Page 3 -
P. 3

L'Ajuntament                      SOS Lloret fa arribar la seva conster-                                 el ( el obert pag.3
                            nació per I'autopista a Montserrat
suspenles                        Tura                                                   Caldran diners

lIicencies d'obres                   La platafo rma SOS t.lo ret va tornar a fer     bres de la plataforma li van explicar perqu é    Des de fa un temps, la polí-
                            sentir la seva veu, en aques t cas el NO a                                tica urbanística esta canvíant,
abona part del                     I'autopista, en motiu de la visita informal de    s'oposen al projecte de prolongació de l'au-     Si fa uns anys, el principal
                            la consellera d' lnterior, Montserrat Tura, el    topista C-32 fins a Llo ret de Mar, aprovat     objectiu era constru ir al
terme de Lloret                     passat 14 de novemb re. Tura va venir al       per I'anterior govern catala, i defensen una     maxírn , ara es velen preser-
                            municipi, conv idada per la penya Xino Xano ,    ronda. de circumvalació , que faciliti la mobili-  var diverses zones del litoral
L'Ajuntament de l.loret de Mar ha suspes cau-      i va veure i viure la caminada popular fins a    tat del transit rodat pero amb menys impacte     de la Costa Brava sud. La
telarment les llicencies d'obres abona part del     Sant Pere del Bosc. Ja de camí, la titular d' ln-  ambie ntal. Montserrat Tura va esco ltar les     pressió de grups com Salvem
terme municipal amb I'objectiu de poder revisar el   terior va poder apreciar des del seu cotxe les    explicac ions de SOS LLORET, pero no es       Pinya de Rosa de Blanes o
pla genera l d'urbanisme. Oue data de I'any 1985.    pancartes penjades per SOS LLORET, que        va pronu ncia r sobre el projecte. Si bé és     Sos l.loret que han comptat
La mesura, que té una durada d'un any, es va      feien referencia al tracat de la futura auto-    'cert que ia consellera va qualificar de posi tiu  amb un ampf suport deis
aprovar amb I'abstenció del grup socialista ; en el   pista, que afecta ria, entre altres terrenys, el   que existeixin diferent s alternatives sobre     veíns de les dues poblac ions
pie extraordinari del passat 15 de novembre.      paratge de Sant Pere del Bosc , I'Ánge l i les    una mateixa iniciativa viaria, i va afeg ir que   i la vo luntat d'a lguns pol ítics
La suspensió deis permisos de construcció és un     Alegries. A més, la plataforma va simular un     les dec isions que es prenen en aquesta       ha servit per iniciar els trarn its
pas formal i necessari, que afecta especi alment    peatge , a poca distanc ia del conjunt moder-     área mai agraden a tothom. Amb tot, la       admin istratius per aconseguir
les urbanitzacions i uns quants hotels de cate-     nista, pel qual Montserrat Tura va haver de     plataforma Ii va demanar la seva signatura      que paratges com Pinya de
goria que, duran t la revisió del planejament, no    passar com la resta de participants .        contra I'autop ista, pero Montserrat Tura no     Rosa , el Pinar o de Blanes
podran ampliar les seves instal·lacions. La sess ió   En arribar a I'erm ita de Sant Pere del Bosc ,    va firmar , en al-legar que era allá com a      i Sant Ouirze, cala Banys i
extraordi naria, tot i ser de trarnit, es va convertir i després de parla r amb membres del Xino-      representant de la Generalitat.           costa Marco na de Lloret con-
en una picaba ralla constant entre CiU i PSC . Els   Xano, la conse llera es va inte ressar per les    Segons SOS L1oret, moltes de les persones      tinu'in com estanactualment,
social istes van ser I'únic grup que va fer oposic ió  inquietuds de SOS LLORET.              assistents a la caminada popula r es van       és a dir sense press ió urba-
                            Davant d'u na parada info rmativa, els mem -     interessar i informar sob re el projecte, i van   nística. El primer pas ja esta .
en criticar la mesura, perqu é consideren que s'ha                              signa r-hi en contra. el cel obert _         fet, pero , el tema no esta ni
                                                                                 molt menys tan cal. En molts
fet amb presses i que hauria de comprendre més     Els gua rdons de                                             d'aquests indrets els plans
zones del terme municipal. el cel obert _        Lloret                                                  d'urbanisme redactats els
                                                                                 anys 80 tan t a Blanes com
El pressupost                      Actualme nt, l.lore t de Mar comp ta amb un                                a L1oret, permetia edlficar-hi
                                                                                 i pe r tant , ara caldra, en la
alternatiu del PSC                   total de vuit guardons de qualitat, entre                                 majo ria deis casos, negociar
                                                                                 amb els propietar is i aixo vol
El PSC de Lloret de Mar, a I'oposició, aposta      estab liments tur ístics i platges. Aquests                                dir, diners . Un deis primers
per fe r pisos de protecc ió oficial en el centre de                                                       paratges proteg its ha estat
la vila, crear un viver d'empreses i construir una   cert ificats acred iten que I'oferta és exce l-lent                            el de Pinya de Rosa , amb
seu social a cada barri . Aquests són els trets més   i que es revisa constantrnen t, A més, el' fet                              aco rd del Parlament lncl ós.
destacats del pressupost alternatiu que esta pre-                                                         Els terrenys, pero , són privats
parant per al 2005 , i que té previst presentar en el  que siguin vuit sege lls de qualitat -repartits                              i ara caldra assegurar el tutu r
pie corresponent, juntament amb el de I'equip de                                                         d'un paratge úníc a primera
govern (CiU i PP).                   entre cinc hotels, un camping i dues platges -                              línia de mar. Aquests darrers
                                                                                 mesos [a hi ha hagut diverses
  El grup socialista considera que hi ha un seguit   situa el mun icipi com a destinació turística                               den úncies posant sobre la
de temes que s'han de potenc iar, com , per exem-                                                         taula I'estat d'abandó en que
pie, I'aposta pe/s pisos de promoció pública. En    capdavantera en aquest tipus de reconeixe-                                es troba la zona . Si no s'agili-
aquest cas, I'objectiu és repoblar el centre de la   ments de qualitat .                                            ten els trarnits, el paratge que
població, sobretot de parelles joves. Ju ntament                                                         ja no depen del creixement
amb les altres mesures, la secció local del PSC     La regido ra del tu risme de l'Ajuntament de                               urbanístic s'anlra degradant i
                                                                                 per tant l'ex lt inicial podria no
ha anun ciat que pretén coh esion ar t íoret com a   L1oret, Anna Maria Gallart, ha assegurat que     La regidora Anna Maria Gallart.           sertant ünportant. La sltuacló
                            les auditories pe r aconseg uir els guardo ns                               de Pinya de Rosaés repeteix
poble, ja que considera que elgovern de CiU i el                                                         a molts altres terrenys , Si
PP només es dedica a tasques de mantenimenl.      no són "gens tacils" i que obliguen els establi ments a millo rar i innovar constantrnen t. Pel      volemun veritable creixement
el cel obert _                                                                          urbanístic sostenible caldran
                            consisto ri, I'aposta d'empresaris i administrac ió per la qual itat contrasta amb la pol émica      diners i aquests, no poden
L'e sc ola de Lloret                  d'aquest estiu sobre el denom inat tur isme de borratxera que hi ha a Lloret. el cel obert _       sort ir deis ajuntaments, molt
                                                                                 Iimitats econorn lcament per
s'iniciara el primer                                                                       poder afronta r grans inver-
                                                                                 sions. El Parlamen t catala,
trimestre del 2005                                                                        I'espanyol i I'europeu haurie n
                                                                                 de disposar de partid es, que
El Departament d'Educació ha adjudicat a Acsa                                                           no fossin testimonials, per
Agbar la construcció de I'escola de Lloret a la                                                          aconsegu ir que el creixement
zona del Rieral. El nou centre tindra tres Iínies                                                         sosten ible sigu i un exlt i que
educatives i costara 3,1 milions d'euros. L'obra                                                         els paratges "únics" no es
es cornencara el primer trimestre del 2005 per les                                                        transformin en boscos sense
                                                                                 cap mena d'atenció o el que
aules d'infantil perqu é puguin estar enllestides pel                                                       encara seria pitjor, en aboca-
                                                                                 dors incontrolats de deixalles .
curs que ve. La sego na fase sera el cicle de pri-                                                        Les fundacions podrien ser
maria perqu é pugui esta r a punt pel curs següent,                                                        una bona solució per asse-
diu Joaquim Bosch, delegat d'Educació. el cel                                                           gurar-ne el mantenimenl. El
obert _                                                                              prime r pas ja s'ha fet, ara
                                                                                 calen els seg üents, tant o
Lloret podria aeo-                                                                        més importants que I'inic ial.
                                                                                 Joan Ferrer i Bernat, peri-
lIir un centre pera                                                                        odista _

