema                         sobre la taula. Un projecte era fer  per que no ho diuen ?
  -No sé si ha quedat sorpres    no pot ser més urbanisme. Per       -Si els 9 milions d'euros pro-   un balneari-spa mediterrani. Jo    "Perqué els fa por. És una gent
en veure que al pressupost      aix ó apostavern per un element    venien d 'un crédit de l'lnstitut   personalment, assessorat pels     que no té visió per fer i desfer ja
de la Generalitat d'aquest any    ernblernatlc que era un espai                         técnics i parlant amb l'Ajuntament,  coneixem la manera de funcionar
s 'hi han inc/ós 9 milions d'eu-   del coneixement, que generava                                            del partit socialista a molts 1I0cs."
ros per tirar enda vant la ciutat  una indústria que ja té una certa   Antoni Vives al Club de Vela de Blan es. Novembre del 2004. foto cel obert
esporti va.             implantació al país i que, a més                                            -Ara que fa un any del canvi
"Crec que és un escando! total    a més, es constitura en un edifici   Catala de Finan ces per que      vaig decidir que no es fes basant-   de govern de la Generalitat,
i absolut perqué en el fons i la   emblernatíc que hauria atret gent   creu que ara apareixe n en el     me en criteris nacionals. L'altre   com porta el fet d 'haver deixat
forma trenca I'esquema de sub-    d'una altra mena. Aquesta era la    press upost de la Generalitat?     projecte consistia en generar un    de ser secretari del govern?
vencions que ha de prestar el    visió que nosaltres teníem. Per    "És que els 9 milions d'euros     espai en qué el coneixement i les   "La feina que jo vaig fer de secre-
govern de la Generalitat perqué   aix ó es feia a Blanes, i no en    veniende l'lnstitut Catala de     noves tecnologies fossin els pro-   tari del govern és com si m'ha-
les poblacions de tot el país tin-  un altre 1I0c i per aix ó es feia en  Finances perqué estaven garan-     tagonistes. Aix ó genera una base   gués tocat la rifa, per diversos
guin les instal.lacions esportives  un sol públic degradat que té un    tits per I'activitat del que havia   industrial potent, amb nous crea-   motius. En primer IIoc, per I'honor
que necessiten. O sigui, qué té   entorn també degradat. Aix ó es    de ser I'illa de Blanes i com que   dors i inversors. Aquí hi havia una  del carrec que tenia pero després
Blanes que no tinguin altres 1I0cs  feia com una peca necess áría     I'illa de Blanes no es tara, si volen dinámica nova perqué el projecte    perqué he pogut col.laborar amb
perqué el govern de la Generalitat  d'un projecte d'abast nacional i    fer la ciutat esportiva necessiten   connectava amb universitats i     dues persones molt importants:
li doni aquests diners que Blanes  aix ó és el que vam explicar molt   posar aquests diners en el pres-    amb lIeure intel.ligent. Tot plegat  l'Artur Mas i el president Pujol.
mereix pero que també podria     de temps i no puc entendre com     supost perqué la pagui algú."     encaixava rnolt."           Molt poca gent ha tingut I'oportu-
meréixer qualsevol altra ciutat. El s'ho han carregat d'una manera                                            nitat de compartit, tal com jo he
que vull dir amb aix ó és que aquí  tan salvatge. És una falta de visió   -Pensa que I'illa de Bla nes no     operó diuen que I'illa Isozaki   pogut fer, moments inoblidables.
hi ha gent que no ha entés en    totalment increíble."         es fara?                no pot ser un centre de conei-     d'aquells que saps que sortiran
absolut quina era I'esséncia del                      "Jo estic convencut que no es     xement perqu é ha d 'estar con-    als lIibres d'história de Catalunya.
