Page 5 -
P. 5

PORTIO

                Enguany Lloret de Mar ha estât designada Ciutat Pubilla de la
             Sardana, coronant, amb aquest nomenaiment, tot un munt d'il-
             lusions, de treballs i d'esforços deis sardanistes llóretenos. La
             flama simbòlica de la nostra dansa davallarà de les terres altes
             de l'interior cap a la vila marinera. Per primera vegada es farà
             realitat el diàleg entre la sirena i el pastor.

                Si reflexfonéssim uns moments sobre la significado de la
             paraula Pubilla, probablement imaginaríem, en el llenguaîge cor-
             ren l una noia ideal, afortunada i bonica, entranyabSement Híga-
              da a les coses de la casa, però agradable i simpàtica, també,
             per a tots els demés. La vila de Lloret, en ostentar el seu Pu-
             billatge, vol entendre'l sota aqüestes mateixes directrius, que
             Qodríem sintetitzar en dues qualitats basiques: fidelitat i ober-
             tura a tothom.

                Per a ningú és un secret que Lloret de Mar és una vila tu-
              rística on s'apleguen, a l'estîu, de vuitanta a cent mil persones.
             El tracte amb tota aquesta gent forastera no ha significai mai,
             però, la pèrdua total de l'esperii üoretenc i cátala. La vila ma-
             rinera serva i conrea satisfactòriament tot allò que demostra
             la nostra peculiar manera de ser. Per això en el cartel! del Pu-
             billatge hi figura l'aimorratja, que és el vas tipie que els balla-
             dors ofrenen a les donzelles en el nostre «Ball de plaça». Cada
             noia, en rebre-!a, la trenca, tirant-la a terra, com a record d'aque-
             lla (legendaria lloretenca que va rebutjar l'obsequi d'un musul-
             mà, afirmant la seva fidelitat al nostre poblé i a la nostra gent.

                Pel que fa referencia al Pubillatge, si d'una banda estern il-
             lusionats i gelosos d'aquesta distinció, de l'altra volem fer-ne
             ofrena a tothom que s'hi senti cridat. No volem un cercle de
             mans tancades. Les figures del nostre monument a la Sardana
             demostren aquesta intenció. Tenim les mans obertes per a re-
             bre constamment més amies, més dansaires, mes simpatitzants,
             a la sardana da la nostra germanor.

                Resumint: Lloret no vol ser la Pubilla creguda, que passa tï-
              bada, inexpressîva, com una pepa de fira. Lloret de Mar vol ser
             la Pubilla que sap somrîure, que vol compartir l'alegria, que in-
             tenta crear entorn seu un clima agradable i fer-se assequible a
             tothom; la Pubilla que, des d'aquí, demana la presencia de tots
             els sardanistes d'arreu del món per a fer de les festes d'enguany
             un motiu d'unió, de coneixença i d'amistat universal, la Pubilla,
             finalment, que estima les coses de casa i que, si alguna vegada
              les veu en persil, seguirà tirant l'aimorratja a terra com a simbol
             de la seva protesta î, alhora, de la seva fidelitat.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10