Page 6 -
P. 6

nt"lF;JJ ~E~~ct:mse"e~_~arretero d,ill que,'si 'CatalunyafosHindependent s'acabaria elconflicte de la IIengua.

Wallstrom diu que           No a l'Europa                                 AFERS
no hi ha espai per          que menysprea                                 ESTRANGERS?
                   Catalunya
al catala                                                      Moratinos reconeix
                   No fa gaire vaig enviar una      Congrés deis idio-           la unitat de la lIen-         El plenari de Blanes
Margot Wallstrom, futura comis-    carta a la senyo ra Margot                          gua                  vol denunciar tres
saria europea de Relacions      Wallstrom, cornissa ria euro-     mes oprimits per                               empreses retolades
Institucionals, afirma que la UE   pea de relacions institucionals,    I'espanyol               El govern de l'Estat continua     en castellá
"ha arriba t al timit " pel que fa a felicitant-la pel fet que ella , com                     sense trobar una solució a la crisi
lIengües oficials.          a ciutadana sueca, pogués       Entre el 17 i el 20 de novembre    que ha obert el mateix govern en    El grup municipal d'ERC va pre-
                   ad recar -se al Parlament Euro-    s'ha celebrat a Rosario , Argen -   demanar I'oficialitat a la UE del   sentar una proposta que es va
  "Sóc conscient de la realitat.   peu en la seva lIengua, cosa      tina, el Te rcer Congreso Inter-    catala i el valencia com a lIen-    discuti r i aprovar al pie perqué
Hi ha moltes persones que se     que no ens és permes a als       nacional de la Lengua Españo la    gües diferenciades. El ministre    l'Ajuntament denunci'i les empre-
senten excloses perqué no       catalans . En la mateixa carta     batejat amb el nom de Identi-     d'Afers Estrangers, Miguel Ángel    ses Bancaja, Banco Pastor
poden usar la seva /lengua      Ii preguntava per quina raó      dad lingüística y globatización.    Moratinos, n'ha reconegut la      i Correos per incomplir la lIei
materna , pero amb 25 pai'sos     nosalt res, tot i ser supe riors en  Potser perqué els organitzadors    unitat, pero demana als cata lans   d'atenció al consumidor, que diu
membres necesitarem de molts     nombre als parlants de lIengua     es facin cartee del que vol dir    i als valencians que soluc ionin el  que el client té dret a ser atés en
intérprete per comprendre 'ns,    sueca, no podem gaud ir del      identitat, una pila de centres uni-  problema.               cata la i que la retolació ha de ser
la qual cosa té implicac ions     mateix dret? La resposta va      versita ris, d'entitats argentines i                     en catara. el cel obert _
prac tiques", va dir.         arribar cinc hores després. La     de la resta de Sud-América van      Aquesta discussió ve de lIuny
                   senyora Wallstrom em deia que     organ itzar un congrés paral -Iel   i encara que la unitat del catala   L'lnstitut Ramon
  "És la resposta més honesta    m'esc rivia enanqles, no pas en    que es diu Primer Congreso de     és acceptada académicament       Llull i l'lnstituto
que ti puc donar", va respondre    suec, "la lIengua deis seus sen-    laS lenguaS (la marca de plural    des de I'any 1932 per les Normes
a una pregunta d'lgnasi Guar-     timents", per tal de poder-nos     amb majúscula per deixa r ben     de Castelló , de tant en tant poli-  Cervantes signen
dans , eurodip utat de Conver-    entendre en un món global itzat.    clara la pluralitat). La trobada ha  ticament s'utilitza aquesta dis-    un conveni de
gencia i Unió. GLiardans va      És a dir, que renunciava a utilit-   pretés reunir parlants de totes les  crepancia. El problema ha tornat    col-laboracl ó
fer la pregu nta enanglés i no    zar la seva lIengua per poder -se   Ilengües indígenes d'Amerlca del    al Congrés des que al Ministeri
es va referir en cap mome nt al    comunicar amb mi, altrament,      sud que hist óricarnent han estat   d'Afers Estrangers se li va acud ir  L'lnstituto Cervantes ajudara
                   atés que jo no parlo suec i ella    amenacades per I'espanyol. El     demanar I'oficialitat per a totes   l'Instítut Ramon L1ull a promo-
catala.                no parla catala, I'entesa hauria    pes del congrés alternatiu ha anat   dues, per separat , a la UE. Mora-   cionar la cultura catalana al món .
