Page 1 -
P. 1

"Fer un spa-balneari que de aquí a quatre dies s'hagi de reformar perqu é esta passat de moda" Pagina 7

                                                                . Edició LLORET

                                                                              4

                                                                    Publicació periódica
                                                                      de fets quotidians

                                                                   Novembre, Desembre
                                                                            de 2004

                                                                          Preu: no té preu

El passei marítim no es mou ni un metre

L'Ajuntament de Lloret

convenc; l'Estat perq ué

respecti el projecte

La proposta del govern de I'Estat de fer recular el passeig    municipals a I'oposició es van queixar taxativament de    no es pot fer recular de cap manera, Com a alternativa per
marítim de L1oret, per poder engrandir la platja i garantir així falta d'informació en un pie de I'ajuntament.         no perdre sorra, els representants municipals demanm ien
la seva estabilitat, va generar molta preocupació i indignació                                 que es fés un estudi per saber si és factible construi r
a l'Ajuntament. La possibilitat, apuntada pel Ministeri de     Per poder adoptar una postura consensuada, Xavier      espigons submergits a banda i banda de la platja gran.
Medi Ambient, es va converti r en un tema polernic, quan es    Crespo va convocar tots els grups municipals a una      Aquesta postura és la que va defensar , amb exlt, I'alcalde
va donar a coneixer abans als mitjans de comu nicació que     reunió pocs dies després. El resultat va ser ciar i una-   de l.loret en la última trobada a Madrid amb els represen-
                                 nime: el consistori havla de defensar els interessos de    tants del Ministeri de Medi Ambient. el cel obert _
a I'oposició municipal i sobretot perqué I'Estat ho imposava   l.loret davant l'Estat i fer entendre que el passeig marítim

com a condic ió per a flnancar I'ambiciós projecte de remode-
lació de la tacana marítima.

  Tot i aixo, el que s'havia convertit en un problema ha
acabat en un no res qracíes a les explicacions convincents
del consistor i, en concret de I'alcalde , Xavier Crespo (CiU),
que ha argumentat al govern central perqu é no es pot tocar
ni un metre el passeig marítim , consider at un deis emblemes
de L1oret.

  El Ministeri de Medi Ambient esta el-Iaborant el projecte
de remodelac ióde la tacana marítima del municipi , una ini-
ciativa molt complexa , que pretén canviar radicalment la pri-
mera línia de Lloret - En una de les reunions peri ódlques que
mantenen Estat i Ajuntament per fer seguiment de I'estudi,
e/s t écnics de Medi Ambient van proposar tirar enrera el pas-
seig marítim uns cinc metres, per poder dotar de més espai
la platja gran, i ho van imposar com a condició de ñnanca-
mento La proposta va indignar els representants municipals,
que es van negar a acceptar-la . Com que la notfcia va sortir
publicada en un mitja de comunicació, els grups polítics

La consellera Tura coneix el Lloret tradi-                                    Crida a la participació

cional de la ma del Xino-Xano                                          L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una crida pública perqué la
                                                         societat civil, és a dir, particulars i entitats, participi activament en
La consellera d'lnterior, Mont-   amb les seves declaracions pele-   a terme la caminada a Sant Pere    í'el-laboraci ó del futur pla general d'urbanisme. Aquest mecanisme
serrat Tura, ha conegut en pri-   miques sobre el turisme de bor-    del Bosc, que es complementa     d'implicació passa per un seguit de reunions perlodlques, organit-
mera persona com els llcretencs   ratxera de l.loret de Mar, i la va  amb un esmorzar popula r i sar-    zades pel consistori, en que ciutadans i grups faran aportacio ns,
viuen i gaudeixen de la camina da  convidar a coneixe r una altra cara  danes. Finalment la consellera va   suggeriments i debat ran els diferents aspectes que conformen el
popular que cada any es duu a    de la vila, vinculada a les arrels i acced ir i va visitar L1oret, en una nou planejament urbanístico
terme fins al paratge de Sant Pere  tradicions de la població. L'entitat jornada especialment indicada ,
del Bosc. El responsable de la    Ii va assenyalar el 14 de novem-   perqué el dia va acompanyar       El programa de participació ciutadana i les bases del nou pla
visita de la consellera és la penya bre com una data ideal per venir   més que mai i I'acte va ser molt   gene ral es van aprovar per unanimitat en I'últim pie ordinari, de l
Xino-Xano, que es va indignar    a L1oret, perqu é és quan es duu   concorregut. Unes 300 persones    25 de novembre. El regidor de planificació urban ística de I'ajun-
                                      van caminar des del centre de     tament, Jose p Valls, va exposar els objectius i criteris que han de
                                      Lloret fins al paratge , i un cop   regir els treballs. Els més destacats són el desenvolupament eco-
                                      alla, _ el Xino-Xano va repartir   nornic i turístic de Lloret de Mar, la protecció del territori, i més ser-
                                      botifarres per a 1.200 persones,   veis i equipaments per la població , sobretot tenint en compte que
                                      entre les que hi havia Montserrat   s'ha de donar sortida a les demandes deis parcel-listes, repartits en
                                      Tura . La consellera va parlar amb  les prop de quaranta urbanitzac ions existents al municipi.
                                      diversos membres de la penya ,
                                      que Ii van explicar el significat de   Fins ara, I'equip redactor del pla, encapcalat per Estanislau Roca,
                                                         ha dut a terme els treballs previ s del projecte, com una recopilació
                                      I'acte popular. En declaracions a   exhaustiva de dades . Amb les propostes aprovades en la sessió
                                                         ordinaria, I'ajuntamen t ha fet un pas més i ha fixat els trets del futur
                                      la premsa, Montserrat Tura va     planejament , que seran el-laborats pel mateix equip redactor, una
                                                         comissió de seguime nt formada per les formacions polítiques muni-
                                      tornar a afirmar que a tíore t "hi  cipals i pel programa de participac ió ciutadana . El calendari anun-
                                                         ciat per I'ajuntament preveu que el projecte estigui enllestit durant
                                      ha turisme de borratxera", si bé
                                      va dir que existeixen altres tipus  el primer semestre del 2005 , perqu é durant I'estiu, en els mesos de
                                      de visitants, i es va comprometre
                                      a continuar treballant amb I'ajun-  juliol i agost , es pugui treure a exposició pública, per poder presen-
                                      tament per a evitar els incidents   tar-hi al-leqacíons.
                                      de I'estiu, com la batalla campal
                                      amb 200 persones implicades . el     Aquests avencos sobre el pla genera l va ser la proposta més
                                      celobert _              destacada del pie de novemb re, en que I'ajuntament també va
                                                         decidir desestima r totes les al-Ieqaclons presentades, menys una,
SOS ~loret fa arribar .'~' ~e"a-c onst er-                                    sobre la protecció del paratge de Sant Ouirze. Hi van haver altres
                                                         propostes , totes de tramít, relacionades amb l'area d'urbanisme,
nació ' per '.'a ut opist a.' a M.o'ntserrat                                   i a més el consistor i va decidi r ampliar el contracte a I'empresa
                                                         concessionana de la neteja , Serveis Integrals, per a poder efectuar
Tura (Pagína3)                                                  més carrers i nous recorreguts. En aquest sentit , el regidor de ser-
                                                         veis de I'ajuntament, Josep Teixidor, va assegurar que la neteja a
                                                         Lloret anava millorant i que es van solucionant els problemes de
                                                         manera puntual i efectiva. el cel obert _
   1   2   3   4   5   6