esportistes d'elit                   Lloret fa una campanya perque els
                            autocars no deixin de port a r visitants
Lloret de Mar podria convertir-se en la seu d'un
centre d'alt rendiment per a esportistes d'e lit,    Fins ara , la major ia de turistes que arribaven a Lloret de Mar des d' Europa ho feien amb
Aquesta possibi litat es va confirmar en el decurs   autocar. Pero amb la crisi al centre d'Europa i els vols a baix preu, s'ha redu'it el nombre de
d'una roda de premsa a I'ajuntament per part del    clients que utilitzaven aquest rnlíjá de transport,
regidor d'esports, Joaquim Teixidor (PP) .
                              La regidora de Tu risme, Anna Maria Galla rt, ha comentat que fa temps que estan tenint
  El regidor ha explicat que s'ha reunit diverses   contactes per pode r mantenir aquest tipus de turisme. També s'ha n plantejat oferir aparca-
vegades amb els responsables de I'empresa        ments gratu'its o la neteja deis autocars a 6 € per agrair la fidelitat d'aq uest sector. Gallart
Excellent Center, interessats en const ruir un     també va comentar la crisi que pateix el sector deis autocars. el cel obert _
centre per a primeres figures de I'esport a les
comarques de Girona . Tot i que Joaqu im Teix idor
ha assegura t que hi ha "bona relació", també ha
reconegut que sera "difíci l" trobar uns te rrenys
suficientment plans per poder ubicar- hi el centre.
Al mateix ternps , el consistori ha ofert el municipi
a la Generalitat perqué hi ubiqui un deis centres
de tecnificació esportiva que vol crear arreu de
Catalunya. el cel obert _
   1   2   3   4   5   6   7   8