                   estat impossible.           a ca rrec de la Universidad Naci-   tinos va reconéixer I'error del seu  Tots dos instituts han signat el
  La corni ssa rla va recordar                       onal de Rosario i el Premi Nobel    equip oel cel obert _         primer conveni de col-laboraci ó
que "tots /luitem perqué tin-      Sembla una resposta ente-      argentí Adolfo Pérez Esquivel                         rniíjancant el qual el Ramo n L1ull
guem institucions que siguin     nimentada i cosmopolita, oi?      n'ha estat el president honorari o   Joves nacionalistes
eficaces " i encara que es pensi   Doncs no ho és, perqué quan      El Casal Argentí de Barcelona     d'esquerres envien           podr á fer servir la infraestructura
que hi ha molts idiomes que s'hi   la senyora Wallstr6m diu que      va creat una Comissió Catalana     a Moratinos un llibre
haurien d'afegir, s'ha arribat al   renuncia a parlar suec per       d'aquest primer congr és · per     de lingüística             deis 42 centres que el Cervan-
límit per qüestions practiques.    poder parlar amb mi, sap molt     tal de prom oure la participació                       tes té arreu. Actualment I'/nstitut
Segons el seu parer, I'objectiu    bé que mentre el poble suec      , d'entitats i persones deis Pa'isos  L'associació juvenil del partit    Ramon L1ull no té cap edifici propi
ara és consolidar les 20 lIen-    pot acrecer-se a les institu-     Catalans i d'engrescar col -lectlus  mallorquí PSM, Joves d'Esquerra    per fer aquestes activitats. EIs
gües oficials de la UE.        cions europe es en la lIengua     argentins a Euskadi i Galicia afer   Nacionalista (JEN), ha enviat a    més de 800 alumnes estrangers
                   "deis seus sentiments", el       el mateix. el cel obert _       Miguel Ángel Moratinos, ministr e   que van estudia r catara I'any
  Guardans va acusar Walls-     poble catala té prohibit de ter                        d'Afers Estrangers, el lIibre El    passatho van fer a casals cata-
trom d' "ignorar les realitats    el mateix. 'E n la seva pretesa    Tres .catalans i un           que s'hs de saber de la /lengua    lans o a les universitats.
lingüístiques i cutturele" de la   lIigó d'universalitat, la senyora                       catalana de Joan Coromines
UE. També va dir que "encara     Wallstr6m tampoc no em        valencia guanyen            i una carta en qué reprova el       S'ha de dir que encara que
que la senyora Wallstrom té      diu per quina raó, si suecs i                         reconeixement del valencia com     fins ara no hi hagués cap con-
 una personalitat amable, ha     catala ns som ciutadans de la     els XXXIII Premis            a idioma diferent del catala. La    veni entre els dos instituts el
mostrat un coneixement deplo-     Unió Europea, la lIengua deis                         carta adverteix al ministre que    Cervantes fa actualment clásses
rable de la realita t europea". el  primers té més drets que la      Octubre                la petiticó d'oficialitat del catala, de catala pel seu compte . César
celobert _              lIengua deis ·segons.                             el velenci á, el base i el gallec   Antonio Molina , director de
                                       La XXXIII edició deis Premis      fomenta el "secessionisme de      I'institut diu que ha donat ordres
L'agencia EFE              És, per tant, per respecte     Octub re d'enguany ha destacat     la /lengua catalana ". Les JEN     perqué de d'ara es tractin totes
va tenir un              a nosaltres mateixos que el      per I'alta qualitat deis més de    insten Moratinos a "rectificar     les lIengües igual i va anunciar
                   prop er mes de febre r hem de     cent originals que s'han presen -   immediatament" i també li recor-    que aquesta polftica s'ap licar á a
lapsus                votar no a la Constitució Euro-    tat a les quatre categories. Per                       la cultura gallega i a la basca . "He
toponímic               pea. Hem de votar no, perqué      aquest motiu el jurat ha tingut    den que el catará és la novena     tractal d'anar canviant algunes
                   quedi constanc ia de la nostra     una gran dificultat per seleccionar                      coses que no s'havien tet: el Cer-
La toponímia en castella apa-     disconformitat amb l'Europa      les obres guanyadores. Daniela     lIengua més parlada a Europa, ja    vantes és la casa de tots i I'hem
reguda en algunes notícies de     deis Estats. En el seu dia,      Feixas ha estat la guanyadora en    que hi ha més parlants de catala    d'utilitzar tots ".
