Page 1 -
P. 1

"Els municipis turístics tenim un finançament totalment insuficient" Xavier Crespo Pàgina 7

<Ò\ ce                                         Edició LLORET

                                                          2

                                               Publicado periodica
                                                de fets quotidians

                                                setembre de 2004

                                                      Preu: no té preu

DIADA NACIONAL

             Aquest 11 de setembre com en les
             anteriors diades el consistan i enti-
             tats lloretenques van fer l'ofrena
             floral davant de l'Ajuntament i que
             com ja es tradicional la pubilla va
             cumplir amb la configurado de la
             bandera de Catalunya. Cal cel-
             lebrar la important participado i
             assistencia de vilatans en aquest
             acte institucional.

             REMOR DE BOIXETS
             AL PASSEIG VERDAGUER
              Mes de 400 puntaires d'arreu del
              Pais i de la Catalunya nord van
              participar a l'extraordinaria trobada
              que formava part del programa
              d'actes festius de la diada, tot
              donant una nota de fradicio i color
               molt recorrent.

                           L'OPiNIÓ             a cel obert

Homenatge a Dalí                   Onze de
                           setembre
            Uns cubs de grans dimen-
            sions ocupen el passeig    Victor Alexandre
            marítim i constitueixen un
            particular homenatge a     periodista i
            Salvador Dalí. Els autors   escrïptor
            son cinc pintors emporda-
            nesos de renom, Ricard     "Les medalles no les       coratge per sobreposar-nos
            Ansón, Daniel Lleixà,     guanyen els atletes,       a la idea imposada segons la
            Ministrai, Ramon Pujol-    tampoc no les guanyen les     quai la nostra existencia, com
            boira i Lluís Roura, que    nacions; les medalles les     la d'una ungía o d'un queixal,
            s'agrupen sota el nom de   guanyen els Estats".       només té sentit en el si d'un
            Grup 69. El col-iectiu d'ar-                  eos; un cos que es diu Espa-
            tistes ha creat aquesta    La polèmica que es desferma    nya.
            exposició efímera en     cada any arran de la diada
            motiu de l'any Dalí, que   nacional de Catalunya, fins i      És important, per tant, que
            va estrenar a Figueres    tot m e s o s abans de la seva  comprenguem que si tota nació
            aquest estiu i que ara, a   celebració, no és res mes que   amb consciència de ser-ho vol
            principis de setembre, ha   l'expressió fefaent de la nostra tenir un Estât no és pas perqué
            arribat a Lloret.       inseguretat. Una inseguretat   els Estats siguin la panacea de
                           que es fonamenta en el fet    res, sino perqué els homes i
              Els cubs s'han col-locat  de no tenir Estât i que ens    les dones d'aquest món encara
            en un espai privilégiât,   acomplexa fins a fer-nos sentir  no hem après a respectar-nos
            en el Passeig Verdaguer,   infants en un mon d'adults.    sensé les credencials que
            perqué els vianants els    Sabem prou bé, és clar, que no  atorga un Estât".
            trobin mentre passegen    hi ha cap altra formula al mon,  Segueix a la pagina 3
            i els puguin contemplar i   cap ni una, que garanteixi el
            admirar amb tranquilitat.   reconeixement dels drets naci-
            La idea és que aqüestes    onals d'un poble, però ens falta
            obres d'art s'exhibeixin
            e n un Hoc diferent i mes                    Caja de Ahorros
            proper que una sala d'ex-                    del Mediterràneo
            posicions. La iniciativa
            "Homenatge a Dalí" es
            completa amb una mostra
            de les obres de cada un
            deis cinc artistes, que es
            pot visitar a l'Oficina de
            Turisme de Lloret de Mar.
            el cel obert •

            4 Ministrai, autor de l'obra
             acompanyat de l'alcalde i
             la regidora de cultura.
   1   2   3   4   5   6