Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Pàrquings

Pàrquings

parkingLloret de Mar disposa de múltiples pàrquings públics i privats. També hi ha habilitada una zona blava d'estacionament temporal regulat. El més recomanable és estacionar el vehicle privat un cop s'arriba a la població i utilitzar altres mitjans de transport durant l'estada.

Per als autobusos, Lloret disposa d'aparcaments específics situats en diferents punts estratègics de la població.

cuadroLink01 Ordenança fiscal-24

Zona barri Pescadors, Can Xardó, zona esportiva i altres zones habilitades per a aparcament

PàrquingCotxesAutobusosMotos
1- Costa Carbonell 470 places
2- Av. les Alegries (oficina de turisme) 30 places 60 places
6- Plaça Pere Torrent 420 places
7- Can Xardo 140 places 4 Pujador/baixador
8- Av. Vila de Tossa (Barri Pescadors) 100 places 25-30 places
9- Can Lloranes 110 places
10- Sa Caleta 190 places
11- Zona Esportiva 400 places
12- Canyelles 85 places

Aparcament del mercat municipal

 • 2 hores gratuïtes
 • A partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que al pàrquing de Costa Carbonell.

1. En els supòsits d'acords amb l'associació de concessionaris del mercat central de Lloret de Mar, es podrà establir conveni fiscal per a l'explotació de l'aparcament de la planta segona. 
2. Els llocs d'aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8 €/mes.

Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques (parquímetres)

TARIFA A: Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres

ZonesDataHorariImport

A- Zones de rotació (68 places):

 • Pg. Agustí Font
 • Pg. Verdaguer
 • Pg. Camprodon i Arrieta

Del 12/09 al 21/06  De 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
De dilluns a diumenge, inclosos festius.
0,032 €/min
Del 22/06 a l'11/09 De 8 a 24 h.
De dilluns a diumenge, inclosos festius.

B- Zones turístiques (260 places):

 • C/ Mestres
 • Can Saragossa
 • C/ J. Tarradellas i F. Macià
Del 22/06 a l'11/09 De 8 a 24 h.
De dilluns a diumenge, inclosos festius.
0,017 €/min

C- Zones de platja (300 places):

 • Pg. Ferran Agulló
 • C/ Puerto Rico
 • Pl. Alfred Sisquella
 • Canyelles
Del 22/06 a l'11/09 De 10 a 18 h.
De dilluns a diumenge, inclosos festius. 
0,032 €/min

Es delega a la Junta de Govern Local la delimitació de les vies públiques de les diferents zones assenyalades, els períodes de funcionament i els horaris.

Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a cada zona.

A qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament, el temps mínim que es podrà adquirir serà el que correspongui a un pagament mínim de 0,20€.

A les zones B i C, s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim diari de 10€.

Per el s següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines de pagament:

 • En el cas d’haver superat el temps màxim d'estacionament adquirit, si no ha sobrepassat fins a 60' des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 5€.
 • En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120' des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·laci ó de la denúncia per un import de 10€.

TARIFA B: Tarifa especial per adquisició de temps als parquímetres

 • a) Per a les persones físiques amb domicili habitual al terme municipal o persones jurídiques am b domicili social al terme municipal, per a un vehicle de la seva titularitat que tributi a l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del municipi es fixa una quota tributària del 50% de les tarifes establertes a l’apartat 1, excepte l’anul·lació de la s anció que serà igualment l’obtenció d’un tiquet d'EXCÉS de 5,00 €, sempre i quan el període excedit no sobrepassi els 60 minuts.
 • b) El sistema de reconeixement del dret d’ús d’aquesta tarifa especial es farà a partir de la identificació directament als mitjans de pagament previstos per a l’adquisició de temps, mitjançant la introducció de la matrícula del vehicle.
 • c) La delimitació de les vies públiques d’aplicació d’aquesta tarifa s’acordarà per la Junta de Govern Local a qui es delega expressament aqueste s atribucions

Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament

Aparcament en superfície de Sa Caleta.

Obert del 7 d'abril al 2 de novembre

PREUSDel 2/3 al 4/11Resta de l'any
D'1 a 360 min.(6 h) 0,0360 €/minGratuït

De 361 a 720 min. (12 h) 0,0200 €/min
De 721 a 1440 min. (24 h) 0,0078 €/min

En el període comprès entre el 8/04 i 11/09, per estades superiors a 1.440 min., la tarifa de cada fracció de 1440 min. serà de 22€, al que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.

Aparcament pl. Pere Torrent.

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Per estades superiors a 1.440 min., la tarifa de cada fracció de 1440 min. serà de 22€, al que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre el 01/07 i el 31/08, a l'aparcament de la pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tret de les modalitats anuals.

3.- CÀNONS

Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament pl. Pere Torrent:

Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats en cada cas.

Els abonaments diürns i nocturns, seran gatuïts els caps de setmana i festius.

*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de temps segons l'escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.

A l'abonament diürn els divendres l'horari és de les 7h a les 0h.

3.- CÀNONS

Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell :

Cànon per a la concessió d’una plaça d’aparcament a la Zona Esportiva:

Aparcaments de la pl. Drets Humans

A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Aparcament de superfície

Can Lloranes, Avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres de nova implantació

1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents tarifes:

Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440', la tarifa serà de 22€ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 22€ cada 1440'.

Per autobusos i camions en les zones prèviament autoritzades en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440', la tarifa serà de 25 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 25€ cada 1440'.

2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08)

Els abonaments diürns i nocturns seran en l'horari previst de dilluns a diumenge.

Normes de gestió

 1. Les taxes seran cobrades quan s’apliqui la tarifa horària, en el propi aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments tècnics adequats, que permetin l’emissió de tiquets. L’usuari disposarà de 10 minuts “temps de cortesia” per abandonar l’aparcament.
  L’usuari no haurà d’abonar cap import més que el satisfets inicialment, tot i que hagués sobrepassat, el “temps de cortesia”, si per causes alienes a ell, com ara avaria d’un altre vehicle, o qualsevol altra incident aliè a la seva voluntat, li impedissin la sortida de l’aparcament.
  En cas de pèrdua del tiquet, a la Caixa habilitada a l’aparcament es determinarà l’import a satisfer, comprovant l’hora d’entrada del vehicle amb els procediments tècnics oportuns. En cas de no poder determinar-se es satisfarà l’import corresponent a 24h per pèrdua de tiquet. 
 2. Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8,00 €/mes. 
 3. A tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà en base al repartiment proporcional entre l’import/h i els minuts que s’ha utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de cinc. Aquesta fórmula s’aplicarà quan es disposi dels aparells adients per fer el càlcul. 
 4. A qualsevol aparcament es podrà aplicar quota zero per a determinats esdeveniments o períodes de temps. La resolució, per cadascun dels supòsits, serà mitjançant Decret d’alcaldia i haurà de ser motivada en tots els casos per les unitats administratives que la sol·licitin. 
 5. Els aparcaments municipals que admetin reserves "online", incrementaran un 24% la taxa prevista en aquesta ordenança en concepte de reserva i despeses de gestió. 
 6. En el cas dels abonats anuals, les quotes tributàries preveuen que la naturalesa material de la taxa exigeix l’acreditament periòdic, que tindrà lloc l’1 de gener de cada any i la gestió del cobrament s’efectuarà mitjançant padró, amb caràcter trimestral, excepte en els supòsits d’inici i finalització en la utilització privativa o l’aprofitament especial, en que el cobrament es farà per ingrés directe.

Telèfons de pàrquings municipals