Page 3 -
P. 3

Una Europa espanyola                                                  c e O C T U B R E DE 2004 Pàg. 3

Anem a pams. La Unió Europea no va decidir per casualitat que les       ens deixen fora de l'Europa lingüística i institucional. Té tot el sentit,     La columna
llengües que teñen considerado d'oficials ho hagin de ser, préviament,    per tant, que els partits catalanistes exigeixin una rectificació al Govern
en la totalitat del territori d'un dels estats. Aquesta totalitat va ser una español per plantejarse poder demanar el vot favorable a la Constitució   REFLEXIONS
exigencia del Govern espanyol, que amenacava amb el bloqueig si        europea en el referéndum del próxim 20 de febrer.
els socis europeus no l'acceptaven. Espanyola també és la condició      Dit aixó, personalment considero que hi ha prou motius de tipus social    El 15 de setembre va comen-
que la Unió Europea només reconegui com a components jurídics els       per decantar-se peí vot negatiu. No cal ser cátala per adonar-se, per    car el nou curs escolar. Com
ciutadans i els estats. En aquest cas, el terme "pobles" tenia bastants    exemple, que si no hi ha una fiscalitat homogénia els drets socials dels   cada any l'inici de la nova tem-
enemics més e'nllá d'Espanya, pero la veritat és que José María Aznar     pai'sos més desemvolupats acabaran sent seriosament qüestionats       porada ha obert un ampli debat
i Josep Piqué van liderar - sense complexos, com diuen ells- el procés    i els processos de deslocalització s'acceleraran. I el test que se'ns    sobre la saturado de les aules,
d'estatalització definitiva de les institucions europees.           proposa no deixa de ser un tractat entre estats que requereix la unani-   les dates d'inici del curs o com
Tot plegat es va coure a la cimera de Laken, durant la presidencia      mitat estricta per ser reformat ni que sigui mínimament... Segur que a    facilitar la integració escolar
belga de la UE, el desembre del 2001. Allá la diplomacia espanyola      tots vostés aquesta constitució els recorda alguna altra. Salvador Cot,   ais nouvinguts. La majoria de
va fer tots els esforgos possibles per imposar les condicions que ara     periodista •                                 poblacions, i especialment
                                                                              les costaneres, han crescut
Crònica del Pie            Ordinari de setembre          La Generalitat no deixará fer mes                      molt aquests darrers anys i no
                                       amarradors a la Costa Brava                         s'ha tingut en compte que els
                                                                              servéis que hi havia eren del
   Eduard Coloma regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.         Eis dies 16 i 17 de setembre    es basa en périodes de máxima     tot insuficients. Aixó explica la
                                       es van celebrar a l'Estartit les   afluencia, com l'agost, perqué     presencia de barracons a la
Lloret no és vila antitaurina                         Jornades sobre gestio de qualitat   aixó no justifica ni les amplíacions  majoria de poblacions. Alguns,
                                       al litoral, organitzades per l'Ajun- de ports veils ni la construcció de  com els del Joan Batlle de
L'Ajuntament ha tombât una proposta per declarar Lloret de Mar        tament de Torruella de Montgrí, el  ports nous.              Blanes, ja formen part de la
vila antitaurina i manifestar-se en contra de les curses de braus,      Conseil Municipal de l'Estartit i la                     historia del centre. A Lloret, la
presentada pel grup d'ERC, a l'oposició, en el pie del passât 30 de      Generalitat.               Els responsables de ports      casa de la cultura va ser anys i
setembre. L'argumentació de l'equip de govern de CiU i del PP és                          esportius que van assistir a la    més anys la seu dels instituís.
