Page 1 -
P. 1

LLORET

                             7

                  Publicació peri ódica
                   de fets quotidians

                 28 de febrer de 2005

                       Preu: no té preu

La segona edició del Ral·1i
Costa Brava Híst óríc, que es

va celebrar el darrer cap de
setmana de febrer, va agru-
par 173 equips. El ral-ll d'en-
guany ha estat lncl ós dins la
competició Challenge Europa
de Regularitat i en va ser la
primera prova puntuable. El
pilot espanyol Antonio Zanini
va ser I'encarregat d'encap-
~alar la cursa com a conduc-
tor convidat , al volant d'un
Porsche Proto. La prova, una
de les millors d'Europa en la
seva categoria , darrere de la
de Montecarlo , va permetre
contemplar als espectadors
vehicles de com a mínim 25
anys d'antiguitat i de tot tipus
de marques.

                   la ruacámavalescade Lloret va ser un esclat de color i una
                 autenticafesta : El centre de la poblaci ó es va omplir de milers d'es-
                 pectadors qúe v an gauair del'alegria que desprenien els gairebé
                 2.000 participa'ntsque integraven la comitiva encapcalada per la
                 Reina del ,Carnestoltes.Blanes, Vidreres , Arbúcies, Malgrat, Rielis
                 i ViaÚea o Mayim et 'va-n ser algunes deles poblacions representa-
                 des a .latracá Jinal de Llorel a.:mb:tot tipus.de disfresses, carrosses i
                 comparses. _

                                -~. ::
                    •• ;0:-"
   1   2   3   4   5   6