Ves al contingut. | Salta a la navegació

Serveis Econòmics

Sou a: Inici / Seccions / Serveis Econòmics / Edictes i anuncis

Edictes i anuncis

Proposta d'aprovació del projecte de pressupost general per a l'exercici 2019 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l'OO.AA. Serveis de comunicació i l'estat de previsió de Lloret Futur,s.a.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de gener de 2019, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2019, format pel del propi Ajuntament, pel de l’Organisme Autònom Serveis municipals de comunicació i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat  Lloret Futur, SA.

 

D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

BOP nº 7 - 10/01/2019

Presentació d'al.legacions/reclamacions fins el 31/01/2019

Podeu consultar l'edicte d'aprovació provisional i l'acord del Ple Municipal en els següents enllaços:

Expedient de modificació de crèdit 4/18 del pressupost de la corporació de l'exercici 2018

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre  de 2018, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 4/18 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2018.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 244 de data: 21/12/2018

Presentació d'al·legacions fins el dia 15/01/2019

Expedient de modificació de crèdit 3/18 del pressupost de la corporació de l'exercici 2018

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 3 de desembre  de 2018, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 3/18 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2018.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 233 de data: 05/12/2018

Presentació d'al·legacions fins el dia 02/01/2019

Expedient de modificació de crèdit 2/18 del pressupost de la corporació de l'exercici 2018

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 29 d'octubre  de 2018, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 2/18 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2018.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 210 de data: 02/11/2018

Presentació d'al·legacions fins el dia 26/11/2018

Expedient de modificació de crèdit 1/18 del pressupost de la corporació de l'exercici 2018

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 30 d'agost  de 2018, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 1/18 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2018.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 151 de data: 06/08/2018

Presentació d'al·legacions fins el dia 28/08/2018


Exposició Pública del Compte General de 2017

Dictaminat per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el vint-i-u de juny d’enguany, el Compte General corresponent a l’exercici de 2017, que inclou el pressupost de la pròpia Corporació, el de l’organisme autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar i de la Societat Anònima Municipal Lloret Futur, S.A. donant així compliment al que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. L’expedient romandrà exposat al públic a l’àrea de serveis econòmics pel termini de quinze dies comptats des de la publicació al BOP, en aquest termini i vuit dies més, s’admetran les esmenes i observacions que puguin formular-se, les quals seran examinades per dita Comissió que practicarà quantes comprovacions siguin necessàries, emetent un nou informe.

En el supòsit de no formular-se observacions o esmenes en l’esmentat  termini, se sotmetrà directament al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.

BOP n. 122 de data 25/06/2018

Presentació d’esmenes i observacions fins el dia 27/07/2018

Proposta d'aprovació del projecte de pressupost general per a l'exercici 2018 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l'OO.AA. Serveis de comunicació i l'estat de previsió de Lloret Futur,s.a.

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-nou de gener de 2018, va adoptar, entre altres, el següents acords:

 1.  Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l’exercici de 2018 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l’Organisme Autònom  Serveis de Comunicació de Lloret i l’estat de previsió de Lloret Futur, S.A.
 2. Aprovar provisionalment les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2018.
 3.  Aprovar provisionalment l’annex d’inversions per un import de 8.047.592,32 €.        

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. Si no es presenten reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP nº 24 - 2/2/2018

Presentació d'al.legacions fins el 23/02/2018

Podeu consultar l'edicte d'aprovació provisional i l'acord del Ple Municipal en els següents enllaços:

 

Expedient de modificació de crèdit 3/17 del pressupost de la corporació de l'exercici 2017

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 18 de desembre  de 2017, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 3/17 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2017.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 243 de data: 22/12/2017

Presentació d'al·legacions fins el dia 17/01/2018

Expedient de modificació de crèdit 2/17 del pressupost de la corporació de l'exercici 2017

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 9 d'octubre  de 2017, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 2/17 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2017.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 197 de data: 16/10/2017

Presentació d'al·legacions fins el dia 07/11/2017

Expedient de modificació de crèdit 1/17 del pressupost de la corporació de l'exercici 2017

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 31 de juliol  de 2017, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm1/17 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2017.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 150 de data: 07/08/2017

Presentació d'al·legacions fins el dia 29/08/2017

Exposició Pública del Compte General de 2016

Dictaminat per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia dotze de juny d’enguany, el Compte General corresponent a l’exercici de 2016, que inclou el pressupost de la pròpia Corporació, el de l’organisme autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar i de la Societat Anònima Municipal Lloret Futur, S.A. donant així compliment al que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març romandrà exposat al públic a l’àrea de serveis econòmics pel termini de quinze dies comptats des de la publicació al B. O. P. , en aquest termini i vuit dies més, s’admetran les esmenes i observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per dita Comissió que practicarà quantes comprovacions siguin necessàries, emetent un nou informe.

