Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Consistori i Govern Municipal / Competències

Competències

Junta de Govern Local

Article 23. (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local - BOE 3 abril 1985)

  1. La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. 
  2. Correspon a la Junta de Govern Local:
    • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. 
  3. Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors. 
  4. L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol Regidor, encara que no pertanyessin a aquella.