Page 8 -
P. 8

HÚ,ilf:H El síndic ~'!..e_greuges de m ana a Inferior que tec! psicofecnics als mossos més sovinf.

JOSEP MA RÉS, pedi atr e. Sempr e rep els seus pacients amb un        era possible si em dedicava en exclusiva als pacients de la meya       BREUS
so mriure. És di u Jo sep Mares i és metge esp ecialista en pediatria.    consulta.
Per la seva consu lta passen infants i jo ves de Blanes , pero també                                           El govern planteja
d'alt res poblacions ve"ines (L1oret de Mar, Palafoll s, Tordera,        -1 eix! ho va fer...                           un nou metode de
Vidreres , Host alr ich, Arbúc ies ...) Infa nt s i joves que saben que                                          tarifes per als peat-
est an en mans d'u n pediatre, pero que , de ben segur, ignoren que      Vaig prendre la determinació I'any 1992. Des d'aleshores em dedico     ges
ta mb é és un destacat investigador.                     íntegrament als pacients que venen a la meya consulta.
Dies enrere vaig co ncertar una entrevista am b ell. Ha arribat el dia                                          El Govern de la Generalitat ha
i, f idel als meus compromisos, em dirig eixo alcarrer Costa Brava.       -De consulta privada a Institut Pediatric Mares-Riera. Quan i       plantejat un nou sistema de revisió
S'ha fet fosc. Quan arribo a la consulta, sento el plor d'un nadó                                             anual de les tarifes per als peat-
i, de fons, la conversa pausada entre la mare i el doctor. Mentre       com es va produi"r aquest canvi?                      ges que tindra en compte la inten-
espero que acabi I'última visita, m'assec en una saleta de seients      L'any 1998 se'm va brindar I'oportunitat de participar en un estudi     sitat de la via. També s'inclouen
bicolors i observo . En una par et hi penja un cartell amb els resul -    d'investigació sobre vacunes. Des d'un punt de vista legal, només      en el document un pla de milio-
tats d'u n estudi sobre I'alletament matern, i uns acudits grilfics      poden investigar amb farrnacs els centres sanitaris acreditats. Ales-    res de la xarxa d'autopistes, les
sobre I'exer cici de la ped iatria si gnats per Forges. En una altra     hores, ates que volia formar part de I'equip d'investigadors, vaig     bases per a la redacció d'un
pany de paret, hi ha exposat un seguít de consells deprevenció        haver de solicitar I'acreditació.                      protocol d'eme rgéncia, I'estudi
d'accident s do rnest lcs . A I'i nstant, m'adono que el cartell, els ac u-                                        de descomptes de les concessio-
dits i els consells no só n no més elements decorati us. L'entorn em       -1 la hi van concedir. (Somriu)                     naries i el compromís d'aquestes
proporciona pistes sobre els interessos del doctor: la investiga-       Sí, perqu é la meya consulta oferia un seguiment assistencial global    a presentar un pla de millores i
ció, I'afabilitat i el bon hu mo r que des plega i la preocupació per     similar a la deis centres sanitaris, i aquesta era la condició sine qua   continuar negociant amb vista
oferir un bon servei als seus pac ients.                   non.                                    a la creació per part de I'Estat
El sile nci em posa en situació. Ja em toca. Em complau amb                                                d'un fons deis impostor generats
un so mriure i amablement em co nvida a passar al seu desp atx         -La noticia no va passar per alt a la premsa? (Tinc el retall al     per les concessions per a homo-
recentment remodelat. És tard, pero el seu estat d 'anlm i la seva                                            geneitzar els peatges i per fer
bo na pred isposic ió fan pensa r que no acusa I'es gotament d'una      deven t;                                  la transició cap a un nou model
jorn ada plena de visites pr ogr amades i d 'u rq énc les, Quan s 'inicia   De fet, va sortir als diaris perqué va ser el primer centre privat d'aten- de vies de gran capac itat. el cel
el curs esco lar, els nens es comencen a posar malalts. Refredats,      ció primaria pedlatrlca a Catalunya.                    obert _
mals de panxa, al.lergies .... I aix í, amb aquest comentari, i sense
més preárnbuls, és ell qui enceta l'e ntre vlsta,                -1 des d 'aleshores, també és un centre adscrit a la Fundació      ICV-EUiA s'oposa a
                                       Jordi Gol i Gurina.                             que I'autopista del
  -Quan va iniciar-se en la practica medica?                 Aquesta Fundació esta vinculada a L'lnstitut Catala de la Salut i tre-   Maresme arribi a
Fa vint anys que exerceixo de metge pediatre. Els primers anys vaig      balla en la promoció i tutela de la investigació en atenció primaria.    L lo ret
dedicar-me a la medecina hospitalaria. Vaig estar a I'hospital de la     La Fundació, a través de I'AGICAP (Agéncia d'lnv estigació Clínica
Vall d'Hebron quatre anys i després dos anys a Girona, a I'hospital      en Atenció Primaria), ha creat una xarxa d'investiqadors acreditats,    Els diputats d'ICV-EUiA, Jordi
Josep Trueta . Més tard vaig guanyar per oposició una plaga al CAP de     entre el quals tinc la satisfacció de ser-hi.                Miralles i L1u ís Postigo van visitar
Tordera. De fet, sóc el titular en excedénc ia d'aquesta plaga.                                              diferents municipis de la Selva,
                                         -1que fa un investigador acreditat? (Aquesta denominació m'im-      el Baix Ernporda i el Girone s i
 -Quan va fer el salt de la medecina pública a la privada?          pressiona.)                                 després de mantenir una reunió
                                       Des de I'any 1999, a més de la meya feina assistencial , em dedico al    a Lloret amb membres de SOS
Mentre passava visita a Tordera, vaig obrir una consulta privada a      camp de la investigació . Fins ara he realitzat diversos estudis epide-   Lloret van Hangar el missatge
Blanes. Durant quatre anys, de 1988 a 1992, vaig estar visitant als dos    miol óqlcs sobre detecció precoc de la tuberculosi,... i he participat en  de la seva total oposició a la
lIocs i fent qua rdles al Trueta de Girona. A poc a poc, vaig anar veient   assajos c1ínics amb vacunes, com ara la meningitis B, o la grip, per    perllongació de I'autopista del
la necessitat de donar als meus pacients de Blanes una asslstencia      posar alguns exemples.                           Maresme . El representant comar-
pedíatrlca global.                                                                    cal i també regidor d'Ob res de
                                         -1 quina difusió se 'n fa d'aquests estudis?               l'Ajuntament de Blanes, Argemir
  -Una essistencle peaiétrtce global?                    Bé, jo participo en estudis rnulticentr ics amb professionals de      González, va explicar que s'esta
Sí. Vull dir que all ó que demanen les famílies és una continu'itat assis-  Catalunya,d'Espanya i d'altres paises del món, tant de Europa com      d'acord que I'autopista arrribi fins
tencial. Les famílies agraeixen tenir el pediatre aprop, saber que poden   . de Nord-américa. Els resultats es presenten en congressos i es       a la zona del Vilar Sud, pero no
comptar amb ell a totes hores. A la medicina pública aixó no és possible   publiquen en revistes especialitzades tant d'ambit nacional (Pedi-     amb I'arribada d'una autopista a
perqué I'atenció esta subjecte als torns i a les urgéncies. Aviat, vaig    atria Catalana, Anales españoles de Pediatria...) com internacional     L1oret. També va recordar que
veure que allo que jo volia era oferir una atenció global, i aixó només    (Vaccine, Pediatric Infectious Disease Journal). (Les seves paraules    els dos diputats estaven d'acord
                                       destit-len molta modestia)                         amb la proposta aprovada per
                                       -És obligat preguntar si ha vist compensat l'estorc i la dedicació     l'AjUl1tament de Blanes en qué es
                                       amb algun premio
                                       Els premis són un reconeixement. I jo he tingut la sort de rebre'n     aconnecta la sortida de I'autopista
                                       alguns. (U demano més detalls.) L'any 1994 l'Agrupació de Clencles
                                       Mediques de Girona va concedir-me el premi d'epidemiologia. (Insis-     fins Lloret amb una carretera
                                       teixo) L'any 1997 vaig recollir el premi a la millor comunicació a la    que enllaga amb les rotondes que
                                       Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria.             ja estan previstes que es facin al
                                                                             municipi.
                                         -Professió o vocació?
                                       Sóc metge pediatre. Aquesta és la meya professió. Pero, a vega-        Miralles va manifestar que amb
                                       des, penso si no seré un punt egoista. Vull dir que jo faig el que faig   el canvi de govern s'ha produ'it un
                                       perqué m'agrada , perqué em fa felic . Potser aquesta dedicació és el    canvi en la política de mobilitat,
                                       que s'entén per vocació.                          per aixó no estan d'acord amb el
                                       (Sona el tet éton...)                            projecte d'aquesta autopista.

