Page 2 -
P. 2

Uoret de les alegries, val'rn és de,nit que de dies .

'tJ, t:V~                          Especies                EIPSC                    L' Aju n t a m e nt de L loret f a un
    ftORTH L ITTLEI T"I. W                                    de Lloret                  arbre de Nadal amb testos de
                               lingüístiques                                    diverses plantes
  hm/                                                reclama un
                               protegides               c ent re cívic               Aque st any l'Aju nta ment de l.l oret de Mar su bstituirá el trad icional avet
  I s p-o..:r: t ~W"W e ar                                     per a cada                 de Na dal per una est ructura de ferro que en té forma amb testos de
                               Anna Camps, filologa _         barri i habi-                fa rigola i altres plan tes de co lors . Segons Teixidor, reg idor de Me di
passeig de dintre, 36                                        t at ges de pro-              Am bien t, I'ave t de Nada l co stava 2.000€ i desp rés d' un mes davant de
                               La lIengua deis proverbis,                             la casa de la vila , es llencava .
BLANES                            els refranys , les frases Ietes     tecció oficial               El nou sistema és més econornic i un cop passades les festes els nens
                               i les locucions esta en pe rill     al centre del                de les esc ales plantaran els testas a la Pu nta Marinera , sobre el pas-
                            1:3 d'e xtin ció si els parlants no en   poble                    seig Manuel Bernat. Aquesta iniciativa vo l ser el primer pas per fer un
                               tem gens de ca s o                                 jard í de plantes arornatiques. Teixidor explica que s' ha tirat la fa rigo la
Ajuntament         972 361800                                El PSC de L1oret , gru p de I'opo-     perqué e n ser una planta mediterránia, el manten ime nt se ra f ácil. el cel
ActivitatsClassificades  972361809              Una frase fet a és una        sici ó, vol presentar un pressupo st    obert _
Alcaldia          972361778             construcció ling üística pro pia    alternatiu en que es defensar á la
Governació         972361789             d'un a Ilengu a determinad a      creació d'un vive r d'e mp reses.      Bategen una pla~a amb el
Participacióciutadana   972361829             que no té una traducció lite -                           nom de Domenec Moner
                               ral en una altra lIengua, pero       Lucía Echegoyen, po rtave u del
Tresoreria         972361775             sov int té una frase feta 'paral-    PSC , cre u que els barris no són      En el marc de la Fes ta Major de Sant Roma es va homenatjar el m úsic
Recaptació         972361 825            lela en la lIengu a en qüestió.     només un conjunt d'h abitatg es i      lIoretenc Dornenec Mo ne r i Basart que va mor ir I'any passat i que va
Rendes           972361770             L'estru ctu ra i la se m ántica de   que l'Aj unta ment ha uria de po ten-    ser un compositor lIargament premiat. L'homenatge va tenir dues parts .
                               la con strucció ens ve do nada     ciar la parti ci pació ciutadana, pe r   D'u na banda , es va inaugura r una playa ded icada , situada a la zo na
Casal Gent Gran      972372536             per la tradició, i en aq uest      alxo reclamen un cen tre cív ic pe r    del Rieral. Durant l'acte d'inaugu raci ó la cobla Sa nt J ord i Ciutat de
              972 372 866            sentit és una expressió to s-      a cad a barri.               Barcelona va oferir due s pe ces del mestre , La nost ra Maria Oolors i
Comerv           972 361833            silit zada. Per o les tradicions                          Bell espai.
              972361835             lingüístiques, com les soc ials ,     D'al tra ban da, també reclamen     La segona pa rt de I'homenatge va consistir en la pres entació d' un CD
Cultura          972 36751 2            també es perden, en cara que      qu e s' agi litin els trarníts pe l sego n de sardanes del mestre edi tat pe r l'Ajuntament de t.loret de Mar. La
Ensenyament        972372268             ce rtes aree s de la geografía     CAP qu e defensen que s'u biq ui a     co bla San t Jo rdi Ci utat de Bar ce lona tam bé es va te r carr ec de l concert.
Esports          972368 457            i les generacions més grans       Fen als i de la creaci ó d'habit atges   el cel ob ert _
El Puntet         972 349055            les poden conservar. Pe r        de protecció oficia l al centre del
Arxiu Municipal      972372997             als lexic óqrafs i els parlants     poble. el cel obert _                                       J. A. Poch, El Punt
BibliotecaMunicipal    972372393             que les difonen són especies
TeatreMunicpi al      972363452             proteg ides. Per o els ajuts                                                    lfI;:M ~
Nova Radio L10ret     972372 184            instituc ionals per promou-
Oficina deCatala      972361778             re' n I'ús són pap er mu llat si                                               !0r3ALs~~e1¡7,..4:Gr1if/ITIAf.J"[
OMIC            972367404             I'ensen yament o els mitjans
Premsa                            de comunicació no en fan la                                                 /
Mercat Municipal                       ditusió que pe r deur e mo ral
                               am b la historia del pa ís els                                          "'....-: ·.
                               pertoca ria .                                                  [ J: . :.-.

                               Tenir.el cul lIogat                                               1

                               Tr eballar per un altre . Hi ha                                                     ~
                               una dita que asseg ura que
                               "qui té el cul IIogat no seu
                               quan vol" . Alxo vol dir, que qu i
                               treb alla a les ordres d'un alt re
                               no pot disposar de si mat eix.

