Alta usuari

 

Al continuar acceptes l’ús del servei i la Política de privacitat

Amb l’objectiu de garantir la privadesa i el correcte tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web:
TITULARITAT DEL LLOC WEB
Domini: http://www.lloret.cat
Titular: Ajuntament de Lloret de Mar
Domicili: Plaça de la Vila, 1 - Lloret de Mar
Telèfon: 972361800
Correu electrònic: ajuntament@lloret.cat
NIF: P1710200E


A través d’aquesta declaració es pretén informar els usuaris de la política de privacitat que es segueix en el tractament de les seves Dades de Caràcter Personal i el compromís per garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que és d’aplicació en la matèria.
Usos i finalitats (recollida i tractament de les dades)
La recollida i tractament automatitzats de les seves dades de caràcter personal, en funció del tipus d’usuari, tindrà diferents usos i finalitats.
Candidatures: rebre informació sobre ofertes de treball a través de la inserció del seu currículum a l’aplicatiu de la borsa de treball. Serà necessari que els candidats facilitin Dades de Caràcter Personal com nomi cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic, estudis, etc. així com altres dades necessàries que s’inclouen en els formularis per poder dur a terme correctament la gestió d’una borsa de treball. Per tant, doneu el vostre consentiment perquè es difongui informacions a les empreses que busquen cobrir una vacant. El Servei d’Ocupació Municipal de Lloret de Mar tractarà les vostres dades amb la finalitat de d’intermediació laboral, promoció laboral, informació genèrica i gestió d’ofertes del SOM. El servei prestat i la conservació de les dades tindrà un termini determinat, fins que s’hagi indicat la inserció laboral, o bé s’interrompi el contacte amb el SOM per un període superior als sis mesos de forma ininterrompuda, o fins que el SOM consideri finalitzada la relació per motius laborals. Igualment es dóna consentiment i autorització expressa perquè en el cas d’haver inclòs en la instància alguna de les dades de salut d’influència laboral i a la concessió de subvencions a empresa en el règim de seguretat social, procedim al seu ús i difusió amb les finalitats descrites.
Adjunt a les ofertes de treball i altres serveis del SOM, també es pot rebre informació sobre cursos i/o qualsevol altra informació que li pugui ser d’interès en relació amb el món laboral. En qualsevol cas, l’usuari que desitgi donar-se de baixa del servei de recepció d’ofertes de treball i d’altre informació, ho podrà fer efectiu fent la sol·licitud al SOM.
Àrea empreses: gestionar anuncis i ofertes de treball. Per a aquest fet, serà necessari que les empreses faciliti Dades de Caràcter Personal com la persona de contacte, el correu electrònic, així com altres dades de l’activitat empresarial.
Important: El Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar no es pot fer responsable del contingut i les condicions de les ofertes de treball ni del contingut i la veracitat dels currículums que les persones candidates. Per tant, queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada del contingut de les dades descrites.
Per evitar l’accés d’usuaris no autoritzats a les seves dades, s’ha implantat un sistema d’identificació i autenticació basat en contrasenyes, on l’usuari podrà definir la contrasenya. Recomanem a l’usuari adoptar totes les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de la seva contrasenya.
Exercici dels drets d’accés, modificació, rectificació i cancel·lació de les dades: l’usuari podrà dirigir-se al Responsable del fitxer per poder exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades que ha facilitat al Responsable.
En funció del tipus d’usuari, aquests drets es podran fer efectius a través dels següents sistemes:
Candidatures: a través de l’accés al menú personal, es disposa de l’opció de fer les modificacions corresponents i/o rectificacions. Per donar-se de baixa i eliminar les seves dades de la base de dades caldrà adreçar-se al SOM.
Àrea empreses: a través de l’accés al menú d’empresa es disposa de l’opció de fer les modificacions corresponents i/o rectificacions. Per donar-se de baixa i eliminar les seves dades de la base de dades caldrà adreçar-se al SOM.
Els usuaris menors de 18 anys d’edat no podran enviar cap informació a la pàgina web sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors. Per garantir aquest fet, en el moment d’introduir la data de naixement, l’usuari menor d’edat declara disposar del consentiment exprés dels seus pares o tutors. Tota declaració no certa i/o fraudulenta per part del menor d’edat eximeix de responsabilitats a www.lloret.cat.

×

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a gestionar el servei de la borsa de treball. Les seves seran cedides a les empreses amb vacants laborals d'acord la vostra autorització i les condicions del servei del SOM. Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de la Vila nº1, 17310 Lloret de Mar (Girona).