Ves al contingut. | Salta a la navegació

Casal Municipal de la Gent Gran

Funcionament

Organització

El Casal Municipal de la Gent Gran va néixer com a tal el 25 de juliol del 1984, amb el nom de Llar de Jubilats i Pensionistes de Lloret de Mar.

A partir del segon semestre de l'any 1997, la gestió del Casal passa a ser portada per dos tècnics municipals: Margarita Rodríguez, com a coordinadora d'activitats; i Teresa Díaz, com a assessora tècnica en serveis socials.

Per tal d'establir els mecanismes de funcionament del centre i per tal de regular la participació dels usuaris en la gestió, el mes d'octubre del 1998 el Ple municipal aprovà el primer Reglament del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar.

Des d'aleshores, s'han elaborat els reglaments de l'any 2006, 2008 i 2012, aquest últim en vigència actualment.

A l'actualitat, la gestió del Casal es troba a mans de la Sra. Margarita Rodríguez Rubio, la Coordinadora del Casal, i la Sra. Wendy Osborne Worthington, l'auxiliar administrativa.

Els òrgans de participació del Casal Municipal de la Gent Gran, i amb la finalitat de fer possible la participació de la gent gran en l'organització i el funcionament del Casal, són els següents:

Assemblea General

L'Assemblea General estarà composta per tots els membres de ple dret del Casal Municipal de la Gent Gran. Es reunirà amb caràcter ordinari durant el primer trimestre de l'any i de forma extraordinària, quan ho decideixi el Consell Assessor i de Govern, la convoqui l'Ajuntament de Lloret, o a petició d'un mínim de 100 membres de ple dret.

El Consell Assessor i de Govern

És l'òrgan de coordinació i gestió de les activitats, així com de seguiment de tots aquells aspectes referits al funcionament quotidià de l'equipament. Està format actualment per:

  1. Dos membres del Consistori membres de l'equip de govern, un dels quals serà la persona responsable del Casal Municipal de la Gent Gran i ostentarà el càrrec del president del consell, amb vot de qualitat. I un tercer regidor/a escollit entre els membres que no formen part de l'equip de govern. 
  2. Un coordinador/a del Casal Municipal de la Gent Gran 
  3. Un administratiu/iva o auxiliar administratiu/iva que actuarà com a secretari/ària del Consell Assessor i de Govern. 
  4. Quatre vocals escollits per elecció entre els usuaris de ple dret. Seran els portaveus dels usuaris del Casal Municipal de la Gent Gran dins el Consell Assessor i de Govern. 
  5. Un vocal d'associacions del municipi que tinguin com a finalitat l'atenció a les persones jubilades, les quals hauran de representar-los, com a mínim, en un 20% del total de jubilats del poble. En el cas que diverses associacions reuneixin aquest requisit, s'escollirà la que tingui major representativitat. 

El Consell Assessor i de Govern es reunirà de forma ordinària cada tres mesos i de forma extraordinària quan les circumstàncies ho requereixin.

A l'actualitat el Consell Assessor i de Govern està format pels següents membres:

President: Sr. Joan Gou i Campamar

Membres del consistori: Sra. Mònica Cunill Olivas i Xavier Rodríguez Pacios

Coordinadora del Casal: Sra. Margarita Rodríguez Rubio

Secretària: Sra. Wendy Osborne Worthington

Vocals: Bartomeu Comas Forts, José Padilla Lopez, Merce Picot Oltra, Jordi Ramos Fernandez