En el supòsit de no formular-se observacions o esmenes en l’esmentat  termini, se sotmetrà directament al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.

 BOP n. 115 de data 16/06/2017

Presentació d’esmenes i observacions fins al dia 19/07/2017

Aprovació definitiva Ple Municipal de data 31/07/2017

Proposta d'aprovació del projecte de pressupost general per a l'exercici 2017 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l'OO.AA. Serveis de comunicació i l'estat de previsió de Lloret Futur,s.a.

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dinou desembre de 2016, va adoptar, entre altres, el següents acords:

 1. Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l'Organisme Autònom Serveis de Comunicació de Lloret i l'estat de previsió de Lloret Futur, S.A.
 2. Aprovar provisionalment les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2017.
 3. Aprovar provisionalment l'annex d'inversions per un import de 7.401.863,63 €

Donant compliment al que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d'aquest Edicte en el BOP i pel termini de 15 dies i en horari d'atenció al públic, dins del qual s'admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. Si no es presenten reclamacions en aquest termini, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
BOP n. 244 23/12/2016

Presentació d'al·legacions fins el dia 17/01/2017 
Podeu consultar l'edicte d'aprovació provisional i l'acord del Ple Municipal als següents enllaços:

Expedient de modificació de crèdit 2/16 del pressupost de la corporació de l'exercici 2016

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 19 de desembre  de 2016, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 2/16 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2016.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 244 amb Data:23/12/2016

Presentació d'al·legacions fins el dia 17/01/2017

Acord de modificació de determinades ordenances fiscals per l'any 2017

En compliment d’allò que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement que durant el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest Edicte, romandran exposats al públic a les oficines de la intervenció municipal i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia dos de novembre d’enguany,  per a que les persones interessades puguin consultar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes en relació a l’aprovació provisional de la PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A L’ANY  2017.

Dades de publicacions:

 • Diari EL PUNT                                         07/11/2016
 • BOP n. 59 aprovació provisional              08/11/2016
 • Tauler d’anuncis                                        08/11/2016

Presentació de reclamacions fins el dia  23/12/2016

 • BOP n 248 aprovació definitiva                30/12/2016

Podeu consultar els textos dels acords en els enllaços següents:

Aprovació provisional de l'acord d’imposició i ordenació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials del sòl, subsòl i vol de la Via Pública a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil

En compliment d’allò que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement que durant el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest Edicte, romandran exposats al públic a les oficines de la intervenció municipal i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia dos de novembre d’enguany,  per a que les persones interessades puguin consultar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes en relació a l’aprovació provisional de l’ACORD D’Imposició i ordenació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials del sòl, subsòl i vol de la Via Pública a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil

 Dades de publicacions:

 • Diari EL PUNT                                       07/11/2016
 • BOP n. 59  aprovació provisional           08/11/2016
 • Tauler d’anuncis                                      08/11/2016

Presentació de reclamacions fins el dia  23/11/2016

 • BOP n 248 aprovació definitiva               30/12/2016

Podeu consultar els textos dels acords en l'enllaç següent:                                                  

Expedient de modificació de crèdit 1/16 del pressupost de la corporació de l'exercici 2016

L’Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 4 de juliol  de 2016, va aprovar provisionalment:

 • L’expedient de modificació de crèdit núm. 1/16 del  pressupost de la corporació de l’exercici de 2016.

 Donant compliment al que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d’aquest Edicte en el BOP  i  pel termini de 15 dies i en horari d’atenció al públic, dins del qual s’admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

BOP n. 130 amb Data:08/07/2016

Presentació d'al·legacions fins el dia 27/07/2016

Aprovació inicial de l'acord de modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2016

En compliment d'allò que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement que durant el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de l'última publicació d'aquest Edicte, romandran exposats al públic a les oficines de la intervenció municipal i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, l'acord d'aprovació provisional adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-sis d'octubre d'enguany, per a que les persones interessades puguin consultar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes en relació a l'aprovació inicial de la PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016.

