Page 1 -
P. 1

SESMOND

Butlletí del servei d'arxiu municipal de Lloret de Mar.

Núm. 1                                          Novembre 1998

BEIMVINGUDA                                     LA PARADA DE SESMOND

L'aparició del Butlleti del servei d'arxiu municipal "Sesmond" ha d'esser un     El mes de juny de l'any 1978, l'historiador i arxiver Josep M a Pons i Guri, va
motiu de satisfaccio par a tots els ciutadans de Lloret de Mar. Sens dubte, el    publicar un seguit d'articles a la revista "Lloret Gaceta" per tal de fer conèi-
naixement d'aquesta publicació és un senyal inequivoc de maduresa del nos-      xer un dels documents mes intéressant de la història del nostre poblé: la
tre arxiu. Fins ara, aquest servei s'havia concentrât en les tasques d'organit-   segregació de l'alou de Lloret del terme de Maçanet de la Selva.
zació de tota la documentació administrativa i històrica, i, en la millora de les
sèves installacions; treballava, bàsicament, de portes endins. Des de fa un     En aquest document, signât el 14 d'octubre de l'any 1.00V, intervingueren
temps, però, el servei d'arxiu està treballant en una altra direcció: es poten-   algunes de les personalitats més rellevants d'aquella època: el comte de
cien les consultes i les donacions de fons particulars, s'organitzen cursos i    Barcelona, Girona i Osona: Ramon Borrell, la comtessa Ermessenda, el ves-
visites escolars, participa en diferents ofertes de difusió cultural...; ara, per  comte de Girona: Seniofred, el comte de Besalú: Bernât Tallaferro...
tant, també s'esta treballant de portes enfora.
                                           Segons es dedueix del document, el comte Ramon Borrell va perdre un alou
Malgrat tot, calia un instrument que ens permetés, d'una banda, informar a      anomenat Palol (situât al comtat de Besalú) i que pertanyia al vescomte de
tots els lloretencs sobre els cursos, les conferències, les donacions i els dife-  Girona: Seniofred. Llavors, el comte de Barcelona va haver d'indemnitzar el
rents treballs de recerca que es realitzen des de l'arxiu municipal; i, de l'altra, vescomte de Girona i li va cedir l'alou de Lloret, que fins llavors havia format
difondre el patrimoni documentai del municipi (base de la nostra història) i     part del terme de Maçanet de la Selva.
exposar-ne els problèmes principals. Son aquests, doncs, els objectius princi-
pals d'aquesta revista.                               En el pergami es fa una descripció força detallada de les limitacions que tin-
                                           dria el nou alou: Tesmentat alou limita a la banda d'Orient a la Parada de
Tant de bo s'aconsegueixin!.                             Sesmond, i a la vinya que fou de Sadurní; a Migjorn amb la Mar i el terme de
                                           Blanes o sia el castell que anomenen de Forcadell; a Ponent el Mont Gros i al
                  Josep Sala i Montero.              cim del Mont Barbat; i a Tramuntana s'ajunta amb el Vilar Daniel, el Camp
                  Alcalde.                     Cominal i el terme de Caldes -Caulès"

                                           Pons i Guri, en els seus articles, va fer una descripció biogràfica de cadascun
                                           dels personatges que apareixien en aquell document. En arribar a Sesmond,
                                           l'historiador no es va estar d'afirmar, irònicament, que es podria tractar del
                                           "pioner del nostre turisme costabravenc" i que, en el futur, caldria ferii un
                                           homenatge: dedicar-li un carrer, un monòlit... o bé, el nom d'un butlletí. I per
                                           que no?

                                           1 En principi, degut a un calcul erroni en la datació dels reis francs, Pons i Guri havia datât aquest document
                                           a l'any 1002. Fa pocs anys, però, diferents estudis sobre les dates i els périodes dels regnats dels reis francs
                                           han permès ajustar molt més la datació de bona part dels documents catalans. Récemment, doncs, el mateix
                                           Pons i Guri ha rectificat Terror i ha datât aquest document a l'any 1001.

    ¿J¿ .7r j t n f ^ l - t i i y £ » C\ s ¿ ^ j j " ^ » - a u r a i j      1*1

Pergami on es fa donació del terme de Lloret al vescomte Seniofred de Girona. Actualment aquest document es troba a l'arxiu historié Fidel Fita d'Arenys de Mar. Autor de la fotografia: LI. Riera. Procedència: S d A M .
   1   2   3   4   5   6