projecte de I'illa de Blanes."     -Vol dir que Lloret, que ha de   tara. "                nectada amb I'entorn.         Aix ó és un premi únic per a un
                   fer una ciutat esportiva, també                        "Qui diu aix ó, qui és I'indocumen-  nacionalista com jo, per a una
  -1 quina era?           podria reclamar que la Gene-       -Per que?              tat que diu que el coneixement no   persona que fa de la patria I'única
"Aquest projecte era autososte-   ralitat Ii tinencii la seva zona    "Perqué els socialistes no hi     té res a veure amb l'entorn" ."    raó per la qual viu i treballa. Peró
nible. Nosaltres feiem una gran   espor tiva?              creuen i tenen una altra visió                        ara em toca fer una altra cosa per
ciutat esportiva de referéncia a   "Evidentment, per qué no? Jo      de país. S'han carregat I'illa de     -L'alcalde i president del con-   servir el país i la faig amb molta
tot el país, per les comarques    crec que Blanes és el centre      Blanes com s'han carregat altres    sorci de I'illa de Blanes.       il.lusió. Ara toca vertebrar partit.
gironines i sobretot per la nova   d'una nova realitat metropolitana.   projectes. No creuen en I'associ-   "No és bo passar del soroll deis    El nacionalisme polític és neces-
conurbació que gira a I'entorn de  N'estic absolutament convencut i    ació públic-privada. I crec també   telers al silenci de les noves     sari perqué Catalunya assoleixi la
Blanes. El que feiem era pagar    és evident que la zona que vam     que hi ha un problema de vlsl ó. "   tecnologies? De qué coi estem     sobirania nacional que necessita
aquest equipament amb el rendi-   triar per fer la ciutat esportiva és                     parlant? Qué és I'entorn per a     per reeixir. A la fundaeió Trias
ment que hauria produit I'illa Iso-                      -Que vol dir?            ell? Fer cases aparellades? Fer    Fargas estem en un proeés de
zaki. Aquesta era la gracia de la  un terreny molt bo pero tot aíxó    "El partit socialista arriba al poder                     reconversió p er regenerar el
história. Disparant amb la pólvora                                                            pensament polític nacionalista
del rei tothom és capac de fer de  ha de tenir una lógica de caire                                           amb projectes molt importants
                   política i económica."                                                com la creació de la catedra
                                                                             Ramon Trias Fargas d'Economia,
                    -Aquest centre que diu vos te                                           que ja ha estat creada i que és
                                                                             la primera d'aquesta mena que
                   que Blanes és d 'una nova reeti-                                           es eonstitueix a Catalunya i a
                   tat metropolitana, que seria?
                   "El que jo dic la subcomarca de                                           l' E s t a t .'
                   la Tordera. És veritat que hi ha                                            -1 tot aixó el va ajudar a
                   un arnbit que va de Calella i que
                   arriba fins a Blanes i Tordera.                                           escriure "El nacionalisme que
                   Lloret és diferent perqué té una                                           ve ", amb el qual va guanyar el
                   aposta elarament turística, en                                            Premi Octubre de I'any passat
                   canvi Blanes havia fet una aposta                                          en categoría d 'assaig?
                   industrial históricament i la Safa                                          "És un lIibre fet a combinació
                   va passar de tenir milers de tre-                                          a parts iguals de cor, cervell i
                   balladors fa vint anys a 300 ara. A                                         est órnac, Ara miro d'escriure
                   Blanes hi ha hagut un procés de                                           alguna altra cosa. L'experiéncia
                   reconversió toreada sense gestió                                           de la meva feina a la secretaria
                   pública real i, per tant, Blanes                                           del govern em va ajudar pero
                   necesitava i necessita que les                                            jo tinc una lIarga experiéncia a
                   institucions públiques ens hi                                            I'empresa privada, que és on
                   impliquéssim amb una manera de                                            m'he format, al marge de tenir
                                                                             molta experiéncia en el món de
                                                                             les ONG. I alx ó m'ha donat una
                                                                             visi ó molt general. Tinc molt ciar
                                                                             que a I'hora de fer política neces-
                                                                             sitem les I'aproximació positiva
                                                                             als problemes, que vol dir no tenir
                                                                             por a actuar; la perseveranca i la
                                                                             passió pel país." Laura juanola,
                                                                             perod ista _
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12