Ves al contingut. | Salta a la navegació

Benestar i Familia

Sou a: Inici / Seccions / Benestar i Familia / Oficina Local d'Habitatge / Ajuts i subvencions / Ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a joves entre 18 a 35 anys de la Generalitat de Catalunya

Ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a joves entre 18 a 35 anys de la Generalitat de Catalunya

Convocatòria oberta de l’11 de març a les 9.00h al 12 d’abril a les 15.00h.

Requisits dels sol·licitants:
 • Tenir 35 anys o menys en data 26/02/2024.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (24.301,57€), en l’exercici fiscal de l’any 2022.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a:
  • Lloguer o cessió d’us d’habitatge: 650€/mes
  • Supòsit d’habitació: 350€ /mes
  • Famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda): 900€/mes
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de la presentació de la sol·licitud. 
 • Pagar el lloguer o cessió mensual, per mitjà de: transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent. 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social (es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).
Informació de la subvenció: 

Telèfon 012 de la Generalitat de Catalunya

Documentació a presentar

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 • Sol·licitud degudament omplerta.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.descarregar)
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2024, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:
  • Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques 2022 (*) o
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) de 2022 o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF (*).
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa vigent. (*)
 • Títol de família monoparental vigent. (*)
 • Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Com presentar la sol·licitud?

Telemàticament:

 1. A la web de la Generalitat de Catalunya amb certificat digital o IDCAT Mòbil  
 2. A la web de l’Ajuntament de Lloret de Mar presentant instància general:  https://tramits.lloret.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca   (Telèfon de suport 872 220 646)

Recomanacions per a la tramitació telemàtica:

Cal tenir cada document en un sol arxiu en PDF amb totes les pàgines. 

Presencialment:

 1. Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar (C/ Camí de l’Àngel, 11). Cal demanar cita prèvia a l’enllaç: https://citaprevia.lloret.org/
  Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
  El dia de la cita caldrà portar la sol·licitud omplerta i la documentació acreditativa original, sense grapes i en bon estat (no arrugats i que el contingut es pugui llegir bé).
 2. Oficina de Correus de Lloret de Mar (C/ Oliva, 55) a través del registre ORVE.
  L’horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 hores.