                                         -Més compromisos?                              D'allra banda , Postigo va dir
                                       Era el cap del Servei de Pediatria de I'hospital de Figueres. A vega-    que ara que es parla tant de sos-
                                       des em truca per anar afer xerrades. Els meus treballs en el camp      tenibilitat, tirar endavant aquest
                                       de la investigació m'han dut a la docencia. Actualment, dirigeixo els    projecte seria un mal exemple.
                                       Tallers de Formació Continuada de la Societat Catalana de Pediatria,    Va apuntar per un nou model
                                       també participo en el Curs Intensiu d'Actualització Pedlatrlca (CIAP),   de mobilitat que promogui un
                                       i sóc professor d'un postgrau d'infermeria pedl átrica, que s'ofereix a   turisme de qualitat i una promoció
                                       I'escola d'infermeria de la UdG (Universitat de Girona).          del transport públic. "Un carril bus
                                                                             entre Blanes i Lloret seria un bon
                                       La trucada ha posat fi a I'entrevista. M'acomiada amb un somriure.     instrument", va dir.
                                       El seu estat d'anim i la seva bona predisposició fan pensar que no
                                       acusa I'esgotament d'una jornada plena de visites proqrarnades,        Tots dos diputats van dir que
                                       d'urgéncies i d'entrev istes. Ja és negra nit. Caterina de Quers _     farien pressió al Govern de la
                                                                             Generalitat per aconseguir que
El val or del somriure                                                                  I'autopista no arribi fins a l.loret
                                                                             de Mar. el cel obert _
La CLíNICA DENTAL del Dr. Jorge Caldas (col-leqiat 1204) pos-
seeix els recursos d'última generació en prótesis immediates                                                al Raval
(sense quedar-se cap dia sense cap peca dentaria), prótesi fixa,
emblanquinament de dents, empastaments, tractaments gin-                                                  espi'tlAeé
givals (piorrea) i odontologia preventiva (amb aranzels econo-
mics sense sacrificar qualitat).                                                                 PAPERERIA

Canigó, 69, esc. A, 2n 1a (rere els Jutjats) -17300 Blanes
Te!. 678 91 92 SO - 9723312 17 (hores convingudes)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13