I'agencia EFE durant I'estiu van   recordem -ho , el poble basc va    la categoria de teat re amb Només   que no pas de suec, de maltés ,
ser un error que ja s'ha cor-     fer el mateix davant la Constitu-   sexe, Santiago Vila, en assaig     de danés, o de txec per exemple .     El Ramon L1ull només haura de
regit, segons ha explicat Álex    ció espanyola. El seu vot , com    amb Elogi de la memoria , Joan     el cel obert _             pagar els sous deis professors de
Grijelmo, presiden t execut iu de   sabem, era minoritari en el con-    Jordi Miralles en narrativa amb                        catala que destini a cada centre.
I'agéncia. Grijelmo es va entre-   junt de l'Estat i va guanyar el sl,  L'Altíssim i Ramon Guillem, I'únic   ICV reclama al PSOE          El conveni no limita I'autonomia
vistar amb el senador d'lnici-    pero aquell rebuig a la Carta     valencia , en poesia amb Celebra-   que fornentl el catalá         del Ramon L1ull, explica Xavie r
ativa Verds, Jaume Bosch i li     Magna li dóna avui una auto-      ció de la mirada. Els guardonats    a la Catalunya Nord          Folch, el seu president,
va preguntar per la informació    ritat moral que els catalans no    es van mostrar molt satistets de    i a l'Alguer
publicada a El Triangle sobre     tenim . 1 si els catalans ja vam    rebre un deIs guardons literaris                         La consellera Caterina Mieras
aquest tema. Aquestes pregun-     cometre I'error de votar una      més importants del Pa ís Valen-    El vicepres ident d'ICV i porta-    diu "valoro molt positivament
tes van fer que Grijelmo obrís    Constituc ió trampa , que .lesiona   cia organitza ts per l'Editor ial 3 i veu de l'Entesa a la comis sió     el canvi profund d'actitud de
una via d'investigació sob re el   grav íssimament els nost res      4. El lIiurament deis premis , en   d'Administracions Públiques del
tema i va comprovar que no      drets Iingüístics i nacionals, fóra  un sopar tradic ional literari que   Senat , Jaume Bosch, ha instat     /'Instituto Cervantes, que s'est é
es podia parla r de nou costum ,   imperdonable que ara cometés -     semp re es fa I'últim dissabte     el govern espanyol a prendre      obrint a I'Espanyaplural".
com feia El Triang le, perqué de   sim el mateix error. Ningú no     d'octubre, va ser la culminació i   mesures per fomentar el catala
69 notícies a Vic , quatre eren    paga la quota d'un club que .el    la cloenda d'una setmana de con-    a la Catalunya Nord , l'Alguer i la    Hi haura un equip de treball
Vich i de 40 de Vilanova i la     menysprea. Oi que si no hi ha     gressos. el cel obert _        resta de I'estat espanyol. Bosch    que vetllara pel funcionament del
.Geltr ú, tres eren Villanueva y la  europeus superiors , tampoc                          ha preguntat a I'executiu quines    conven i i estar á format per sis
Geltrú. Pero que el "toe d'aten-   no hi pot haver europeus infe-                        mesures té intenció d'impulsar     membres , tres de cada institut i
ció" el va advertir que una per-   riors? Doncs tinguem dignitat i                        l'lnstituto Cervantes o les      tindra una validesa de dos anys
sona havia adoptat aquestes      fem sent ir la nostra veu. Víctor                       embaixades de Franca i d'ltálla    prorrogab le.
decisions erronies respecte de    Alexandre, escriptor _                            per mirar de col,laborar entre
la topon ímia catalana. el cel                                           aquests governs i les entitats cul-    Mieras va afirmar que el Ramon
obert _                a la Riera                OPORTUNITAT!!!            turals de la Catalunya Nord i de    L1ull no reclamara els deutes pen-
                                      ordinadors arpartln de         I'Alguer. el cel obert _        dents amb l'lnstituto Cervantes.
Llogo places de              ••~,                                                       "No hi ha cap document signat i
                                            300€                                per tant no podem reclamar res".
  parking al            .Sasnt: 3oC/lci                                                   Segons Xavier Folch, "I'aportació
                                        Av. els Pavos, 52                              semp re va queda r enlaire i tot
    centre                 L1 ibre rio                                                 i que el punt es va incloure en
                                                                              els estatuts mai no hi va haver
Tel. 639 08 29 76                                                                     acord". el cel obert _
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11