EXPOSICIÓ PÚBLICA I PUBLICACIONS
Diari EL PUNT 29/10/2015
BOP n. 210 02/11/2015
TAULER D'ANUNCIS 03/11/2015
Presentació d'al·legacions fins el dia 09/12/2015.

EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA
BOP n. 242 17/12/2015

Podeu consultar el text de l'acord a l'enllaç següent:

Expedient de modificació de crèdit 1/15 del pressupost de la corporació de l'exercici 2015

L'Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2015, va aprovar provisionalment:

 • L'expedient de modificació de crèdit núm. 1/15 del pressupost de la corporació de l'exercici de 2015.

Donant compliment al que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a l' intervenció municipal, des del dia següent de la publicació d'aquest Edicte en el BOP i pel termini de 15 dies i en horari d'atenció al públic, dins del qual s'admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
BOP n. 210 02/11/2015

Presentació d'al·legacions fins el dia 20/11/2015
Podeu consultar el text de l'acord a l'enllaç següent:

Expedient de modificació de crèdit 2/15 del pressupost de la corporació de l'exercici 2015

L'Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2015, va aprovar provisionalment:

 • L'expedient de modificació de crèdit núm. 2/15 del pressupost de la corporació de l'exercici de 2015.

Donant compliment al que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a l' intervenció municipal, des del dia següent de la publicació d'aquest Edicte en el BOP i pel termini de 15 dies i en horari d'atenció al públic, dins del qual s'admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
BOP n. 234 04/12/2015

Presentació d'al·legacions fins el dia 23/12/2015
Podeu consultar el text de l'acord a l'enllaç següent:

Expedient de modificació de crèdit 3/15 del pressupost de la corporació de l'exercici 2015

L'Ajuntament de Lloret de Mar en Ple en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015, va aprovar provisionalment:

 • L'expedient de modificació de crèdit núm. 3/15 del pressupost de la corporació de l'exercici de 2015.

Donant compliment al que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a l' intervenció municipal, des del dia següent de la publicació d'aquest Edicte en el BOP i pel termini de 15 dies i en horari d'atenció al públic, dins del qual s'admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en aquest termini s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
BOP n. 248 28/12/2015

Presentació d'al·legacions fins el dia 16/01/2016
Podeu consultar el text de l'acord a l'enllaç següent:

Proposta d'aprovació del projecte de pressupost general per a l'exercici 2016 que inclou el pressupost de la corporació, el de l'oo.aa. Serveis de comunicació i l'estat de previsió de Lloret Futur,s.a.

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-u de desembre de 2015, va adoptar, entre altres, el següents acords:

 1. Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici de 2016 que inclou el Pressupost de la Corporació, el de l'Organisme Autònom Serveis de Comunicació de Lloret i l'estat de previsió de Lloret Futur, S.A.
 2. Aprovar provisionalment les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2016.
 3. Aprovar provisionalment l'annex d'inversions per un import de 7.337.903,88 €

Donant compliment al que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de referència romandrà a disposició de les persones interessades a les dependències dels serveis econòmics, des del dia següent de la publicació d'aquest Edicte en el BOP i pel termini de 15 dies i en horari d'atenció al públic, dins del qual s'admetran les reclamacions formulades davant la Corporació. Si no es presenten reclamacions en aquest termini, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.
BOP n. 248 28/12/2015

Presentació d'al·legacions fins el dia 16/01/2016
Podeu consultar l'edicte d'aprovació provisional i l'acord del Ple Municipal als següents enllaços:

Exposició Pública del Compte General de 2015

Dictaminat per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de maig d’enguany, el Compte General corresponent a l’exercici de 2015, que inclou el pressupost de la pròpia Corporació, el de l’organisme autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar i de la Societat Anònima Municipal Lloret Futur, S.A. donant així compliment al que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, romandrà exposat al públic a l’àrea de serveis econòmics pel termini de quinze dies comptats des de la publicació al B. O. P. , en aquest termini i vuit dies més, s’admetran les esmenes i observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per dita Comissió que practicarà quantes comprovacions siguin necessàries, emetent un nou informe.

En el supòsit de no formular-se observacions o esmenes en l’esmentat  termini, se sotmetrà directament al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.

BOP n. 103 de  31/05/2016

Presentació d'esmenes i observacions des de l'1 fins el dia 28/06/2016