Page 1 -
P. 1

LLORET

                                                DE MAR

                                            Publicació peribdica
                                              de fets quotidians

                                             mere , abril de 2005

                                                 Preu: no té preu

                                            f'/ú rn .8

.. .

  ••            e:                         r,

"Preservar és molt      ,- I•\~                       ~ ti
                                   (
important perqué el        ~--

canvi cap a la qualitat    "                      5' _
passa precisament
pels valors naturals         "'""                 "
i patrimonials del
municipi, per ret robar-                         ":;J -:
se amb la identitat del
territo ri, de la historia                          "

i d e la c ul t ura."

 ~ Entrevista a la pagina 12

               53 edició del Rally Costa Brava              Triomf
                                            anunciat

• Aturar el creixement                                 Malgrat que les
 urbanistic desmesu-                                  condicions deis
 rat                                          trams no eren
                                            les més idi'lnies
• Incentivar la millora                                 pel seu Renault
 de serveis a les                                   Clio 51600, .Josep
 zones urban itzades                                  Maria Membrado
                                            ha guanyat clara-
• Incentivar I'embelll-                                 ment la 53 edició
 ment de les zones                                   del Rally Costa
 urbanitzades                                     Brava que es va
                                            disputar el passat
• Potenciar el valor                                  dia 9 d'abril a
 afegit deis recursos                                 L10ret de Mar.
 naturals
               Inten5 final
• Gestionar aquests
 recu rsos com a       Entre els segon i tercer classificat que han lIuitat pel segon lIoc del podi fins el darrer momen!.
 gran eix paral-lel     Zurita-Clué han aprofitat la diferencia que havien aconseguit en la primera fase del rally per
 al model de sol i      conservar posteriormen!. "Estava tan complicant que en tenir un bon avantatge hem sortit una
 platja per a un nou     mica conservadors en aquesta part final, Es un gran resultat ser segons en el Costa Brava" deia
 producte turistic      somrient el pilot de Llars,
 renovat
                Rera el pilot catal á ha acabat I'equip de Peugeot, García Ojeda-Barrab és que havien sortit de
~ Pag ina 8          proves amb el 206 RC acabat d'estrenar pel que han hagut de evolucionar-lo en el decurs de la
               prava,
   1   2   3   4   5   6