                               Ex: Si no tínqu és el cul IIogat,

                               po dr ia veni r amb vosaltres
                               a córrer món . Slnonims: tre-

                               b euet, dependre, estar a les

                               ordres, supedlter-se, llígar-
                               se, ésser manato

Turisme Ajuntament     972364735             GI. . ..

TurismeOficina Principal 972365 788

Urbanisme/ Obres      972361 807                      ATENCiÓ:          t.           111"¡III..".1  ItIl'A::l~1t " 1::L"'to ;;;'; ~'1\'I'!* "
Medi Ambient        972361801             Davant la poss ibili tat que es produel xin
Servei d'aigües      972361840                                   1          2           3              45
SeiveisdeManteniment    972371 538              canvis en els torns establerts, us
Serveis Públics      972361819             recomanem que truqu eu a la farmacia .    F.JOSEP MAZÓ    MARIACABAÑAS     ANTONI MARTíNEZ       ESTEVE FABREGAS   ELVIRA TALLADA
Serve: derecollida                                             C. Venécia, 75   Av.Just Marlés, 66   C. San! Pere, 6       Av.Vidreres, 123
d'escombraries       972 368 922                 per confirmar la guardia.      T. 972366155                T. 972 364 379        T. 972 362 206  Av. Catalunya, 6
                                                                 1. 972 365 796
                                                     8                                              1. 972369 303
                                                                9
                               67                      MONTSETALLADA               10 11 12
                                                      Av.Just Marlés, 5  ANTONI MARTíNEZ
Policia Local i      972 361 736            MARTA BASTÉ      MARTA PEYA       T. 972 372 868    C. Sant Pere, 6   JORDI PERPINYA       CRISTINA CABAÑAS   F. JOSEP MAZÓ
ProteccióCivil           092            Camí de I'Ángel,22   C. San! Pere,76               1. 972 364 379    C. San! Pere, 6        Av. América, 27  C. Venécia, 75
Mossos d'Esquadra                                  T. 972367960                           T. 972 364 379        T. 972 365 798  T. 972 366 155
              972368888              T. 972 361064
Bombers              088
                               13           14          15          16          17             18          19
Emergéncies        972 367 777
Serveis Socials          085             MARIA CABAÑAS     JORDI MARTíNEZ    ESTEVEFABREGAS     ELVIRATALLADA     MARTA BASTÉ         MARTA PEYA    MONTSE TALLADA
CAP                              Av. Just Marlés, 66  C. EmiliMartínez, 9  Av. Vidreres, 123   Av. Ca!alunya, 6  Camí deI'Ángel, 22      C. San! Pere, 76   Av. Just Marlés, 5
Hospital Comarcal         11 2                                   T. 972 362206    T. 972 369 303                  T. 972 367960    1. 972 372 868
Hospital S6ciosanitari                      1. 972 365796     T. 972346 187                          T. 972 361064
Urgen cies - Amb ulimcies 972 372 363                                  22          23                        25          26
                               20           21                                24
              972 372 909
                                ANTONI MARTíNEZ    JORDI PERPINYA    CRISTINA CABAÑAS    F. JOSEP MAZÓ    MARIA CABAÑAS       JORDI MARTíNEZ    ESTEVE FABREGAS
              972353264               C. San! Pere, 6    C. San! Pere, 6    Av. América, 27    C. Venécia, 75   Av.Just Marlés, 66     C. EmiliMartínez, 9  Av. Vidreres, 123
                                 T. 972364379     1. 972364 379     1. 972365 798    T. 972366 155                             T. 972 362206
              972 364 736                                                         T. 972 365 796       T. 972 346 187
                               27           28          29          30
                  061                                                        31             cel obert
                                ELVIRA TALLADA    MARTA BASTÉ       MARTA PEYA    MONTSE TALLADA
                                           Camí de I'Ángel, 22  C. San! Pere, 76   Av. Just Marlés, 5 ANTONI MARTíNEZ       voluntat de servei
                                Av. Catalunya, 6               T. 972 367960    T. 972 372 868    C. San! Pere, 6
                                            T. 972 361064                          T. 972 364 379
                                 T. 972 369303

        PUBLICITAT: Per .inserir publicitat en aquesta publicació ha padeu ter trucant al tel éton 639 082 976.

Pub llcaci ó c e l obert. Editor: L1uís Amat. Tel. 639 082 976. Fax 972 350 685. e-mall: celobert@correucatala.com. Patrocinadors: Est abli ment s i ServeisiConvidats:Víctor Alexandre, Joan üornenech Moner, Joan Pulg
Carda n. Col·laboradors: Anna Camps , Rosa Glralt , Cristina Ferná ndez, Laura Juanola, Aitor Roger, Francesc Fabrega, Joan Ferrer iBernat, Poi Ginesta, Sa Dona Marinera. Conselllingüístic: Anna Camps . Fotos: J.R.
és Qui m Robert, Ali cia Torras, Arx iu Muni ci pal de L1oret, Foto Kis, Arx iu cel.obert, Disseny gratic í de conlínguts: L1uís Amat. Preu: NOTENIMPREU. DIPC>SIT LEGAL: GI-1121 -2003

                                    - ' CAP PART D'AQUESTA PUBLlCACIÓ POT SER REPRODtriDA O DIFoSA PER CAP MITJi>, SENSE PERMis DE L'EDITOR.
   1   2   3   4   5   6   7