Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Pàrquings

Pàrquings

parkingLloret de Mar disposa de múltiples pàrquings públics i privats. També hi ha habilitada una zona blava d'estacionament temporal regulat. El més recomanable és estacionar el vehicle privat un cop s'arriba a la població i utilitzar altres mitjans de transport durant l'estada.

Per als autobusos, Lloret disposa d'aparcaments específics situats en diferents punts estratègics de la població.

cuadroLink01 Ordenança fiscal-24

Zona barri Pescadors, Can Xardó, zona esportiva i altres zones habilitades per a aparcament

PàrquingCotxesAutobusosMotos
1- Costa Carbonell 470 places
2- Av. les Alegries (oficina de turisme) 30 places 60 places
6- Plaça Pere Torrent 420 places
7- Can Xardo 140 places 4 Pujador/baixador
8- Av. Vila de Tossa (Barri Pescadors) 100 places 25-30 places
9- Can Lloranes 110 places
10- Sa Caleta 190 places
11- Zona Esportiva 400 places
12- Canyelles 85 places

Aparcament del mercat municipal

 • 2 hores gratuïtes
 • A partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que al pàrquing de Costa Carbonell.

1. En els supòsits d'acords amb l'associació de concessionaris del mercat central de Lloret de Mar, es podrà establir conveni fiscal per a l'explotació de l'aparcament de la planta segona. 
2. Els llocs d'aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8 €/mes.

Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques (parquímetres)

Període compres del 23/6 a l'11/9
ZonesHorariImport

A- Zones de rotació:

 • Pg. Agustí Font
 • Pg. Verdaguer
 • Pg. Camprodon i Arrieta
De 8 a 24 h 0,032 €/min

B- Zones turístiques:

 • C/ Mestres
 • Can Saragossa
 • C/ J. Tarradellas i F. Macià
De 8 a 24 h 0,0166 €/min

C- Zones de platja:

 • Pg. Ferran Agulló
 • C/ Puerto Rico
 • Pl. Alfred Sisquella
 • Canyelles
De 10 a 18 h  0,032 €/min

La taxa especial reduïda del 50% s'aplica a totes les zones d'estacionament regulat, sempre que l'usuari compleixi els requisits:

 • Pels qui disposin de la tarja de resident lliurada per l’Ajuntament, la quota tributària corresponent serà un 50% de les tarifes establertes a l’apartat 1, excepte l’anulació de la sanció que serà igualment l’obtenció d’un tiquet d'EXCÉS de 5€, sempre i quan el període excedit no sobrepassi els 60 minuts.

  En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120' des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 10€.

 • Podran sol·licitar aquesta credencial, que tindrà validesa d’un any renovable, les persones físiques o jurídiques, amb domicili social al terme municipal, per un vehicle de la seva titularitat que s’acreditarà mitjançant la presentació de el darrer rebut de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 • La delimitació de les vies públiques d’aplicació d’aquesta tarifa i les condicions d’emissió i renovació de la tarja de resident s’acordarà per la Junta de Govern Local a qui es delega expressament aquestes atribucions.

En el període de l'1/01 al 22/06 i del 12/09 al 31/12, únicament restarà en funcionament la zona de rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període serà de 9 a 14 h i de 16 a 19 h els set dies de la setmana.

Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a cada zona.

A qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament, el temps mínim que es podrà adquirir serà el que correspongui a un pagament mínim de 0,20€.

A les zones B i C de c/ Mestres, Can Saragossa, c/ Josep Tarradellas i c/ Francesc Macià, pg. Ferran Agulló, c/ Puerto Rico i platja de Canyelles, s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim diari de 10€.

Per a qualsevol cas, es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines de pagament:

 • En el cas d’haver superat el temps màxim d'estacionament adquirit, si no ha sobrepassat fins a 60' des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 5€. 

 • En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120' des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 10€.

Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament

Aparcament en superfície de Sa Caleta.

Obert del 7 d'abril al 2 de novembre

PREUSDel 7/5 al 22/6 Del 23/6 al 11/9Del 12/9 al 2/11
D'1 minut a 1 hora Gratuït 0,034 €/min Gratuït
D'1 a 6 hores 0,034 €/min 0,034 €/min 0,034 €/min
De 6 a 12 hores 0,0275 €/min 0,0275 €/min 0,0275 €/min
De 12 a 24 hores 0,0078 €/min 0,0078 €/min 0,0078 €/min
Més de 24 hores 20 € (+ fraccions) 20 € (+ fraccions) 20 € (+ fraccions)

 Més informació

Aparcament pl. Pere Torrent.

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

No s’admetran abonaments pel període del 01/07 al 31/08, ambdós inclosos.

Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€, al que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents. La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre el 01/07 i el 31/08, a l'aparcament de la pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tret de les modalitats anuals.

3.- CÀNONS

Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament pl. Pere Torrent:

Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.

La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats en cada cas.

3.- CÀNONS

Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell :

Cànon per a la concessió d’una plaça d’aparcament a la Zona Esportiva:

Aparcaments de la pl. Drets Humans

A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Aparcament de superfície

Can Lloranes, Avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres de nova implantació

1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents tarifes:

Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440', la tarifa serà de 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 20€ cada 1440'.

Per autobusos i camions en les zones prèviament autoritzades en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440', la tarifa serà de 25 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 25€ cada 1440'.

2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08)

Normes de gestió

 1. Les taxes seran cobrades quan s’apliqui la tarifa horària, en el propi aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments tècnics adequats, que permetin l’emissió de tiquets. L’usuari disposarà de 10 minuts “temps de cortesia” per abandonar l’aparcament.
  L’usuari no haurà d’abonar cap import més que el satisfets inicialment, tot i que hagués sobrepassat, el “temps de cortesia”, si per causes alienes a ell, com ara avaria d’un altre vehicle, o qualsevol altra incident aliè a la seva voluntat, li impedissin la sortida de l’aparcament.
  En cas de pèrdua del tiquet, a la Caixa habilitada a l’aparcament es determinarà l’import a satisfer, comprovant l’hora d’entrada del vehicle amb els procediments tècnics oportuns. En cas de no poder determinar-se es satisfarà l’import corresponent a 24h per pèrdua de tiquet. 
 2. Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8,00 €/mes. 
 3. A tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà en base al repartiment proporcional entre l’import/h i els minuts que s’ha utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de cinc. Aquesta fórmula s’aplicarà quan es disposi dels aparells adients per fer el càlcul. 
 4. A qualsevol aparcament es podrà aplicar quota zero per a determinats esdeveniments o períodes de temps. La resolució, per cadascun dels supòsits, serà mitjançant Decret d’alcaldia i haurà de ser motivada en tots els casos per les unitats administratives que la sol·licitin. 
 5. Els aparcaments municipals que admetin reserves "online", incrementaran un 24% la taxa prevista en aquesta ordenança en concepte de reserva i despeses de gestió. 
 6. En el cas dels abonats anuals, les quotes tributàries preveuen que la naturalesa material de la taxa exigeix l’acreditament periòdic, que tindrà lloc l’1 de gener de cada any i la gestió del cobrament s’efectuarà mitjançant padró, amb caràcter trimestral, excepte en els supòsits d’inici i finalització en la utilització privativa o l’aprofitament especial, en que el cobrament es farà per ingrés directe.

Telèfons de pàrquings municipals