que la moció no es va voler consensuar i que correspon a la Gene-        Els responsables de la majoria   jornada també demanen més       La solució seria no permetre
ralität prohibir les corrides.                        de ports esportius es van queixar   canals de comunicado amb el      que els pobles creixin urba-
                                       de la manca d'amarradors. Jordi    govern català, sobretot quan s'ha   nísticament mentre no hi hagi
Aquesta proposta, que el grup república va treballar conjuntament       Cañas, director general de Poli-   d'actuar de manera coordinada i    els servéis básics garantits, és
amb la plataforma antitaurina de Lloret, va centrar l'atenció de la      tiques Ambientais i Sostenibilitat,  amb rapidesa, perqué es vessa     a dir la sanitat i l'educació. En
sessió ordinaria corresponent al mes de setembre. En el debat         está a favor de "pactes" amb     carburant o hi ha cap altra irregu-  cas contrari, cap govern podrá
de la moció, l'alcalde de Lloret i portaveu de CiU, Xavier Crespo,      els diferents sectors ¡mplicats    laritat. També van demanar més     solucionar les mancances
va afirmar que les declaracions de vila antitaurina de Tossa i        als ports per donar el màxim de    implicado del govern a l'hora de    quan es generen.
Barcelona no havien servit per a res i va assegurar que E R C ho       cobertura possible a la demanda    mantenir les instal-lacions. el cel
tenia molt fácil per canviar la Ilei a Catalunya. El ponent de la       d'amarradors. Pero Cañas no      obert •                 En aquests moments es parla
moció, el república Eduard Coloma, va defensar els drets dels                                               de que l'any vinent el curs
animais i va rebre mostres de suport des del public per part de la      El govern creará l'Agènda Catalunya                     comencará el 5 de setembre,
plataforma antitaurina.                            Turisme amb el sector privat                         és a dir, deu dies abans. La
                                                                              pregunta és clara: aixó vol dir
Però el més destacat de tot és que el punt es va votar a títol indivi-    El govern cátala creará l'any d'hotels, de campings, de cases        que a mig del curs hi haurá
dual i no per grups, que és el sistema habitual, perqué en el si de                                            deu dies més de festa. Quins
cada formació hi havia opinions diferents, Finalment, la iniciativa no    que ve l'Agènda Catalunya rurals, etc. En Tactual Turisme de         servéis s'oferiran ais pares
va tirar endavant per 6 vots en contra, 3 a favor i 8 abstencions, la                                           que trebailen per no deixar els
major part de les quais eren de CiU.                     Turisme que es constituirá amb Catalunya només hi ha represen-        filis desatesos? De moment,
                                                                              cal felicitar les poques inicia-
L'altre tema polèmic de la sessió plenària va ser el canvi de nom       capital public i privât i suposarà tados les cambres de comerç.       tives publiques i privades que
del carrer Jardins, un vial sense sortida i situât al centre de la vila,                                          hi ha per a fer més compatible
al carrer Cullar. La nova denominado, aprovada amb els vots de        un gir en la política de promoció   A banda de prendre decisions      el món laboral amb el familiar.
CiU i el PP, va ser motiu d'un debat llarg entre el regidor de gover-                                           Algunes escoles obren abans
n a c i , Ignasi Riera (CiU), i el regidor socialista Darwin Austrich.    de Catalunya a l'exterior. De amb les administracions, el sector       de les nou i allarguen Thorari
L'argumentació de l'equip de govern era que s'havia de posar el                                              a les tardes per facilitar que
nom de Cullar en honor al municipi andalús amb que Lloret està        moment, és una proposta .però privât haurà d'aportar capital.        els pares puguin treballar.
agermanat. Entre el public, hi havia veïns del carrer Jardins, que en                                           Les iniciatives, pero, són molt
acabar el pie van denunciar que el govern municipal no els havia       hi ha "consens politic" per tirar- Segons Josep Antoni Donaire,       redui'des.
consultât el canvi de nom i que, de fet, no els havia informat de res.
