Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Anuncis Oficials

Anuncis Oficials

Informació pública sobre la suspensió de l'activitat i ús d'Habitatge  d’Ús Turístic (HUTs) 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de desembre de 2016, ha acordat suspendre, d’acord amb l’art. 73 del  Text refós de la Llei d’urbanisme, l’activitat i ús d’Habitatge d’Ús Turístic (HUTs) dins la delimitació gràfica adjunta, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma. La suspensió d’aquestes autoritzacions, abastarà a les activitats que estiguin en tràmit, en la data de publicació del present Edicte, així com les sol·licituds per implantar-ne, legalitzar-ne i adequar-ne aquests usos.

 

Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar Recurs de Reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.

Publicació:

  • Diari El Punt Avui dia 22/12/2016
  • BOP Girona dia 23/12/2016

 Plànol de l'àmbit de suspensió de llicències

Informació pública de l’aprovació inicial del pla d’igualtat entre dones i homes de l’ Ajuntament.

El ple de l’ Ajuntament en sessió ordinària de data 2 de novembre de 2016, va aprovar inicialment el Pla d’ igualtat d’ oportunitats entre dones i homes de l’ Ajuntament de Lloret de Mar.

Aquest Pla es sotmet a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’ anuncis de la corporació i web municipal, per un termini de trenta dies hàbils a partir de l’endemà de  la darrera publicació, als efectes d’ examinar i formular les reclamacions i/o al·legacions que siguin convenients.

L’expedient romandrà per a ser consultat a la Secció d’ Organització i Recursos Humans situat a la Plaça de la Vila, 1 3r pis, en horari d’atenció al públic de 10 a 14 hores, al tauler d’ anuncis i al web municipal (apartat d’ anuncis oficials) i si s’escau presentar-hi al·legacions.

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o reclamacions, l’ acord d’ aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Publicacions:  TAULER D’ ANUNCIS, de data 10/11/2016
                     WEB MUNICIPAL de data 22/11/2016
                      BOP Núm.223 de data 22/11/2016

Presentació d'al.legacions del 23/11/2016 al 09/01/2017


 Pla d’igualtat entre dones i homes de l’ Ajuntament


                  


Aprovació inicial d'eliminació documental D232201603

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 28 d'octubre de 2016 acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie Q402 Queixes i reclamacions de consumidors corresponents al període 1994 a 2011, recollida en el document adjunt.
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Tauler d’Anuncis i Edictes del web d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.

Proposta d'eliminació documental

Aprovació inicial d'eliminació documental

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2016 acorda per unanimitat:

PRIMER. Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie documental B360 Expedients Sancionadors per Infracció Urbanística corresponents al període 1985-2009, recollida en el document adjunt.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Registre d’Eliminacions de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.
TERCER. Comunicar a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop transcorregut el període d’al·legacions.
QUART. Publicar en el Registre d’Eliminació de Documents l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop s’hagi efectuat.

Proposta d'eliminació documental


Informació pública de l'aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 30 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar.

El Pla esmentat està integrat pels documents següents:

  • Inventari de referència d'emissions de Lloret de Mar
  • Pla d'acció
  • Pla de participació i comunicació
  • Pla de seguiment
  • Proposta de pla d'inversions

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l'esmentada resolució i de l'article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'expedient es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al web municipal i al BOP (Butlletí Oficial de la Província), per tal que els interessats hi puguin formular les al·legacions o els suggeriments que considerin convenients.

L'expedient podrà ser consultat a les dependències municipals d'Urbanisme situades al carrer Sant Pere, 36, 1r en horari d'atenció al públic, de les 10 a les 14 h de dilluns a divendres, al tauler d'anuncis i al web municipal (apartat d'Anuncis Oficials). Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

TAULER D'ANUNCIS - 09/06/2016
WEB MUNICIPAL - 09/06/2016
BOP núm. 116 - 17/06/2016

Presentació d'al.legacions fins el dia 26 de juliol de 2016

 PAES

Aprovat definitivament per acord Plenari de data 19/12/2016

Edicte aprovació definitiva PAESSUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET EDICTE SERVEIS JURÍDICS - UNITAT JURÍDICA

L'Ajuntament de Lloret de Mar, mitjançant l'acord del Ple Municipal en data 01/08/1996, va aprovar la creació del REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET de Lloret de Mar.

Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en la sessió ordinària celebrada el dia 2 d'abril de 2012, s'ha aprovat la supressió de l'esmentat REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Lloret de Mar, 16 d'abril de 2012

El Secretari Accidental,
David Reixach i Saura


Actes de foc a la via pública

Els ciutadans que vulguin fer una crema, treball o qualsevol acte amb foc a la via pública, caldrà que omplin l'imprès de comunicat o sol·licitud al Registre de l'Ajuntament, en el cas que la crema o els treballs siguin fora del període (15de març a 15 d'octubre), els caldrà també disposar de l'autorització expressa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Per tal d'obtenir aquesta autorització, hauran de portar la còpia del comunicat que han fet al Registre de l'Ajuntament, a l'oficina comarcal de la Selva, al c. Dr. Robert, 3 1r. 1a de Santa Coloma de Farners (telèfon 972843465), de 9 a 10h.