Dies després, eis afectats es van seguir queixant per la situado,       la endavant. Ara hi ha Turisme diputat gironi del P S C , "el pressu-     Un fet que cal teñir dar és
que han qualificat de perjudici innecessari, perqué creuen que el                                             que l'educació ha de ser un
nom de Cullar s'ha de posar però en un carrer encara pendent         de Catalunya que és un ens post ha de ser élevât, gairebé el         objectiu compartit entre pares
d'habitar. Finalment, després de l'enrenou créât, fonts del govern                                             i professors. L'escola no pot
municipal han anunciat que no es descarta tirar enrera l'acord de       que depèn del Departament de doble que aquest any té Turisme         substituir en cap cas la tasca
pie per trobar una sortida consensuada amb els 24 veïns del carrer                                             dels pares. La participado
Jardins, el cel obert •                            Turisme i que desaparecerá amb de Catalunya, uns 20,9 milions        activa d'aquests en els centres
                                                                              també hauria de ser molt més
                                       la creado de la nova agencia. El d'euros." Donaire també pro-        intensa. Si no hi ha temps de
                                                                              participar en l'organització de
                                       nou organisme permetrà la parti- posa que el govern destini fons       les activitats, el mínim que es
                                                                              pot demanar és la presencia a
                                       cipado de tots els sectors turis- a la reconversió hotelera, el cel     les reunions o quan es convo-
                                                                              quen eleccions. En la majoria
                                       tics: cambres de comerç, gremis obert •                   dels casos el percentatge
                                                                              de participado és molt i molt
                                       L'acudit               de Lluis Puigverd. El Punt       reduit. Joan Ferrer i Bernat
                                                                              és periodista de Radio
                                                                              Marina •

La realitat intercultural de Lloret                                                              LES TENDENCIES
                                                                                EN SABATERIA
  Un 60% de les persones que es     Per poder sensibilitzar la pobla-  Les federacions diuen "si"
van empadronar a la nostra vila    do sobre les diferents cultures                                              Lf\ mecció
durant el mes de setembre son     que conviuen a Lloret, la comissió    El 22 de setembre es van      va demanar que s'hi inclogués
immigrants. Segons fonts con-     de Solidarität, formada per diver-   reunir a Wupertal (Alemanya) en    per tenir una idea de quines eren   Verge Maria, 17- Tel. 972 33 66 86
sistorials, 388 persones es van    ses ONGs locáis, ha organitzat     assemblea del Comité Interna-     les intencions de la resta de fede-          Blanes • centre
inscriure en el registre municipal   un seguit d'actes dedicats ais     cional d'Hoquei sobre patins 21    racions en la votació que es farà
en el mes passat, de les quals     immigrants, que es coneixen com    federació que van donar suport    el 26 de novembre en la reunió
232 eren nascudes fora de l'estat   la II Setmana Intercultural i Soli-  a la Federació Catalana de      de la federació internacional. El
espanyol. El regidor de benestar    daria. La iniciativa, que arriba pre- Patinatge en la seva cursa per    résultat va ser molt positiu pels
 i familia de l'ajuntament, Roma    cedida per la bona acollida de la   al reconeixement internacional.    catalans.
 Codina, considera que la xifra    primera edició, es va dur a terme   Totes van aprovar que Catalunya
                    del 13 al 17 d'octubre. Els actes   participi en el Mundial B que es     La majoria d'assistents va votar
 expressa la realitat intercultural  més destacáis són taules rado-     disputará aquest mes a Macau     a favor de la selecció catalana
 de la poblado i assegura que     nes, débats, concerts, lectura     (Xina).En l'ordre del dia de l'as-  per més que el président de la
 aquesta situació fa que "augmenti   de contes i sessions de cinema     semblea no hi apareixia aquest    federació espanyola v a exposar
 la sensibilització vers la gent que infantil, el cel obert •        punt, però la federació de Macau   els seus arguments per tombar la
 ve de fora".                                                   decisió. el cel obert •
   1   2   3   4   5   6   7   8